Izaberi jezik:
Tema broja

INSTITUCIONALNE REFORME I JAVNE POLITIKE

EVROPSKE INTEGRACIJE I SUZBIJANJE KORUPCIJE U PRIVATNOM SEKTORU

Sažetak

U Srbiji, kao i u drugim evropskim zemljama, primećujemo, poslednjih decenija, kada su pitanju izmene krivičnih zakona dinamiku koja ranije nije bila svojstvena. Česte izmene rezultat su, pre svega, prilagođavanja međunarodnim obavezama koje države preuzimaju ratifikacijom pojedinih međunarodnih ugovora. Pored Konvencija, regionalnih i međunarodnih, od posebnog značaja za reformu su i Direktive EU i Okvirne odluke Saveta EU Takođe, ne treba zaboraviti da postoje određena ponašanja čiji neposredni osnov propisivanja nisu međunarodne obaveze ili unutrašnje zakonodavstvo, već mogu da budu vezana za našu sre­dinu, loše iskustvo u Srbiji, što može da predstavlja osnov za inkriminisanje takvog ponašanja u Krivičnom zakoniku. Prili­kom izmena krivičnog zakonodavstva uvek se pojavljuje dilema da li prednost dati nacionalnom duhu, domaćem pravnom sistemu, našoj pravnoj terminologiji ili prihvatiti nepovoljan uticaj pojedinih odredbi međunarodnih ugovora što je nimalo srećno rešenje. Autor svoju dilemu izražava posebno kada je u pitanju suzbijanje korupcije u privatnom sektoru. Za Srbiju kao državu koja nastoji da što pre postane punopravni član Evropske Uni je od izuzetne je važnosti da prati aktivnosti EU i njenih čla nica na području suzbijanja kriminaliteta. Najkorisnije bi bilo za svaku državu, pa i našu, da izvrši reviziju pojedinih inkri minacija u svom krivičnom zakonodavstvu i tako pokrije oblasti koje su međunarodni sporazumi smatrali vrednim uključivanja u nacionalno krivično pravo. Ali, autor naglašava, da je pri tome potrebno voditi računa o nacionalnom pravnom identitetu. Au­tor, takođe, nastoji da utvrdi analizom postojećeg stanja (de lege lata) postoje li u našoj zemlji, posmatrano sa aspekta krivičnog materijalnog prava, zadovoljavajuća rešenja u oblasti suzbijanja korupcije u privatnom sektoru ili kriterijumi koje postavljaju međunarodni dokumenti treba da nas podstaknu na dalju reformu našeg zakonodavstva. Posebna pažnja je posvećena analizi kri vičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica na osnovu koje autor iznosi zaključke, sa predlozima mogućih zakonskih rešenja, de lege ferenda.

Ključne reči:

Reference

  1. Грађанско право конвенциja о корупцији, “Сл. Гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/2007.
  2. Деган, Владимир-Ђуро, Павишић, Берислав, Беширевић, Виолета; Међународно и транснационално кривично право, Службени гласник и Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Београд, 2011.
  3. Додатни протокол на Кривичноправну конвенцију (ЕТС 191), Службени гла­сник РС, Међународни уговори, бр. 102/2008.
  4. European Parliament solution of 29 March 2012 on the European integration process of Serbia (2011&2886(RSP)).
  5. Evaluation Report on the Republic of Serbia Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), Adopted by Greco at its 48 th Plenary Meeting (Strasbourg, 27 Sep­tember – 1 October 2010).
  6. Explanatory report on Criminal Law Conventionon Corruption, ETS 173, 1999.
  7. Игњатовић, Ђорђе, Криминолошко наслеђе, Полицијска академија, Београд, 1997.
  8. Конвенција Уједињених Нација против корупције, Службени лист СЦГ, Међународни уговори, бр. 12/2005.
  9. Кривичноправна конвенција о корупцији (ЕТС 173), Службени лист СРЈ, Међународни уговори, бр. 2/2002 и Службени лист СЦГ, Међународни уго­вори, бр. 18/2005.
  10. Кривични законик Савезне Републике Немачке, Центар маркетинг, Београд, 1998.
  11. Милошевић, Зоран, Корупција у ЕУ, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014.
  12. Национална стратегија за борбу против корупције у период у од 2013. до го­дине, „Сл. Гласник РС“, бр. 57/2013.
  13. Рисимовић, Радосав, Злоупотреба службеног положаја, Наука-Безбедност-Полиција, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 1/ 2010.
  14. Savigny, Friedrich Carl, Законодавство и правна наука, ЦИД, Подгорица, 1998.
  15. Симовић, Миодраг, Актуелна питања материјалног и процесног кривичног законодавства: нормативни и практични аспект, у зборнику: Актуелна питања кривичног законодавства, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012.
  16. Синђелић, Жарко, Кривично дело трговина утицајем у пракси, Тужилачка реч, Удружење тужилаца Србије, Београд, бр. 25/2013.
  17. Стојановић, Зоран, Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Бео- град, 2009.
  18. Стојановић, Зоран, Коментар Кривичног законика, Мисија OSCE у Црној Го­ри, Подгорица,
  19. Стојановић, Зоран, Правно-филозофске концепције у Предлогу КЗ Србије и Кривичном законику Црне Горе, у зборнику: Казнено законодавство – прогресивна или регресивнарешења, Институт за криминолошка и социо- лошка истраживања,
  20. Hirsch, Hans Joachim, „Интернационализација казненог права и казненоправ- не знаности“, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Правни факултет, Загреб, бр. 1/2005.
  21. Cavadino, Мichael, Dignan, James, Penal Systems a comparative approach, Sage Publications, London, 2006.
  22. Ћирић, Јован, Злоупотреба службеног положаја – за и против, у зборнику: Актуелна питања кривичног законодавства, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 УДК 343.352(497.11):340.137(4-672EU) 91-110
ç