Изабери језик:
Тема броја

МАСМЕДИЈИ, МАСОВНА КУЛТУРА И ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ КАО НОВИ КАНАЛ ПОЛИТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – СЛУЧАЈ ФЕЈСБУК

Сажетак

Информациона технологија доживљава драматичне промене са еволуцијом Интернета мењајући начин комуникације политичких актера у сфери политичке комептенције. Интерактивност, као и одржавање континуитета у комуникацији између политичких субјеката и бирача, представља нове принципе у комуникацији 21. века. У земљама са развијеном демократијом и развијеним пољем политичке компетенције, друштвени медији засновани на технолошкој основи Веба 2.0, а нарочито друштвене мреже постају незаобилазна компонента политичке комуникације и промоције коју кандидати политичких странака ефикасно користе како би вршиле утицај на ставове, убеђења и погледе бирача, кроз изградњу позитвне слике о кандидату и придобијање њихове подршке на изборима. У овом раду аутори истражују колики је реални утицај друштвене мреже Фејсбук, као феномена савременог друштва, у креирању ефикасне политичке комуникације и промовисању политичких странака и политичара у Србији. Поред тога, испитује се утицај на политичко опредељење појединца, као и обим интересовања корисника ове друштвене мреже за политичке промотивне поруке. Ово истраживање се заснива на 6 димензија, од којих свака има сопствену хипотезу. Како би циљеви студије били остварени, састављен је упитник који укључује 14 питања у вези са ових 6 димензија и хипотеза. Упитник је у периоду од месец дана био постављен на Фејсбуку, а 355 упитника је било погодно за статистичку анализу.

 

кључне речи:

Референце

  1. ALsamydai, M. J., „Entrance in political marketing“, Journal of Management and Economics, Iss: 20, 1997, str. 81.
  2. Vlastelica, Т Medijska kampanja: Publicitet i oglašavanje, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2007.
  3. David, D., Quintris, J. M., Schroeder, H. Le marketing politique, Edi­tion Queider, Paris, 1983.
  4. Galogaža, Politički menadžment, Panevropski univerzitet «Apeiron», Banja Luka, 2006.
  5. Henneberg, C. M. „Understanding political marketing“, у зборнику: The idea of political marketing (ed. by O’Shaughnessy, N. J., Hennegerg, S. C. M.), Prаеger, Westport, 2002, стр. 93-170.
  6. Jessica Vittak, M. A., Paul Zube, A., Anderew S. M., Caleb T M. A., Nicole, E., & Cliff L. „It’s complicated: Facebook users’ political par­ticipation in the 2008 election“, Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, Vol. 14, Iss: 3, 2011, стр. 107-112.
  7. Jo Andera H., & Michael, V. L. “The impact of candidate appearance and advertising strategies on election results,“ Journal of Marketing Research, American Marketing Association, Vol. 49, No. 5, 2011, str. 895-909.
  8. Kotier, Р. Marketing for Non-profit Organizations, 2nd ed. Pearson Pretince Hall, New Jersey, 1982.
  9. Kotier, Р., Kotier, N. “Political marketing Generating effective candidates campaigns and causes“, у зборнику: Handbook of political marketing, (ed.by Newman B. I.), Sage, Thousand Qaks, 1999.
  10. Lees M. J. „Marketing of political and marketing“, Political Studies, 49, Iss: 4, 2001, стр. 358-370.
  11. Matti, L., Heikki, K., Heikki, L., Anne, G. „Targeting young voters in a into an interactive: digital marketing campaign in the 2007 finish gen­eral election“, Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing, Vol. 22, 2010, стр. 14-37.
  12. Mona M., Ming L. „Towards a critical political marketing Agenda?“, Journal of Marketing Management, 25(7/8), 2009, стр. 763-776.
  13. Park J., Choi, H., Park M. „Social media’s impact on policy making“, SERI Quarterly, Samsung Economic Research Institute, Vol. 4, Iss: 4, 2011.
  14. Pebedinskaite, A., Rojute, G. „Internet advertising campaign“, Business: Theory and Practice, 5(3), 2004, стр. 90-99.
  15. Petrović, LJ. Teorijska statistika: teorija statističkog zaključivanja, Cen­tar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2010.
  16. Pusteto M.B. Politički marketing, Clio, Beograd, 1996, стр. 26-27.
  17. Randi Z. „Using Facebook to drive change“, Journal of International Af­fairs, 64(1), 2010, стр. 177.
  18. Scott P. R., Ravi K. V., Richard M. „Off the wall political discourse: Facebook use in the 2008 U.S presidential election“, Information Polity, 15(12), 2010, стр. 11-31.
  19. Seguela J. Izborna vrtoglavica, Clio, Beograd, 2009.
  20. Slavujević Politički marketing, Čigoja štampa, Beograd, 2008.
  21. Stephan C., O’Shaughnessy Q. M. „Political Relationship marketing: some macro/micro thoughts“, Journal of Marketing Management, Vol. 25, Iss: 1-2, 2009, стр. 5-29.
  22. Sunil W., David, S. „WEB 0 and politics: the 2008 U.S presidential election and an e-politics research agenda“, Management Information Systems Quarterly, 34(4), 2011, стр. 669-688.
периодика Политичка ревија 4/2013 УДК: 004.738.12FACEBOOK:32.019.5 225-243