Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА И САВРЕМЕНА ДРЖАВА

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПРОЦЕСА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ: МОДЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Сажетак

Транзиција је свеобухватан пројекат друштвене рефор­ме. Кључ њеног успеха је у ефикасној приватизацији. Републике бивше СФРЈ, приватизацију су отпочеле пре 20 година са истим друштвеним предзнаком (друштвена својина и радничко самоуправљање) али данас имају неуједначене резултате друштвене ре­форме. Неке од земаља су чланице Европске уније док се друге убрајају у најсиромашније у Европи. Рад има за циљ да прикаже примењене моделе приватизације и повеже их са оствареним резултатима. Злоупотреба специфичности друштвене својине, слабе институције и корупција, по аутору, узрок су неуједначених приватизационих резултата на бившем југословенском простору. Јачањем економских и државних институција ове земље треба да напредују из несавршене ка зрелој демократији, да би транзициони резултат био свеобухватан.

кључне речи:

Референце

  1. Besley, Timothy, Dewatripont, Mathias and Sergei Guriev: „Transition and transi­tion impact“, Report for the EBRD ’s Office of the Chief Economist, European Bank for Reconstruction and Development, London, 20l0.
  2. Будак, Јелена, Маријана Сумпор: „Нова институционална економика и институционална конвергенција“, Економски преглед, Економски институт Загреб, 2009/3-4.
  3. Вукомановић Дијана: “Концепти приватизације у програмима политичких странака у првој деценији транзиције у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 3/2009.
  4. Вукотић Веселин: Приватизација и развој тржишта као дио економских реформи у Црној Гори, Економски факултет у Подгорици, Институт за стратешке студије и прогнозе, Подгорица, 2011
  5. Godoy Sergio, Joseph E. Stiglitz: “Growth, initial, Conditions, law and Speed of privatization in tranzition Countries: 11 years later“ WP 11992 http:/www.nber.org./papers/w11992, 2006.
  6. Грегурек Мирослав: „Ступањ и учинци приватизације у Хрватској“ , Економски преглед, Економски институт, Загреб, 2001.
  7. Доленц Примож: “Privatization in a Post-comunist Economy: It seems there are no Macroeconomic Effects“, Preliminary paper, 332.025.28(4-11), 2008.
  8. Ковачевић Млађен: “Димензије и узроци неуспешне транзиције Западног Балкана“ у зборнику Контраверзе економског развоја у транзицији, (приредили: Божидар Церовић, Милица Увалић) Научно друштво економиста Србије и Економски факултет, Београд, 2011.
  9. Крачун Даворин: „Транзиција, стабилизациjа и економски раст: искуство Словеније“, Економски преглед, Економски институт, Загреб, 2005.
  10. Кржан Марко: «Либерализам и путеви транзиције у Словенији», у Кроз транзицију, прилози теорији приватизације, АКО, Нови Сад, 2011.
  11. Кушић Синиша: „Институционални и еволуцијски аспекти приватизације у средњој и источној Европи“, Економски преглед, Економски институт, Загреб, 58 (1-2) 91-105, 2007.
  12. Laurence King, Patrie Hamm: “The Governance grenade – Mass privatization, state capacity and Economic Development in post communist and Refory comunists Societies“, Working paper in Technology Governance and Economic Dynamic, 17, 2008.
  13. Meggison, L., Netter Ј. М: “From state to market of Empirical Sudies on privatiza­tion“, Conference Global Equity market, Paris, 1998.
  14. North, D. C:, Institutions, Institutional Change and Economic performance, Cam­bridge, University Press, 2003.
  15. Печујлић Мирослав и Табороши Светислав, Четврти талас: Транзиција, Правни факултет Универзитета у Београду, 1997.
  16. Стојадиновић Миша, „Изазови политичких система на Балкану“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2010.
  17. Стојановић Радомир, „Друштвена својина и проширена репродукција“, Пра­во, теорија и пракса, Нови Сад, 1989.
  18. Табороши Светислав: “Етатизација као међуфаза приватизације“, у Koнституисање Србије као модерне правне државе, Зборник, Правни факултет Београд, 1993.
  19. Увалић Милица: “Зашто Западни Балкан касни за Централном Европом?“ у Контраверзе економског развоја у транзицији, Научно друштво економи­ста Србије и Економски факултет, Београд, 2011.
  20. Фабрис Никола и Маја Јандрић: “Црногорски модел транзиције: ех пост анализa“ у зборнику Контраверзе економског развоја у транзицији, (приредили: Божидар Церовић, Милица Увалић), Научно друштво економиста Србије и Економски факултет, Београд, 2011.
  21. Фипиповић Мирослава: „Yugoslav Space:Twenty Years of Transition“ in Contempoary Issues in the Integration of processes of Western Balkans in the European Union, Ljubljana, Slovenia, 2011.
  22. Havrylyshyn, McGettigan: “Privatization in Transition Countries: A sampling of the Literature “, IMF WP/99/6, 1999.
  23. Хибер Драгор: Својина у транзицији, Правни факултет Универзитета у Београду, 1998.
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 339.13.025.88(497.1) 201-222