Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЕТНИЧКА УДАЉЕНОСТ СТУДЕНАТА НА СЕВЕРУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ЛОНГИТУДИНАЛНОМ ПРЕСЕКУ

Сажетак

Рад је заснован на емпиријском истраживању етничке дистанце, применом класичног инструмента мерења – Богардусове скале, учетворогодишњем периоду у три временске тачке: 2009, 2012. и 2013. године, на квотном узорку студената Приштинског Универзитета са седиштем у Косовској Митровици. На основу ових мерења, несумњиво је утврђено да поред релативне трајности утврђених диспозиција, ставови студенатапрема пожељности сарадње са појединим народима показују осцилације које је могуће довести у везу са повећавањем политичких тензија, нестабилности и неизвесности даљег живота на овом подручју. На то упућују резултати према којима студенти традиционално исказују велику дистанцираност према албанском народу, као и према припадницима више етноса који су некада чинили конститутивне народе Југославије (СФРЈ). Такође, забележени су високи скорови етничке удаљености студената према припадницима појединих европских народа чије државе имајукључну улогуу покушају наметања решења статуса Косова и Метохије.

кључне речи:

Референце

  1. Allport, Gordon. W, The Nature of Prejudice, Reading MA Ltd, Addison-Wesley, New York, London, Amsterdam, Sydney, 1954.
  2. Базић, Јован, „Улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/2012.
  3. Baćević, Ljiljana, „Nacionalna svest omladine“, u Deca krize – Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih (Srećko Mihailović i dr, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, Beograd, 1990).
  4. Bogardus, Emory. S, „Measuring Social Distances“, Journal of Applied Sociology 9/1925.
  5. Petre Georgijevski, „Etnička distanca u Makedoniji“, у Kulturni ietnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije (Lj. Mitrović, D. B. Đorđević, D. Todorović pr, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2006).
  6. Gofman, Erving, Stigma: zabeleške o ophođenju sa narušenim identitetom, Mediterran publishing, Novi Sad, 2009.
  7. Иванов, Јасмина, „Међуетнички односи на Балкану у светлу етничке и конфесионалне дистанце“, у Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану (ур. Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2008).
  8. Kandido-Jakšić, Maja, „Social Distance and Attitudes Towards Ethnically Mixed Marriages“, Psihologija, Друштво психолога Србије, Београд, 2/2008.
  9. Kuzmanović, Bora, „Socijalna distance prema pojedinim nacijama“, u Razaranje društva (ur. Mladen Lazić, „FilipVišnjić“, Beograd, 1994).
  10. Лазар, Жолт, Коковић, Драган, „Етничка дистанца у Војводини – резултати истраживања“, Социолошки преглед, Српско социолошко друштво, Институт друштвених наука, Институт за социолошка и криминолошка истраживања, Београд, 3/2005.
  11. Mantarova, Ana, Zakharieva, Mariana, „Ethnic Tolerance in Bulgarian Society“ у Identiteti i kulturа mira u procesima globalizacije i regionalizacije Balkana (ur. Ljubiša Mitrović, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2007).
  12. Miladinović, Slobodan, „Nacionalni identitet u zoni najveće distance“,у Identiteti i kultura mira u procesima globalizacije i regionalizacije Balkana (ur. Ljubiša Mitrović, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2007).
  13. Миладиновић, Слободан, „Етничка и социјална дистанца према Ромима“, Социолошки преглед, Српско социолошко друштво, Институт друштвених наука, Институт за социолошка и криминолошка истраживања, Београд, 3/2008.
  14. Милосављевић, Славомир, Радосављевић, Иван, Основи методологије политичких наука. Службени гласник, Београд, 2000.
  15. Митровић, Александра, На дну: Роми на границама сиромаштва, Научна књига, Београд, 1990.
  16. Митровић, Александра, „Положај Рома у друштву – Могући приступ истраживању ромске популације”, у Положај мањина у Савезној Републици Југославији (ур. Милош Мацура, Војислав Становчић, САНУ, Београд, 1996).
  17. Pantić, Dragomir, „Društvena distanca“, у Jugosloveni o društvenoj krizi (prir. Stojan Obradović), IC Komunist, Beograd, 1989.
  18. Pantić, Dragomir, „Nacionalna distanca građana Jugoslavije“, у Jugoslavija na kriznoj prekretnici (Ljiljana Baćević et al. Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, Beograd, 1991).
  19. Петровић, Јасмина, “Међуетнички односи на Косову и Метохији посматрани кроз призму етничке дистанце”, у Косово и Метохија у цивилизацијским токовима (гл. и одг. ур. Драги Маликовић) књ. 4 Социологија и друге друштвене науке (ур. Урош Шуваковић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010).
  20. Петровић, Јасмина, Миладиновић, Слободан (2014). Профил етничког дистанцирања студената Универзитета у Нишу. саопштење са међународног научног скупа “Наука и савремени универзитет 3“, Ниш: Филозофски факултет, 15-16 новембар 2013.
  21. Petrovic, Jasmina, Suvakovic, Uros, „`We` and `others` – Stereotype Attitudes of Serbian Student Youth“, Вестник РУДН, серия Социология, РУДН Университет, Москва, 4/2013
  22. Popadić, Dragan, „Put iz bratstva i jedinstva – etnička distanca građana Srbije“, u Kako građani Srbije vide tranziciju, istraživanje javnog mnenja tranzicije (ur. Srećko Mihailović, Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, 2010).
  23. Pribicevic, Ognjen, „Serbian-Albanian Negotiations About Kosovo and Metohija 2011-2013“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/2013.
  24. Rot, Nikola, Havelka, Nenad, Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine, Institut za psihologiju, Institut društvenih nauka, Beograd,
  25. Sotirović, Vladislav, B, „Kosovo & Metohija: Ten Years After `March Pogrom 2004`“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 1/2014.
  26. Supek, Rudi, Društvene predrasude, Radnička štampa, Beograd, 1973.
  27. Supek, Rudi, Ispitivanje javnog mnijenja. Naprijed, Zagreb, 1968.
  28. Turjačanin, Vladimir. „Etnički stereotipi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini“.Psihologija, Vol. 37,3/2004, 357-374.
  29. Термиз, Џевад, Милосављевић Славомир, Аналитика I, НИК Графит, Лукавац, 2008.
  30. Тодоровић, Драган, Друштвена удаљеност од Рома. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш; STYLOS, Нови Сад, 2007.
  31. Шуваковић, Урош, Испитивање политичких ставова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
  32. Шувакович, Урош, „Эскиз этнополитеческих суждений сербских студентов из Косово“, СоцИс, Институт социологии Российской академии наук, Москва, но. 3/2010.
  33. Шуваковић, Урош, Петровић, Јасмина, „Етничка удаљеност студената Универзитета у Београду и Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици“, Социолошки годишњак, Социолошко друштво Републике Српске, Пале, 5/2010.
  34. Шуваковић, Урош, „Век сепаратистичког насиља косовских Албанаца над Србима и другим грађанима неалбанске националности (1912-2012)” у Политичко насиље (ур. Драги Маликовић, Урош Шуваковић, Обрад Стевановић, Филозофски факултет Уиверзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2011).
  35. Suvakovic, Uros, Stevanovic, Obrad, „Self-Proclamation of So-Called Independence of Republic of Kosovo and Actions of International Community ih This Regard – Key Problems of Regional Safety in South-East Europe“, in Проблеми на националната и международната сигурност, том 3 (ред. Вихрен Бузов, Издателство ИВИС, Велико Тьрново, 2012).
периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 323.1:316.647-057.875(497.115-17) 247-265