Izaberi jezik:
Tema broja

NEKI ASPEKTI EVROPSKIH I MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA pr2/2017

EKONOMSKA KOMISIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA EVROPU I ELEMENTI DEMOKRATIZACIJE POLITIKE I PRAVA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

Sažetak

U radu se analiziraju odredbe međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine koji su zaključeni u okviru Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE), a koji sadrže odredbe o učešću javnosti i druge elemente od značaja za demokratizaciju savremene politike i prava životne sredine. Osnovni deo rada je posvećen prikazu elemenata demokratizacije koji proističu iz normi koje sadrži Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i dostupnosti pravosuđa u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine (Arhus, 1998). Posebno se ukazuje na učešće javnosti u odlučivanju, kao i na dostupnost informacija. U drugom delu rada se daje prikaz elemenata od značaja za demokratizaciju politike u oblasti životne sredine koji su sadržani u drugim međunarodnim ugovorima zaključenim u okviru UNECE, kao i delu najznačajnijih globalnih međunarodnih ugovora. U radu se razmatra teza da se ključni elementi demokratizacije savremene politike i prava životne sredine (u delu koji se odnosi na učešće javnosti i pristup informacijama) mogu jasno prepoznati u međunarodnim ugovorima zaključenim u okviru UNECE i jednom broju novih međunarodnih ugovora globalnog karaktera.

Ključne reči:

Reference

  1. Compendium of Good Practices on Human Rights and the Environment, UNEP, Nairobi, 2016.
  2. Duyck Sebastien, „Promoting the Principles of the Aarhus Convention in International Forums: The Case of the UN Climate Change Regime”,Rev Euro Comp & Int Env Law, 24/2015, 123–138.
  3. Jendroška Jerzy, „Public participation in the preparation of plans and programs: some reflections on the scope of obligations under Article 7 of the Aarhus Convention”, Journal for European Environmental & Planning Law, 6, 4/2009, 495–515.
  4. Krämer Ludwig, „Transnational Access to Environmental Information”, Transnational Environmental Law, 1, 1/2012, 95–104.
  5. Todić, Dragoljub, „Međunarodni ugovori, uslovi za članstvo u Evropskoj uniji i Republika Srbija”, Evropsko zakonodavstvo, 51/2015, 34–53.
  6. Todić, Dragoljub, Janjatović, Tina. „Odnos između arhuske konvencije i drugih međunarod­nih ugovora – Univerzalni karakter vrednosti i/ili unapređenje efikasnosti u primeni”, Pravni život, 9/2015, 465–476.
  7. Todić, Dragoljub, Dragišić, Nikola, „EU i Srbija: od obaveze usaglašavanja nacionalnih propisa sa propisima EU i njihove primene do prelaznih rokova”, Evropsko zakonodavstvo, 47-48/2014, 30–39.
  8. Todić Dragoljub, Savremena politika i pravo životne sredine, Megatrend univerzitet, Beograd, 2008.
  9. Vykhryst Serhiy, „Public Information and Participation under the Water Convention”, The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, 2015, 268–282.
  10. Wates Jeremy, „The Aarhus Convention: a Driving Force for Environmental Democracy”, Journal of European Environmental & Planning Law, 2, 1/2005, 2–11.

  Internet

  1. http://www.unece.org/oes/role.htm (10.3.2017).
  2. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&clang=_en (9.3.2017).
  3. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13-a&chapter=27&clang=_en (9.3.2017).
PERIODIKA Politička revija 2/2017 УДК 341.24:349.6(4) 13-28
ç