Изабери језик:
Тема броја

ПРОБЛЕМ ИДЕНТИТЕТА

ЕТНО(МУЗИКО)ЛОГИЈА И ИДЕНТИТЕТ

Сажетак

Поређењем два текста који говоре, у потпуно различитим расположењима, о односу садашњих посленика етнологије односно етномузикологије према утемељивачима тих научних истраживања у Србији, Јовану Цвијићу и Миодрагу Васиљевићу, отвара се могућност за сагледавање међусобног односа етничких проучавања као и њихових изгледа у контексту неминовне друштвене ангажованости науке о народу. У фокусу овог питања налази се делатност етномузиколога Миодрага А. Васиљевића, нарочито његов музиколошки предлог за етничку идентификацију, који до данас није подвргнут испитивању упркос изузетној природи музике, која указује на велике могућности истраживања (и налажења) у назначеном правцу. Његова фолклорна тонална теорија, међутим, није само научни допринос познавању етничке стварности, већ истовремено и пут за интегрисање етномузикологије и етнологије.

кључне речи:

Референце

  1. Бандић Д., „Етнос“, у ауторском зборнику Царство земаљско и царство небеско: огледи о народној религији, треће издање, Библиотека ХХ век, Београд 2008. (претходно објављено у часописима Етнолошке свеске, бр. 4, 1982. и Култура, бр. 62-63, 1983).
  2. Баћевић, Ј., Honour and Shame: прилог алтернативној историји српске етнологије“, Етноантрополошки проблеми н.с, год. 1, св. 1, 2006.
  3. Васиљевић, М. А., „Структура тонских низова у нашој народној музици“, у књизи: Васиљевић, М. А., Народне мелодије с Косова и Метохије, приредила Зорислава М. Васиљевић, Београдска књига, Београд и Нота, Књажевац, 2003.
  4. Васиљевић, М. А., „Тоналне основе нашег музичког фолклора“, студија у књизи: Миодраг А. Васиљевић, Југословенски музички фолклор I, Народ­не мелодије које се певају на Космету, Просвета, Београд, 1950.
  5. Elschek O., „Ideas, Principles, Motivations and Results in Eastern European Folk-Music research“, in: Comparative Musicology and Anthropology of Musiс: Essays on the History of Ethnomusicology, Edited by Bruno Nettl and Philip V. Bohlman, The University оf Chicago Press, 1991.
  6. Ковачевић И., „Из етнологије у антропологију“, Традиција модерног: прилози историји савремене антропологије, Етнолошка библиотека, Књига 20, Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета, Београд 2006.
  7. Ковачевић, И., „Наука о народу и антропологија Човека“, Гласник Етнографског института САНУ, књ. LVI, бр.1, 2008.
  8. Леви-Строс, К., Митологике I: Пресно и печено, Библиотека Каријатиде, Просвета и Београдски издавачко-графички завод, Београд. 1980.
  9. Леви-Строс К., „Структура и облик“, Структурална антропологија 2, Библиотека Сувремена мисао, Школска књига, Загреб 1988.
  10. Марковић, М., „Како је настао први српски етномузиколог (прилог проучавању … српске етномузикологије)“, Расковник, бр. 73-74, јесен-зима 1993, прештампано у: Миодраг А. Васиљевић: живот и дело, Зборник радова са округлог стола одржаног октобра 2003. године, уредили проф. Др Ненад Љубинковић, проф. др Зорислава М. Васиљевић, Институт за књижевност и уметност и Удружење грађана „Миодраг А. Васиљевић“, Београд 2006.
  11. Марковић, М., „Миодраг А. Васиљевић: првих сто година“, Нови звук: Интернационални часопис за музику, бр. 22, 2003.
  12. Миленковић, М., „О научном раду и нашем универзитету (сто година касније)“, Гласник Етнографског музејау Београду, бр. 72, 2008.
  13. Миленковић, М., „Парадокс посткултурне антропологије постмодерна теорија етнографије као теорија културе“, Антропологија, бр .3, 2007.
  14. Samson, J. „Borders and Bridges: Preliminary Thoughts on Balkan Music“, Музикологија, бр. 5, 2005.
  15. Хајзенберг В., Физика и филозофија, Превела са енглеског Анђела Чупић, Билиотека Алеф, 43. књига, Уметничко друштво Градац, Чачак Београд, 2000.
периодика Српска политичка мисао 2/2010 УДК: 784:398(497.11) 165-175