Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

Сажетак

У Србији, као и у другим европским земљама, примећујемо, последњих деценија, када су питању измене кривичних закона динамику која раније није била својствена. Честе измене резултат су, пре свега, прилагођавања међународним обавезама које државе преузимају ратификацијом појединих међународних уговора. Поред Конвенција, регионалних и међународних, од посебног значаја за реформу су и Директиве ЕУ и Оквирне одлуке Савета ЕУ Такође, не треба заборавити да постоје одређена понашања чији непосредни основ прописивања нису међународне обавезе или унутрашње законодавство, већ могу да буду везана за нашу сре­дину, лоше искуство у Србији, што може да представља основ за инкриминисање таквог понашања у Кривичном законику. Прили­ком измена кривичног законодавства увек се појављује дилема да ли предност дати националном духу, домаћем правном систему, нашој правној терминологији или прихватити неповољан утицај појединих одредби међународних уговора што је нимало срећно решење. Аутор своју дилему изражава посебно када је у питању сузбијање корупције у приватном сектору. За Србију као државу која настоји да што пре постане пуноправни члан Европске Уни је од изузетне је важности да прати активности ЕУ и њених чла ница на подручју сузбијања криминалитета. Најкорисније би било за сваку државу, па и нашу, да изврши ревизију појединих инкри минација у свом кривичном законодавству и тако покрије области које су међународни споразуми сматрали вредним укључивања у национално кривично право. Али, аутор наглашава, да je при томе потребно водити рачуна о националном правном идентитету. Ау­тор, такође, настоји да утврди анализом постојећег стања (de lege lata) постоје ли у нашој земљи, посматрано са аспекта кривичног материјалног права, задовољавајућа решења у области сузбијања корупције у приватном сектору или критеријуми које постављају међународни документи треба да нас подстакну на даљу реформу нашег законодавства. Посебна пажња је посвећена анализи кри вичног дела злоупотреба положаја одговорног лица на основу које аутор износи закључке, са предлозима могућих законских решења, de lege ferenda.

кључне речи:

Референце

  1. Грађанско право конвенциja о корупцији, “Сл. Гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/2007.
  2. Деган, Владимир-Ђуро, Павишић, Берислав, Беширевић, Виолета; Међународно и транснационално кривично право, Службени гласник и Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Београд, 2011.
  3. Додатни протокол на Кривичноправну конвенцију (ЕТС 191), Службени гла­сник РС, Међународни уговори, бр. 102/2008.
  4. European Parliament solution of 29 March 2012 on the European integration process of Serbia (2011&2886(RSP)).
  5. Evaluation Report on the Republic of Serbia Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), Adopted by Greco at its 48 th Plenary Meeting (Strasbourg, 27 Sep­tember – 1 October 2010).
  6. Explanatory report on Criminal Law Conventionon Corruption, ETS 173, 1999.
  7. Игњатовић, Ђорђе, Криминолошко наслеђе, Полицијска академија, Београд, 1997.
  8. Конвенција Уједињених Нација против корупције, Службени лист СЦГ, Међународни уговори, бр. 12/2005.
  9. Кривичноправна конвенција о корупцији (ЕТС 173), Службени лист СРЈ, Међународни уговори, бр. 2/2002 и Службени лист СЦГ, Међународни уго­вори, бр. 18/2005.
  10. Кривични законик Савезне Републике Немачке, Центар маркетинг, Београд, 1998.
  11. Милошевић, Зоран, Корупција у ЕУ, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014.
  12. Национална стратегија за борбу против корупције у период у од 2013. до го­дине, „Сл. Гласник РС“, бр. 57/2013.
  13. Рисимовић, Радосав, Злоупотреба службеног положаја, Наука-Безбедност-Полиција, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 1/ 2010.
  14. Savigny, Friedrich Carl, Законодавство и правна наука, ЦИД, Подгорица, 1998.
  15. Симовић, Миодраг, Актуелна питања материјалног и процесног кривичног законодавства: нормативни и практични аспект, у зборнику: Актуелна питања кривичног законодавства, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012.
  16. Синђелић, Жарко, Кривично дело трговина утицајем у пракси, Тужилачка реч, Удружење тужилаца Србије, Београд, бр. 25/2013.
  17. Стојановић, Зоран, Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Бео- град, 2009.
  18. Стојановић, Зоран, Коментар Кривичног законика, Мисија OSCE у Црној Го­ри, Подгорица,
  19. Стојановић, Зоран, Правно-филозофске концепције у Предлогу КЗ Србије и Кривичном законику Црне Горе, у зборнику: Казнено законодавство – прогресивна или регресивнарешења, Институт за криминолошка и социо- лошка истраживања,
  20. Hirsch, Hans Joachim, „Интернационализација казненог права и казненоправ- не знаности“, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Правни факултет, Загреб, бр. 1/2005.
  21. Cavadino, Мichael, Dignan, James, Penal Systems a comparative approach, Sage Publications, London, 2006.
  22. Ћирић, Јован, Злоупотреба службеног положаја – за и против, у зборнику: Актуелна питања кривичног законодавства, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012.
периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 343.352(497.11):340.137(4-672EU) 91-110