Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЕТИЧКО ОПРАВДАЊЕ ЗА ПРИБЕГАВАЊЕ СИЛИ: ПРАВЕДНИ МИР УМЕСТО ПРАВЕДНОГ РАТА

Сажетак

Проблем који се тиче прибегавању сили на међународном нивоу, прецизније: етички, морални и политички аспекти такве констелације, репрезентује једно од најважнијих и најинтригантнијих теоретских димензија актуелне светске политичке сцене. У том контексту, концепт праведног рата представља дискусиони ну­клеус за елаборирање тога специфичног проблема. Са једне стра­не, овај есеј идеју праведног рата третира као могући узрок етичке конфузије у садашњој међународној политици (утицај традиционалне представе ратовања државе против државе на формулисање нормативних стандарда за отпочињање и вођење рата, проблем легитимизације међународне партиципације у сфери унутрашње државне репресије итд.). Са друге стране, модерна варијанта (реформулисање) традиције праведног рата (попут теорије Мајкла Волцера) се одређује као релевантно концептуално средство, које (са својим такорећи класичним вредносним оквиром) представља полазишну тачку сваког амбициознијег разматрања правде повезане са употребом силе у међународним односима. Есеј се закључује разматрањем могућег етичког и политичког померања анахроне теорије праведног рата ка концепту праведности у употреби присиле у међународној политици, то јест ка хуманитарној интервенцији и „телеолошкој димензији“ праведног мира.

кључне речи:

Референце

  1. Аквински, Т. Држава, Глобус, Загреб, 1990.
  2. Augustine, City of God, Penguin Books, Harmondsworth, 1984.
  3. Augustine, Political Writings, Atkins, Е. и Dodaro, R. J. (eds.), Cambridge Uni­versity Press, Cambridge, 2001.
  4. Berman, F. „Moral versus legal imperatives“, у Reed, C. и Ryall, D. (eds.) The Pri­ce of War: Jуst War in the Twenty-First Centуry, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, стр. 157-177.
  5. Cornish, P. „The ethics of ‘effects-based’ warfare: the crowding out of jus in bel­lo?“, у Reed, C. и Ryall, D. (eds.) The Price of War: Jуst War in the TwentyFirst Centуry, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, стр. 179-201.
  6. Duquette, D. „From Rights to Realism: Incoherence in Walzer’s Conception of Jus in Bello“, у Lee, S. (ed.) Intervention, Terrorism, and Torture: Contem­porary Challenges to Just War Theory, Springer, Dordrecht, 2007, стр. 41-59.
  7. Elbe, Ј. von „The Evolytion of the Concept of the Just War in International Law“, The American Journal of International Law, 33(4), 1939, стр. 665-688.
  8. Fixdal, M. i Smith, D. „Humanitarian Intervention and Just War“, Mershon International Studies Review, 42(2), 1998, стр. 283-312.
  9. Johnson, T. Morality and Contemporary Warfare, Yale University Press, New Haven, 1997.
  10. Калдор, М. Нови и стари ратови: организовано насиље у глобализованој ери, Београдски круг, Београд, 2005.
  11. Kaldor, M. „From just war to just peace“, у Reed, C. и Ryall, D. (eds.) The Price of War: Just War in the Twenty-First Century, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, стр. 255-275.
  12. Коплстон, Ф. Историја филозофије: касни средњи век и ренесансна филозофија, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1994.
  13. Mattox, M. Saint Augustine and the Theory of Just War, Continuum, New York, 2006.
  14. Murnionу, E. „A Postmodern View of Just War“, y Lее, S. P. (ed.) Intervention, Terrorism, and Torture: Contemporary Challenges to Just War Theory, Sprin­ger, Dordrecht, 2007, стр. 23-41.
  15. Nagel, T. “War and Massacre”, у Cohen, M., Nagel, T. и Scanlon, T. (eds.) War and Moral Responsibility: A Philosophy and Public Affairs Reader, Princeton University Press, Princeton, 1979, стр. 3-24.
  16. Nussbaum, А. „Just War: A Legal Concept?“, Michigan Law Review, 42(3), 1943, стр. 453-479.
  17. Orend, B. Michael Walzer on War and Justice, McGill-Queen’s University, Mon­treal, 2000.
  18. Orend, B. „Walzer on Resorting to Force“, Canadian Journal of Political Science/ Revue canadienne de science politique, 33(3), 2000, стр. 523-547.
  19. Orend, B. „Justice after War“, Ethics and International Affairs, 16(1), 2002, стр: 43-56.
  20. Prins, G. „Conditions for jus in pace in the face of the future“, у Reed, C. и Ryall, D. (eds.) The Price of War: Just War in the Twenty First Century, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 236-275.
  21. Ramsey, P. War and the Christian Conscience: How Shall Modern War be Conduc­ted Justly?, Duke University Press, Durham, 1961.
  22. Reisman, М. „Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law“, American Journal of International Law, 84, 1990, стр. 866-876.
  23. Russell, F. H. The Just War in the Middle Ages, Cambridge University Press, Cam­bridge, 1975.
  24. Стојановић, Ђ. и Штрбац, К. „Глобалне безбедносне трансформације: експланаторни потенцијал савремених приступа међународној безбедности“, Српска политичка мисао, 26(4), 2009, стр. 201-227.
  25. Vitoria, de Political Writings. Pagden, А. и Lawrence, (eds.), Cambridge Uni­versity Press, Cambridge, 1991.
  26. Walzer, M. „Political Action: The Problem of Dirty Hands“, Philosophy and Public Affairs, 2(2), 1973, стр. 160-180.
  27. Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books, New York, 1977.
  28. Walzer, M. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroaд. Notre Dame University Press, Notre Dame, 1994.
  29. Walzer, On Toleration, Yale University Press, New Haven, 1997.
  30. Walzer, Arguing About War, Yale University Press, New Haven, 2004.
  31. Weigel, G. „The development of just war thinking in the post-Cold War world: an American perspective“, у Reed, C. и Ryall, D. (eds.) The Price of War: Just War in the Twenty-First Century, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, стр. 19-37.
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 355.011:327 313-340