Izaberi jezik:
Tema broja

SOCIJALNI I POLITIČKI SUKOBI U DRUŠTVU

DRUŠTVENA SUŠTINA RATA

Sažetak

U članku se obrađuje društvena suština rata, a sam fenomen rata se analizira sa istorijskog aspekta i to: u robovlasničkom društvu, u antičko doba, u starom Rimu, u feudalizmu, bužoasko shvatanje ra­ta, shvatanje rata u komunističkom društvu, kao i razmevanja rata nakon završetka ‘’hladnog rata’’. Centralno pitanje ovog rada je definisanje i klasifikacija fenomena rata kao političkog nasilja, analizirajući kritički teorije o ratu najuspešnijih teoretičara, kao npr. Karla Kaluzevića i Rajta Milsa. Uvažavajući njihove i mnoge druge teorije o ratu, problemski se analizira društvena suština rata na početku XXI veka. Dakle, iz ovog članka se može shvatiti da je rat društveni sukob prouzrokovan klasnim, ekonomskim i političkim protivrečnostima. Primenom vojne sile, kao posebnog oblika društvene moći, za ostvarivanje interesa, država koristi rat kao sredstvo za rešavanje sporova. Pored oružane borbe, kao osnovnog oblika ispoljavanja borbene moći u ratu se uključuju i drugi oblici otpora (moralni, politički, diplomatski, ekonomski, psihološko-propagandni i drugi). Rat nije izolovana pojava, rat je organizovani oblik nasilja čiji je in­teres da se uništi protivnik ili da mu se nametnu određena rešenja, iako vrlo često agresor nastoji da prikrije motive i nameru.

Ključne reči:

Reference

  1. Мркић Славко, Прелевић Милош, Беговић Анте, Теорија о рату, ВИЗ, Београд, 1978,
  2. Карл Клаузевиц, О рату, превод с немачког: Редакција Војног дела, Београд, 1951.
  3. Милојко Стојановић, Наука о одбрани, Правни факултет, Београд, 1992.
  4. Радомир Лукић, Основи социологије, Универзитет у Београду, 1962,
  5. Жан Жак Русо, Друштвени уговор, превео Т. Марковић, Београд, 1949.
  6. Смиља Аврамов Миленко Крећа, Међународно јавно право, Службени гласник, Београд, 2007
  7. Љубомир Стајић Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд, 2007
  8. Бартелеми Курман и Дарко Рибникар, Асиметрични ратови, НИЦ Војска, Београд, 2003,
  9. Сун Цу Ву, Вештина ратовања, мала војна библиотека, Београд, 1952
PERIODIKA Politička revija 4/2009 УДК: 355.01 81-100
ç