Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, ПРАВО, ТРАДИЦИЈА

ЕВРОПСКЕ КОДИФИКАЦИЈЕ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА XIX ВЕКА И СРПСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК

Сажетак

Деветнаести век је обележен доношењем грађанских кодификација у Европи. Можда мало чуди, али чињеница је да је својим, Српским грађанским закоником, Србија била четврта земља у Европи која је законик донела. У овом раду, аутор ће покушати да објасни зашто и како је настала идеја о доношењу законика, настајање законика, избор изворника, као и место Српског грађанског законика међу европским кодификацијама. Како се о Српском грађанском законику најчешће говори као о скраћеној верзији Аустријског грађанског законика, то ће се изнети низ чињеница које указују да ова констатација и није у потпуности тачна, већ да постоје и знатна одступања од изворника, као и нека другачија решења. Указаће се и на утицај и значај Српског грађанског законика.

кључне речи:

Референце

  1. Благојевић, Б., Утицај Француског грађанског законика на Србијански грађански законик, Правна мисао, Београд 1940.
  2. Вотсон, А., Правни транспланти: приступ у упоредном праву, Правни факултет, Београд, 2000.
  3. Вукова преписка, књ. I, Државна штампарија краљевине Србије, Београд, 1907.
  4. Гузина, Р., „Историјски осврт на карактер и значај српског ГЗ из годи­не“, Историјски гласник, Београд, бр. 1/1949.
  5. Карајовић, Е., „Правда и правичност у кодификацијама грађанског права код нас“, Правни живот, бр. 11-12/1994, књ. 413, 1477-2508.
  6. Јовановић, А., “Законодавство Кнеза Милоша“, Правда, Београд, 51/1907.
  7. Јовановић, А., „Рад на торжественим законима“, Архив, Београд, књ. VIII, бр. 4, 1909.
  8. Јовановић, А., нав. дело, Архив, Београд, бр. 9/1909.
  9. Јовановић, С., Политичке и правне расправе, Српска књижевна задруга, Београд, 1990.
  10. Новине србске, Београд, Књажеска србска кн’игопечатња, од 2. 2. 1835/5.
  11. Острогорски, Г., О вредностима и схватањима Византинаца, Београд, 1970.
  12. Порота: лист за правне и државне науке, Београд, 1881.
  13. Ramos, M.R., Interaction of Civil Law and Anglo-American Law in the Legal Met­hod of Puerto Rico, Tulane, Law revive, 1948.
  14. Станковић, Е., О Српском грађанском законику, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2009.
  15. Станковић, Е., „Природно право, римско право и кодификације“, Правни жи­вот, бр. 11/2009, књ. 531, 1-1144.
  16. Stein, P., Roman Lawin European History, Cambridge University Press, Cambrid­ge, 1999.
  17. Yiannopoulos, A.N., Requiem for a Civil Code: A Commemorative Essay, Tulane, Law Reviev, 2003.
периодика Српска политичка мисао 3/2011 УДК: 347(4)(497.11)”18” 289-303