Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

ЕПИСТЕМОЛОШКА ПИТАЊА О ФИЛОЗОФИЈИ, ТЕОРИЈИ И ПОЛИТИЦИ У ГРАНИЧНИМ ЗОНАМА МОДЕРНОСТИ, ПОСТМОДЕРНЕ И САВРЕМЕНОСТИ

Сажетак

У овом тексту аутор нуди расправу историјских контрадикција између три формације: (а) западне модерности 20. века, (б) кризе модернизма са појавама културалних формата постмодерне, и (ц) времена после постмодерне тј. појаве глобалне и транзицијске савремености. Појаву постмодерне идентификује са кризом и довршетком хладноратовске поделе света на два, пре свега, политичка блока. Модерност види као поље хомогених и хегемоних модела друштва, политике, културе и уметности. Постмодерну види као кризу метаполитике, те прелазак са друштвеног детермнинисања облика живота на културалне модалитете облика живота. Прелазак са политике на културалне праксе је препознат као обрт од политике у управљање (policy) у култури. Појам политике се мења у функционалном смислу од политике антагонизма у по­литику разлике идентитета (расних, националних, родних, генерацијских, географских, економских). Повратак политици је назначен као одговор на неуспех политике разлика и мултикултурализма, тј. постполитичког предочавања неконфликтног света.

кључне речи:

Референце

  1. Badiou, Alain, Metapolitics, Verso, London, 2006.
  2. Belančić, Milorad, „Poststrukturalizam i povlačenje političkog“, Dialog časopis za filozofiju i društvenu teoriju 1-2, Sarajevo, 2007, 55-66.
  3. Bennett, Tony, Kultura Znanost reformatora, Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.
  4. Carroll, David, The States of Theory / History, Art, and Critical Discourse, Stanford University Press, Stanford, 1990.
  5. Copjec, Joan, Imagine There’s No Woman. Ethics and Sublimation, The MIT Press, Cambridge MA,
  6. Derrida, Jacques, Sablasti Marxa – Stanje duga, rad tugovanja i nova Internacionala, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2002.
  7. Derrida, Jacques, Pisanje i razlika, Šahinpašić, Sarajevo, 2007.
  8. Ђорђевић, Јелена (ед), Студије културе зборник. Службени Гласник, Београд, 2012.
  9. Eagleton, Terrey, Teorija i nakon nje, Algoritam, Zagreb, 2005.
  10. Eagleton, Terrey, Sveti teror, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 2006.
  11. Erjavec, Aleš, K podobi, Zveza kulturnih organizacij Slovenije, Ljubljana, 1996.
  12. Fanon, Frantz, Prezreni na svijetu, Stvarnost, Zagreb, 1973.
  13. Ffrench, Patrick, The Time of Theory. A History of Tel Quel (1960-1983), Clarendon Press, Oxford, 1995.
  14. Foster, Hal, Recodings Art, Spectacle, Cultural Politics, The New Press, New York, 1999.
  15. Jameson, Fredric, Postmodernism: Or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, London, 1993.
  16. Lacan, Jacques, XI Seminar Četiri temeljna pojma psihoanalize, Naprijed, Zagreb, 1986.
  17. Laclau, Ernesto, Emancipation(s), Verso, London, 2007.
  18. Лиотар, Жан-Франсоа, Постмодерно стање, ИП Братство јединство, Нови Сад,
  19. Лиотар, Жан Франоса, Раскол, ИК Зоран Стојановић, Сремски Карловци, 1991.
  20. Маркс Карл, Беда филозофије: одговор на филозофију беде г. Прудона, Култура, Београд, 1946.
  21. Mouffe, Chantal, The Return of the Political, Verso, London, 2005.
  22. Negri, Antonio, Hardt, Michael, Empire, Harvard University Press, Cam­bridge Mass, 2000.
  23. Rancière, Jacques, Disagreement politics and philosophy, University of Minesota Press, Minneapolis, 1999.
  24. Рорти, Ричард, Консеквенце прагматизма, Нолит, Београд, 1992, стр. 305-306.
  25. Virno, Paolo, A Grammar of the Multitude For an Analysis of Contemporary Forms of Life, Semiotext(e), New York, 2004.
  26. Витгенштајн, Лудвиг, Филозофска истраживања, Нолит, Београд, 1980.
  27. Vranić, Šime (ed.), Uvod u Nietzschea, Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb, 1980.
  28. Zajc, Melita (ed), Avdio-vizualni mediji in identitete, Slovenska kinoteka, 1996.
  29. Жижек, Славој, Метастазе уживања, Библиотека XX век, Београд, 1996.
периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 141.78+321.01+316.7 37-52