Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА, ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА, ЕВРОПЕИЗАЦИЈА

ЕВРОПЕИЗАЦИЈА ИЗ КОЛОНИЈАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

Дискрепанција моћи између ЕУ и земаља кандидата je енормна, те je потребно запитати се колико стварне слободе земље кандидати уопште имају у приступним преговорима. У раду се Нова Европа сагледава као ново-вековна и империјална структура у процесу проширења са својом опширном и строгом политиком условности. Кроз проширење, Унија je у могућности да докаже своју контролу над нестабилним и сиромашним суседима. Утемељен на тим предусловима, мотив рада je да прикаже спољну политику ЕУ као потпуно империјалистичку. Нове земље могу приступити ЕУ, али након што дозволе имплементацију све шире листе услова у законодавни систем. Са формалним усвајањем целокупног европског законодавства и регулација нове земље не постају једнаке са старим земљама ЕУ, него постају колоније. Циљ рада je доказати да кроз вешту употребу политичке и економске условности ЕУ добива економску контролу над нестабилним и осиромашеним делом континента и нове државе постају нове колоније зато јер увозе стране вредности и цивилизацијске моделе без задршке и без критике.

кључне речи:

Референце

  1. Anders, Ginter, Zastarelost čoveka, Nolit, Beograd, 1985.
  2. Belin, Isaiah, Četiri ogleda o slobodi, Filip Višnjić, Beograd, 1992.
  3. Belin, Isaiah, Četiri ogleda o slobodi, Filip Višnjić, Beograd, 1992.
  4. Bobbio, Norberto, Liberalizam i demokracija, Biblioteka Erazmus, Novi liber, Zagreb, 1992.
  5. Brzezinski, Zbigniew, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, Viking Press, New York, 1970.
  6. Buck Morrs, Susan, Svet snova i katastrofa, Beograd: Cigoja štam­pa, Beograd, 2005.
  7. Bžežinski, Zbignev, Amerika Kina i sudbina sveta, Albatros plus, Beograd, 2013.
  8. Checkel, Jeffrey, „Norms, Institutions, and National Identity in Con­temporary Europe“, International Studies Quarterly 43: 83-114, 1999.
  9. Cvijić, Jovan, Balkansko poluostrvo, SANU, Beograd, 1987.
  10. Dichev, Ivailo, „The Post Communism Condition“, Presentation at Dubrovnik, 1990.
  11. From, Erih, Zdravo društvo, Rad, Beograd, 1980.
  12. Fromm, Erich, Psihoanaliza i religija, Oktoih, Podgorica; Jasen Nikšić, 2002.
  13. Gervinius, Georg Gottfried, Einleitung in der Gechischte der Neunzehtnten Jahrhunders, Frankfurt, 1967
  14. Habermas Jürgen, The Crisis of the European Union: A Response Cambridge, Polity Press, 2013.
  15. Habermas, Jürgen (2008) Eseji o Europi, Školska knjiga, Zagreb.
  16. Habermas, Jürgen, Zašto Evropa mora imati ustav, Odjek 3-4, Sa­rajevo, jesen-zima 2002.
  17. Hegel, Georg Vilhelm Fridrih, Pravni i politički spisi, Nolit, Beograd, 1981.
  18. Hegel, Georg Vilhelm Fridrih, Rani spisi, Veselin Masleša, Saraje­vo, 1982.
  19. James, Harold, The Roman predicament: how the rules of interna tional order create the politics of empire, Princeton University Press, Princeton, 2006.
  20. Jaspers, Karl, Opsta psihopatologija, Prosveta, Beograd 1990.
  21. Kangrga, Milan, Šverceri vlastitog života, Republika, Beograd, 2001.
  22. Kasirer, Ernest, Mit o državi, Nolit, Beograd, 1972.
  23. Kiossev, Alexander, „Notes on Self-colonizing Culures“ u: B Pejić/D. Elliot, (ur) Art and Culture in post Communist Europe, Modеrna Museet: Stockholm, 114-128, 1999.
  24. Kosik, Karel, Dijalektika krize, NIP Mladost, Beograd, 1983.
  25. Marx, Karl, Engels Fridrih, Rani radovi, Naprijed, Zagreb 1961.
  26. Miliband, David, EU must become a ‘model’ power, The Guardian, 2007, 15, nov, http://www.theguardian.com/world/2007/nov/15/ politic:
  27. Monnet, Jean, Mémoires, Fayard, Paris, 1976.
  28. Naj, Džosef, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kul­ture, Beograd, 2006.
  29. Robinson, Viliam, Podsticanje poliarhije, Albatros plus, Beograd, 2012.
  30. Severin, Adrian (2006) „The Future of the EU: A Need for New Vi sion“, Internationale Politik und Gesellschaft, No. 1, 14, 2006.
  31. Tocqueville, de Alexis, O demokraciji u Americi, Informator, Fakul­tet političkih znanosti, Zagreb, 1995.
  32. Tolstoj, Lav, Dnevnici II, Prosveta, Beograd, 1969.
  33. Zielonka, Jan, Europe as Empire: nature of the Enlarged EU, Ox­ford University Press, Oxford, 2006.
  34. Zielonka, Jan, Is the EU Doomed?, Polity Press, Cambridge, 2014
  35. Ziolenka Jan, Europe as a global actor: empire by example? Inter­national Affairs, 2008, 84: 3, 471-484,
  36. Дугин, Александар, Четврта политичка теорија, MIR Publis­hing, Београд, 2013.

   

периодика Национални интерес 3/2014 УДК 327(4-672EU):32 (4-773)]:321.01 45-69