Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И МОДЕЛИ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ЕКОНОМИЈА И ПОЛИТИКА У МЕЂУНАРОДНОЈ ТЕОРИЈИ: РЕАЛИСТИЧКА ПЕРСПЕКТИВА

Сажетак

Однос политичко-безбедносне и економске проблематике представља специфичну област у оквиру међународне теорије. Када у међународно-економским питањима постоји изражен елемент политичког, тада се међународна политичка економија може посматрати као део науке о међународним односима: било као њена под-дисциплина или као један од њених теоријских приступа/парадигми. Аутор анализира специфичан приступ проучавању међународне политичко-економске проблематике: онај који нуди реалистичка теорија. У одсуству политички неутралног тржишта, привредно-трговински односи прожети су политичким димензијама, укључујући, неретко, и безбедносне калкулације својствене реалистичкој теорији. Увек када се односи политичких јединица у међународном систему крећу између сарадње и сукоба, они су у својој основи потенцијално политички. Као што се политичка средства могу употребљавати ради остваривања економских циљева, тако се и економске мере користе за остваривање циљева из сфере политике – ово је најочигледније на примеру међународних економских санкција. Поред тога, савремени међународно-политички тренутак све чешће узрокује увезивање економских и политичко-безбедносних питања. У новим међународним околностима, али и некада неконвенционалним областима, попут међународне економије, постоји простор за реалистичку теорију међународних односа. Она је, свакако, морала да прође кроз бројне и значајне трансформације – одбацујући, за почетак, некадашњи ригидни детерминизам (војне) моћи – и може се тврдити да управо у овој способности да се мења и прилагођава, како у погледу сопствених техника и инструмената, тако и у погледу постављених истраживачких програма, лежи један од кључних квалитета реалистичке теорије. Неспорно је да, у мери у којој су у савременој политици економска питања испреплетена са политичко-безбедносним, наука о међународним односима и, у оквиру ње, реалистичка теорија, представљају незаобилазно средство њиховог разумевања.

кључне речи:

Референце

  1. Волц Кенет Н., Теорија међународне политике, Центар за цивилно-војне односе – Александрија прес, Београд, 2008.
  2. Кегли Јр. Чарлс В., Виткоф Јуџин Р., Светска политика: тренд и трансформација, Центар за студије Југоисточне Европе – Факултет политичких наука Универзитета у Београду – Дипломатска академија Министарства спољних послова Србије и Црне Горе, Београд, 2006.
  3. Манделбаум Мајкл, Идеје које су освојиле свет Мир, демократија и слободна тржишта у двадесет и првом веку, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  4. Mанделбаум Мајкл, Треба ли свету Голијат? Како Америка делује као светска влада у 21. веку, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  5. Милошевић Александар, Живојиновић Драган, „Ми у долар (не) верујемо – последице смањења глобалне улоге долара по укупну моћ Сједињених Америчких Држава“, Годишњак Факултета политичких наука, 9, Јун 2013, стр. 81-99.
  6. Новичић Жаклина, „Комерцијални либерализам“, у зборнику: Међународна безбедност: теоријски приступи (приредили: Милан Липовац, Драган Живојиновић), Иновациони центар Факултета безбедности – Академска књига, Београд, 2014, стр. 197-218.
  7. Baldwin David A., Economic Statecraft, Princeton University Press, Princeton [NJ], 1985.
  8. Baldwin David A. (ed.), Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate, Columbia University Press, New York [NY], 1993.
  9. Baylis John, Smith Steve, Owens Patricia, The Globalization of World Politics – An Introduction to International Relations, Oxford University Press, New York, 2008.
  10. Drezner, Daniel W., “The Hidden Hand of Economic Coercion”, International Organization, 57(03), June 2003, стр. 643–659.
  11. Frieden, Jeffrey A., Lake David A. (eds.), International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth, Routledge, London, 2000.
  12. Gilpin Robert, War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
  13. Gilpin Robert, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, Princeton [NJ], 1987.
  14. Gilpin Robert, S. Power and the Multinational Corporation, Basic Books, New York [NY], 1975.
  15. Gregory Paul R., Stuart Robert C., The Global Economy and Its Economic Systems, South-Western-Cengage Learning, Boston [MA], 2014.
  16. Grieco Joseph M., Ikenberry G. John, State Power and World Markets: The International Political Economy, W. W. Norton, New York [NY], 2003.
  17. Guzzini Stefano, Realism in International Relations and International Political Economy – The Continuing Story of a Death Foretold, Routledge, London, 2002.
  18. Ikenberry G. John, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis and Transformation of the American World Order, Princeton University Press, Princeton [NJ], 2011.
  19. Ikenberry G. John (ed.), Power, Order and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
  20. Jervis Robert, “Realism in the Study of World Politics“, International Organization, 52(4), Autumn 1998, стр. 971-991.
  21. Katzenstein Peter J., Keohane Robert O., Krasner Stephen D., “International Organization and the Study of World Politics”, International Organization, 52(4), Autumn 1998, стр. 645-685.
  22. Keohane Robert O., After Hegemony – Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton University Press, Princeton [NJ], 2005.
  23. Keohane Robert O., Nye Joseph S., Power and Interdependence, 4th Ed., Longman-Pearson, Boston [MA], 2012.
  24. Krasner Stephen, “The Accomplishments of International Political Economy”, in: International Theory: Positivism and Beyond (eds. Steve Smith, Ken Booth, Marysia Zalewski), Cambridge University Press, Cambridge, 1996, стр. 108-127.
  25. Krasner Stephen, “State Power and the Structure of International Trade”, in: International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth (eds. Jeffrey A. Frieden, David A. Lake), Routledge, London, 2000, стр. 19-36.
  26. Krugman Paul R., Obstfeld Maurice, International Economics – Theory and Policy, Addison Wesley, Boston [MA], 2003.
  27. Luttwak Edward N., “From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce”, The National Interest, 20, Summer 1990, стр. 17-23.
  28. Mastanduno Michael, “Economics and Security in Statecraft and Scholarship, International Organization, 52(04), September 1998, стр. 825–854.
  29. Mearsheimer John J., Can China Rise Peacefully, Internet, http://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204, 20/03/2016.
  30. Oatley Thomas, International Political Economy, 5th Ed., Longman-Pearson, Boston [MA], 2011.
  31. Salvatore Dominick, International Economics, 11th Ed., Wiley, Hoboken [NJ], 2013.
  32. Scholte Jan Art, “Global Trade and Finance”, in: The Globalization of World Politics – An Introduction to International Relations (eds. John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens), Oxford University Press, New York, 2008, стр. 450-467.
  33. Wohlforth William C., “Gilpinian Realism and International Relations”, International Relations, 25(4), December 2011, стр. 499-511.
  34. Woods Ngaire, “International Political Economy In an Age of Globalization”, in: The Globalization of World Politics – An Introduction to International Relations (eds. John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens), Oxford University Press, New York, 2008, стр. 248-252.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 339.9.012:327 121-134