Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОБАЛИЗАМ- НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ

ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ АНГАЖОВАЊА ВЕЛИКИХ СИЛА НА БАЛКАНУ

Сажетак

У овом раду су изложени резултати анализе о друштвеним узроцима и разлозима који су навели велике силе да буду присутне и умешане у догађаје на Балкану, као и на судбину балканских држава и квалитет живота њихових грађана. У функцији овог рада изложена је и хронологија најважнијих друштвено-историјских догађаја из XIX и XX века који су пресудно утицали на уређење Балкана и стварање националних држава на овом простору. Основни циљ рада је да пружи одговор на питање: да ли су балкански народи, због значаја простора на коме живе, постали трајни заробљеници интереса великих сила или пак имају могућност да сами одлучују о свом животу и будућности? Предмет овог рада условио је и примењене методе. Зато су овде примењене аналитичко-синтетичка метода, дескриптивна и историјска метода, као помоћна метода. Простор Балкана је у протекла два века био поприште бројних спорова, конфликата и ратова, како између балканских народа, тако и против неке од великих сила или између великих сила. Балкански народи су почев од ХIХ века настојали да створе или прошире своје државе, а велике силе су, готово увек утицале на исход тих планова, водећи при том рачуна превасходно о својим. Такав значај за велике силе Балкан дугује пре свега свом географском положају, као најкраћем путном правцу различитих делова Европе са Малом Азијом, као и настојању великих сила да остваре утицај и контролу над овим геостратешки изузетно важним подручјем.

кључне речи:

Референце

  • Bazić, J. Bujvid Kurek, E. Obradović, Ž. (2019). Srbija i izazovi evropskih integracija. Srpska politička misao, 64, 2, 49-72. Available at https://doi.org/10.22182/spm.6422019.2 [In Serbian]
  • Bazić, J.R. (2018). Društeno-političko uređenje Jugoslavije kao sistemski uzrok njenog raspada. Sociološki pregled, 52, 4, 526-546. Available at https://doi.org/10.5937/socpreg52-19819
  •            [In Serbian]
  • Balkanski ugovorni odnosi 1876-1996, Tom I-III. (Priredio Stojković, M). Beograd: JP Službeni list SRJ; SJU, Međunarodna politika, 1998.
  • Đorđević, D. (1995). Nacionalne revolucije balkanskih naroda 1804-1914. Beograd: Službeni list SRJ. [In Serbian]
  • Ekmečić, M. (1989). Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd: Prosveta; BIGZ. [In Serbian]
  • Eurostat, Statistic. (2021). Available at http://ec.europa.eu/eurostat/databrouser/view/TPS00001/bokmark/table?lang=en/bookmarkld=cOao2b16-607c-4429-abb3-a4c/d7df7d1-r
  • Gleni, M. (1999). Balkan 1804-1999: nacionalizam, rat i velike sile. Beograd: Samizdat B92. [In Serbian]
  • Guč, P.DŽ. (1933). Diplomatska istorija moderne Evrope 1878-1919. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona. [In Serbian]
  • Jovanović, Ž. (2018). 1244 ključ mira u Evropi. Beograd: Beogradski forum, Srpska književna zadruga.
  • Kicikis, D. (1999). Osmanlijsko carstvo, Beograd: Plato; Biblioteka XX vek. [In Serbian]
  • Krempton, R.DŽ. (2003). Balkan posle Drugog svetskog rata. Beograd: Clio. [In Serbian]
  • Kirvokapić, B. (1999), Agresija NATO-a na Jugoslaviju – sila iznad prava. Beograd: Čigoja štampa. [In Serbian]
  • Obradović Ž.V. (2014). Balkanski etnički mozaik – manjinsko pitanje na Balkanu. Beograd: Čigoja štampa. [In Serbian]
  • Obradović, Ž.V. (2020). Geopolitički interesi velikih sila na Balkanu u poslednjoj deceniji i kosovsko pitanje. Strateške studije. 1, 10. 176-199. [In Serbian] Available at http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?pt=eb_ser&issue=fb_iss-2020-1&i=10
  • Obradović Ž.V. (2018). Kosovski zamrznuti konfkikt – od lokalnog do globalnog i natrag. U Šuvaković, U. at all. Globalizacija i glokalizacija. (627-644). Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini. [In Serbian]
  • Popović, V. (1996). Istočno pitanje. Beograd: Službeni list SRJ. [In Serbian]
  • Pržić, I.A. (1933). Zaštita manjina. Beograd: Geca Kon. [In Serbian]
  • Stojančević, V. (1971). Južnoslovenski narodi u Osmanskom carstvu od Jedrenskog mira 1829. do Pariskog kongresa 1856. godine. Beograd: Izdavačko-štamparsko preduzeće PTT. [In Serbian]
  • Stojković, M. (1998). Komentari. U Balkanski ugovorni odnosi 1876-1996, Tom I-III. (Priredio Stojković, M). Beograd: JP Službeni list SRJ; SJU, Međunarodna politika. [In Serbian]
  • Svetska banka. (2021). Available at www.Worldbank.data.org
  • Terzić, S. (1992). Srbija i Grčka (1856-1903) – Borba za Balkan. Beograd: Istorijski institut Srpske akademije nauka i umetnosti. [In Serbian]
  • Toleva, T. (2016). Uticaj austrougarske imperije na stvaranje albanske nacije 1896-1908. Beograd: Filip Višnjić; Institut za evropske studije. [In Serbian]
  • Vlada SR Jugoslavije. (1999). Preliminarna procena žrtava razaranja i šteta nastalih agresijom NATO. Međunarodna politika. 1082-83, jul-avgust. [In Serbian]
Национални интерес 3/2021 3/2021 УДК 327::911.3(497)“18/20“ 9-32