Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМСКЕ И ПРИВРЕДНЕ ТЕМЕ

ЕКОНОМСКА ОСАМОСТАЉЕНОСТ МЛАДИХ У ДОБОЈУ: 2008-2012.

Сажетак

У раду се анализира вишедимензионални процес економског осамостаљења младих у периоду постсоцијалистичке трансформације. Економску осамостаљеност смо посматрали на узорку младих из Добоја у две временске тачке: непосредно пре избијања економске кризе (2008.) и у време кад је криза била на врхунцу (2012). Подаци су прикупљени анкетирањем. Циљ истраживања је био да се утврди да ли је услед деловања кризе дошло до смањења економске осамостаљености младих. Поред тога, настојали смо утврдити које су кључне детерминанте економског осамостаљења. Пошли смо од претпоставке да структурално-контекстуални чиниоци и културне специфичности друштва доминантно утичу на економско осамостаљење младих, а да су материјални ресурси с којима млади располажу у другом плану. Истраживање је показало да у нашем друштву постоји систем међугенерацијске „размене ресурса“ између родитеља и деце који не мотивише младе на рано осамостаљење и одсељење из родитељског дома.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић Слободан, „Друштвени склопови, политички делатници, демократски поредак“ у зборнику: Рачји ход. Србија у трансформацијским процесима (уредио Младен Лазић), Филип Вишњић, Београд, 2000.
  2. Бабовић Марија, „Промене у економским стратегијама домаћинстава у Србији 2003-2012: економско делање припадника различитих друштвених слојева у условима раста и рецесије“, у зборнику: Промене основних структура друштва Србије у периоду убрзане трансформације (приредили: Младен Лазић, Слободан Цвејић), ИСИФФ, Београд, 2013.
  3. Вулетић Владимир, „Проблеми друштвеног развоја Србије почетком XXI века“
  4. http://www.kczr.org/download/okrugli_stolovi/5_vladimir%20vuletic.pdf
  5. Inglehart Ronald, Welzel Christian, Модернизација, културна промјена и демокрација, Политичка култура, Загреб, 2007.
  6. Јанковић Александар, „Промене вредносних оријентација младих у периоду постсоцијалистичке трансформације“, Социолошки дискурс, година VI, број 11, 2016.
  7. Јанковић Александар, „Промене вредносних оријентација младих у Републици Српској“, докторска дисертација, 2016.
  8. Јанковић Александар, Предузетништво и млади. Предузетничке оријентације младих у Добоју, Слобомир П универзитет, Добој, 2011.
  9. Криштофић Бранимир, „Транзиција и модернизација“, Социологија, Vol. XLIV, бр. 2, 2002.
  10. Лазић Младен, Пешић Јелена, „Друштвене промене и промене вредносних оријентација припадника основних класа у Србији“, у зборнику: Промене основних структура друштва Србије у периоду убрзане трансформације (уредили Младен Лазић, Слободан Цвејић), ИСИФФ, Београд, 2013.
  11. Лазић Младен, Цвејић Слободан, „Промене друштвене структуре у Србији: случај блокиране постсоцијалистичке трансформације“, у зборнику: Друштвена трансформација и стратегије друштвених група (ур. Анђелка Милић), ИСИФФ, Београд, 2004.
  12. Лазић Младен, ур. Рачји ход. Србија у трансформацијским процесима, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  13. Милосављевић Б. и други, Проблеми и потребе младих Бања Луке, Друштво психолога Републике Српске и Скупштина града Бања Лука, 2005.
  14. Митровић Милован, Социологија, основни појмови и проблеми, Правни факултет, Београд, 2005.
  15. Пантић Драгомир, Промене вредносних оријентација младих у Србији, ИДН и Центар за политиколошка истраживања и јавно мнење, Београд, 1990.
  16. Пантић Драгомир, Вредносне оријентације младих у Србији, Издавачко-истраживачки центар ССО Србије, Београд, 1981.
  17. Рот Никола, Хавелка Ненад, Национална везаност и вредности код средњошколске омладине, Институт за психологију и Институт друштвених наука, Београд, 1973.
  18. Савић Далибор, „Методолошке иновације у истраживању сиромаштва“, Социолошки годишњак, број 10, 2015, стр. 411-428.
  19. Stark David, Bruszt Laszlo, „One Way or Multiple Paths: For a Comparative Sociology of East European Capitalism“, American Journal of Sociology, Vol. 106, No. 4., 2001, pp. 1129-1137.
  20. Томановић Смиљка, Станојевић Драган, Млади у Србији 2015. Стања, опажања, веровања и надања, Secons, Friedrich Ebert Stieftung, Београд, 2016.
  21. Томановић Смиљка, „Changes in Transition to Adulthood of Young People in Serbia Between 2003 and 2011“, Социологија, Vol. LIV, број 2, 2012.
  22. Томановић Смиљка, Игњатовић Сузана, „Млади у транзицији: између породице порекла и породице опредељења“, у зборнику: Млади загубљени у транзицији (уредили Николић Милан, Михајловић Срећко), Центар за проучавање алтернатива, Београд, 2004.
  23. Хоџић Алија, „Друштвена структура и квалитета живота“, Социологија, Vol. XXXIII, бр. 3, 1991.
  24. Цвејић Слободан, прир. Суживот са реформама, Чигоја, Београд, 2010.
  25. Шијаковић Иван, Петровић Јагода, Ковачевић Биљана, Социјално повјерење међу младима у Републици Српској, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2016.

   

   

периодика Политичка ревија 3/2017 УДК 316.662-053.81(497.6)“2008/2012“ 149-178