Izaberi jezik:
Tema broja

MEĐUNARODNI ODNOSI

EU, REPUBLIKA SRBIJA I RUSKA FEDERACIJA U KONTEKSTU ZAKLJUČIVANJA I PRIMENE MEĐUNARODNIH SPORAZUMA I UGOVORA

Sažetak

EU decenijama vodi usaglašenu ekonomsku politiku prema drugim subjektima međunarodnog prava. Srbija želi da postane članica EU i već je dobila status kandidata za članstvo zbog čega će biti u obavezi da implementira odredbe ugovora koje je EU zaključila sa drugim subjektima međunarodnog prava. Ta činjenica je od izuzetnog značaja kada se imaju u vidu ugovori koji regulišu zajedničku ekonomsku politiku EU prema državama poput NR Kine i Ruske Federacije. U tom kontekstu nastavak evropskih integracija za Srbiju će značiti i istupanje iz Sporazuma o slobodnoj trgovini sa RF.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамов С., Крећа М., Међународно јавно право, Службени гласник, Београд, 2008.
  2. Ђорђевић С., Увод у међународно право, Правни факултет, Београд, 2007.
  3. Динан Д., Све ближа Унија, Службени гласник, Бео­град, 2009.
  4. Динан Д., Мењање Европе – Историја Европске уније, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Кашкина С.Ю., Россия и Европейский Союз. Докумен­ты и материалы, Москва, 2003.
  6. Право Европейского Союза: документы и коммента­рии, под ред. проф. Кашкина С.Ю, Терра, 1999.
  7. Поповић Н., Јашко О., Спољнотрговински односи и пер­спективе привредне сарадње Руске Федерације и Ре­публике Србије, Српски економски центар, Београд, 2011.
  8. Јовановић М., Европска економска интеграција, Еко­номски факултет, Београд, 2006.
  9. Крећа М., Пауновић. М., Практикум за међународно јавно право, Досије, Београд, 2002
  10. Закон о потврђивању Протокола између Владе Репу­блике Србије и Владе Републике Руске Федерације о изузецима из режима слободне трговине и правилима о одређивању земаља порекла робе уз Споразум између Савезне Републике Југославије и Владе Ру­ске Федерације од 28. августа 2000. године, Службе­ни гласник РС – Међународни уговори, бр. 8/2011.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2012 УДК 339.542(497.11) (470+571):341.24(4-672EU) 157-170
ç