Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ETIKA „LEŠINARSKOG“ INVESTIRANJA

Sažetak

Investiranje u hartije od vrednosti problematičnih kompanija predstavlja jednu od strategija strukturiranja investicionog portfolija koja postaje sve popularnija. Problematične hartije od vredno­sti predstavljaju širok spektar dužničkih i vlasničkih finansijskih instrumenata kompanija koje su iskusile nelikvidnost ili su podnele prijavu za bankrotstvo. Danas postoje brojne biznis šanse koje se rađaju iz Njorporativnih bankrotstava. Individue i institucije mogu kupovati imovinu, određene ugovore, fuzionisati se sa dužnikom i sačuvati oporezivi prihod, špekulisati sa dužnikovim obavezama, ostvariti naknade po osnovu određenih usluga i ostvariti kapitalne dobitke. Takvi investitori poznati su pod imenom “investitori lešinari” (vulture investors). Tokom istorije oni su kao i korporativni preuzimači bili izloženi brojnim kritikama u pogledu moralnog i etičkog utemeljenja njihovih akcija. Važno je istaći da „investitori lešina­ri“ zasnivaju svoje akcije na zakonima koji regulišu oblasti bankrotstva i stečaja, tako da ono što oni rade je u svakom slučaju legalno, ali se postavlja pitanje koliko je to moralno i etično. Uzimajući u obzir izložene aspekte, u ovom radu je definisan fe­nomen „lešinarskog investiranja“, obrazložene su najčešće moralne dileme koje se pojavljuju pri takvom investiranju i definisane osnovne činjenice koje go­vore u prilog „lešinarskom investiranju“.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Баљ, Бранко, Увод у пословну етику, ИП Београд, Зрењанин, 2005.
  2. Berry, Norman, The Morality of the Business Enterprise, Aberdeen Uni­versity Press, Aberdeen, 1991.
  3. Carson, A. Scott, „Vulture Investors, Predators of the 90’s: An Ethical Examination“, Journal of Business Ethics, 17, No. 5, 1998, стр. 543­555.
  4. Christopher, W. Gowans, Moral Dilemmas, Oxford University Press US, Oxford, 1987.
  5. De George, Richard, Пословна етика – Bussines Ethics, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  6. DesJardins, Joseph, An Introduction to Business Ethics, McGraw-Hill, New York, 2006.
  7. Donagan, Alan, Moral Dilemmas, Genuine and Spurious: A Comparative Anatomy, Oxford University Press US, Oxford, 1996.
  8. Donaldson, T.; Clarence, W., Ethical Issues in Business: A Philosophical Approach, Prentice-Hall, New Jersey, 1983.
  9. Dramond, John, Bein, Bill, Пословна етика, Клио, Београд, 2001.
  10. Foot, Philippa, Moral Dilemmas, Oxford University Press, Oxford, 2003.
  11. Gowans, W. Christopher, Moral Dilemmas, Oxford University Press US, Oxford, 1987.
  12. Greenspan, P.S., Practical Guilt: Moral Dilemmas Emotions and Social norms, Oxford University Press US, 1995.
  13. Hotchkiss, S. Edith; Mooradian, M. Robert, „Vulture Investors and the Market for Control of Distressed Firms“, Journal of Financial Economics, 43, Issue 3, 1997, стр. 401-432.
  14. McGee, W. Robert, „Some Overlooked Ethical Issues in Acqusitions and Mergers“, Barry University Andreas School of Business, Global Con­ference on Business Economics, Association for Business and Economics Research, Amsterdam, July 9-11, 2004, www.ssrn.com (приступљено 28. 09. 2007.).
  15. Platt, D. Harlan, Why Companies Fail: Strategies for Detecting, Avoi­ding, and Profiting from Bankruptcy, Beard Books, Knoxville, 1999.
PERIODIKA Politička revija 1/2011 УДК: 330.322.01:174 229-240
ç