Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЕРНСТ ЈИНГЕР И МИСАО КОНЗЕРВАТИВНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

Сажетак

Полазећи од констатације да на нашем говорном подручју још увек не постоји основни академски рад који би представио фе­номен конзервативне револуције у вајмарској Немачкој, аутор настоји да изложи један такав преглед идеја, актера и дела. Разјашњава се политички, друштвени и међународни контекст у коме се ова традиција рађа и развија, а затим се посебно разматра контроверзно питање односа ових мислилаца са нацизмом. Чланак нарочиту пажњу посвећује Ернсту Јингеру као кључној фигури за обједињавање различитих струја у оквиру конзервативне револуције, и на крају представља његовог Радника као синтезу интелектуалних стремљења овог „покрета“.

кључне речи:

Референце

  1. Benjamin, W., “Theories of German Fascism : On the Collection of Essays War and Warrior, edited by Ernst Jünger,” New German Critique, 17 (пролеће 1979).
  2. Blamires, C., “European New Right”, у World Fascism, A Hystorical Encyclope­dia, I, ABC-CLIO. inc, 2006, стр. 211.
  3. Бојанић, П., Пријатељ-непријатељ, Светови, Нови Сад, 1995.
  4. Buckmiller, М., „Sorel et le ‘conservatisme révolutionnaire’ en Allemagne,“ Cahi­ers Georges Sorel, 3/3, 1985, стр. 51-75.
  5. Vermeil, Е., Doctrinaires de la révolution allemande de (1918-1938). W. Rathe­nau, Keyserling, Mann, O. Spengler, Moeller van den Bruck, le groupe de la «Tat», Hitler, A. Rosenberg, Gunther, Darré, G. Feder, R. Ley, Goebbels, éditions Fernand Sorlot, Paris, 1938.
  6. Gross, R., Karl Schmitt and the Jews, UW Press, 2007
  7. Дугин, А., «Кратка историја идеологија трећег пута» у Наше идеје, бр 2, Београд 1994, стр. 64-69.
  8. Dupeux, L., (ур): La «Révolution Conservatrice» dans l’Allemagne de Weimar, Editions Kime, Paris, 1992.
  9. Ђурковић, М., Капитализам, либерализам, држава, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  10. „Ернст Јингер“, часопис Градац, бр. 92-94, Чачак, 1990.
  11. Јингер, Е., На мермерним литицама, КОВ, Вршац, 1990.
  12. Јингер, Е., Први париски дневник, Градац, Чачак, 1998.
  13. Јингер, Е., Ватра и крв, Укронија, 2006.
  14. Јингер, Е., Радник, Центар за конзервативне студије и Укронија, Београд, 2011.
  15. Jünger, Е., “Total mobilization”, у Richard Wolin (ур.), The Heidegger Contro­versy, a critical reader, MIT Press, 1992. стр. 119-139.
  16. Jünger, Е., Nelle tempeste d’acciaio, Guanda, Parma, 1995.
  17. Jones, L. E., “Edgar Julius Jung: The Conservative Revolution in Theory and Practice”, Central European History, 21, 1988, стр. 142-174.
  18. Krebs, G., „Moeller van den Bruck: Inventor of the Third Reich“, The American Political Science Review, Vol. 35, No. 6 (December 1941), str. 1085-1105.
  19. Mohler, А., Georges Sorel. Erzvater der Konservativen Revolution, Edition Antaios, 2000.
  20. Orr, J., „German social theory and the hidden face of technology“, European Jour­nal of Sociology, 15, 1974, стр. 312-336.
  21. Rimbotti, L. L., “Il volto ambiguo della rivoluzione conservatrice tedesca”, Linea, 07. 2004.
  22. Romualdi, A., Correnti politiche e ideologiche della destra tedesca dal 1918 al 1932, Edizioni de «L’Italiano», Anzio 1981.
  23. Сеџвик, М., Против модерног света Традиционализам, Укронија, Београд, 2006.
  24. Schmitt, K., Political Romanticism, MIT Press, 1986.
  25. Шмит, К., Норма и одлука, Филип Вишњић, Београд, 2001.
  26. Sombart, W., The Jews and Modern Capitalism, Glencoe, IL: The Free Press, 1951.
  27. Steuckers, R., “La “Révolution Conservatrice” en Allemagne (1918-1932)”, Synergies Europeennes, novembre 1989.
  28. Томисен, П., «Ернст Јингер и Карл Шмит: међусобни биланс», Трећи програм, 102, 1995, стр. 148-160.
  29. Фихте, Ј. Г., Затворена трговачка држава, Нолит, Београд, 1979.
  30. François, S., Qu’est ce que la Révolution Conservatrice?, http://tempspresents. com/2009/08/24/stephane-francoisqu%E2%80%99est-ce-que-larevolution-conservatrice/
  31. Хамилтон, А., Фашизам и интелектуалци, 1919-1945, Вук Караџић, Београд, 1978.
  32. Неrf, Ј., Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich, Cambridge University Press, 1984.
  33. Цвјетићанин, Н., Европска десница између мача и закона, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  34. Weber, Е., “Nationalism, Socialism, and National-Socialism in France”, French Historical Studies, 2, бр. 3, пролеће, 1962, стр. 273-307.
периодика Српска политичка мисао 3/2011 УДК: 329.11+321.01(430)”1918/1945” 147-176