Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ СТАРЕЊА СТАНОВНИШТВА

Сажетак

У раду се анализирају крупне демографске промене код нас и у свету, које се првенствено огледају у перманентном процесу старења становништва. Посебно се разматрају економски аспекти старења популације. Због погоршаног односа броја оних који раде према онима који примају пензије, дошло је практично до краха пензионог система. Неповољне демографске тенденције у Србији већ ће у овој деценији проузроковати смањење становништва радног узраста од око 8%, што ће се негативно одразити на функционисање тржишта рада, односно на радни потенцијал будућег привредног раста. Потенцијални и расположиви људски капитал ће се смањити, а наставак старења становништва ће појачати већ ионако велики притисак на систем социјалне заштите, нарочито на пензије и здравство. У раду се указује не само на проблеме постојећег пензионог система, већ и на могућности превазилажења економских пробле­ма насталих због старења становништва и то првенствено нужном пензионом реформом, као и разматрањем могућности за укидање званичне старосне границе пензионисања. На крају се даје и краћи осврт и на веома значајне позитивне економске ефекте које доноси продужење очекиваног животног доба.

кључне речи:

Референце

  1. Ђукић, П. (2012). „Становништво и демографско-економски развој: свет и Србија“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништво и развој (Београд: Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања).
  2. Камерон, Р., НИЛ, Л. (2011). Кратка економска историја света од палеолитског доба до данас (Београд: Службени гласник).
  3. Маџар, Љ. (2013). „Старење становништва као запрека институционалном развоју“. У В. Вукотић и други (ед.) Образовање и развој (Београд: Ин­ститут друштвених наука, Центар за економска истраживања).
  4. Прокопијевић, М. (2012). „Старење становништва Европске уније“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништво и развој (Београд: Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања).
  5. Рашевић, М. (2012). „Одговор Србије на демографске изазове: стање и очекивања“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништво и развој (Београд: Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања).
  6. Шуковић, Д. (2012). „Тржиште рада и утицај становништва на развој“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништво и развој (Београд: Институт дру­штвених наука, Центар за економска истраживања).
  7. Aaron, (2006). “Duži životni vek: blagodet ili teret“. Daedalus (Cambridge), god. 2006, Vol. 135, br. 1.
  8. Börsch-SupaN, А. (2012). “Entitlement Reforms in Europe: Policy Mixes in the Current Pension Reform Process”, NBER Working Paper No. 18009, Cambrid­ge http://www.nber.org/papers/w18009.
  9. Eurostat, (2013). Population projections, www.eurostat.org, preuzeto 10. jula 2013.
  10. E. (2009). Evropa u globalnom dobu (Beograd: Clio).
  11. Poterba, Ј., Venti, S., Wise, D. (2013). “Health, Education, and the Post-Retirement Evolution of Household Assets”, NBER Working Paper No. 18695, Cambridge http://www.nber.org/papers/w18695
  12. Sarfati, H., Ghellab, Y (2012). “The political economy of pension reforms in times of global crisis: State unilateralism or social dialogue?” Working Paper No. 37, ILO, Geneva, http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_176346/lang-en/index.htm
  13. Schumpeter, J. (1975). Povijest ekonomske analize (Zagreb: Informator).
  14. Vogel, E., Ludwig, , Börsch-Supan, A. (2012). “Aging and Pension Reform: Extending the Retirement Age and Human Capital Formation”, Working Paper No. 1476, European Central bank http://www.nber.org/papers/w18856 .
периодика Српска политичка мисао 3/2013 УДК 314.17:330.34 167-182