Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ДИСКРЕПАНЦА ИЗМЕЂУ СТВАРНЕ И ПРОЦЕСНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ КОД ОРГАНИЗАЦИОНИХ ТУЖБИ

Сажетак

Предмет анализе у овом раду је питање дискрепанце између стварне и процесне легитимације као института Грађанског процесног права. Реч је о старом и укорењенoм институту нашег парничног процесног права који испољава специфичности у позитивном праву и то код организационе тужбе, затим у поступцима са елементом иностраности као и са аспекта права на правично суђење из чл. 6 ст. 1 Европске конвенције о људским правима („ЕКЉП“). Циљ рада је да идентификује и анализира те специфичности првенствено коришћењем упоредноправног метода. Анализом страног права боље упознајемо домаће право па се упоредноправни метод користи ради боље анaлизе домаћег законодавства и судске праксе. Анализом Закона о равноправности полова и Закона о забрани дискриминације, долази се до закључка да одредбе ових закона којима је дата процесна легитимација одређеним субјектима на подношење тужбе треба изменити или избрисати.

кључне речи:

Референце

  1. Gilles Peter, „Prozessrechtlicher Probleme von Verbraucherpolitischer Bedeutung bei den neuen Verbraucherverbandsklagen im deutschen Zivilrecht“, Zeitschrift für Zivilprozess 98, Carl Heymans Verlag, Köln.
  2. Grabenwarter Christoph, Europäische Menschenrechtskonvention, C.H.Beck, München, 2008.
  3. Greger Rainhard, „Neue Regelung für Verbandsklage im Verbraucherschutz- und Wettbewerbsrecht“, Neue Juristische Wocheschrift 34/2000, C.H. Beck, München.
  4. Halfmeier Axel/Wimalasena Philip, „Rechtsstaatliche Anforderungen an Opt-out-Sammelverfahren: Annerkenung ausländishcer Titel und rechtspolitischer Gestaltungsspielraum“, JuristenZeitung 13/2012, Mohr Siebeck, Tübingen.
  5. Henckel Wolfram,“Vorbeugender Rechtschutz im Zivilrecht“, Archiv für die civilistische Praxis (AcP), Tübingen, 1974.
  6. Неnsen, Ulmer/Brandner/Hensen, AGB Recht, Keln, Otto Schmitd Verlag, 2001.
  7. Koch Harald, „Die Verbandsklage in Europa“, Zeitschrift für Zivilprozess 98, Carl Heymans Verlag, Köln.
  8. Kodek Georg E, „Kollektiver Rechtschutz gegen Diskriminierung“ у зборнику Europäisches Insolvenzrecht- Kollektiver Rechtschutz (приредио Peter Gottwald), Gieseking Verlag, Bielefeld, 2009.
  9. Mantzouranis Ioannis, Notwendige Streitgenossenschaft, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013.
  10. Micklitz Hans-W. у Howells Gernait, Micklitz Hans W, Wilhelmsson Thomas, European Fair Trading Law, The Unfair Commercial Practices Directive, Аshgate, Hampshire, 2006.
  11. Safjan Marek, Gorywoda Lukasz, Janszuk Agnieszka, „Taking the Collective Interests of Consumer Seriously: a view from Poland“, Cafaggi Fabrizio, Micklitz Hans-W, New Frontiers of Consumer Protection, The Interplay Between Private and Public Enforcement, Intersentia, Antwerp, 2009.
  12. Schack Haimo, Internationales Zivilverfahrensrecht, C.H. Beck, Köln, 2014.
  13. Shaumburg Ellen B, „Die neueVerbandsklage“, Der Betrieb, Düsseldorf, 2002.
  14. Zhang Chenguo, Kollektiver Rechtschutz nach dem deutschen Unterlassungsklagegesetz, Cuvillier, Göttingen, 2009.
  15. Бабовић Бранка, „Заштита колективних интереса потрошача“, Анали ПФ 2/2014, Београд, 2014.
  16. Баретић Марко, „Индивидуална и колективна заштита потрошача у хрватском праву“ у зборнику: Република Хрватска на путу према еуропском правном подручју (приредили: Весна Томљеновић, Едита Чулиновић Херц, Влатка Буторац Малнар), Правни факултет Свеучилишта у Ријеци, Ријека, 2009.
  17. Дика Михајло, Право на тужбу, докторска дисертација, Загреб, 1987.
  18. Дика Михајло, „Удружна тужба као инструмент апстрактне заштите потрошача“, Хрватска правна ревија, Загреб, 2003.
  19. Јакшић Aлександар, Грађанско процесно право, Правни факултет, Београд, 2012.
  20. Јакшић Aлександар, Европска конвенција о људским правима Коментар, Правни факултет, Београд, 2006.
  21. Петрић Силвија, „Судски налог за заштиту интереса потрошача у праву Европске уније“, у зборнику: Република Хрватска на путу према еуропском правном подручју (приредили: Весна Томљеновић, Едита Чулиновић Херц, Влатка Буторац Малнар), Правни факултет Свеучилишта у Ријеци, Ријека 2009.
  22. Познић Боривоје, Коментар закона о парничном поступку, Службени гласник, Београд, 2009.
  23. Ракић-Водинелић Весна, „Еколошка тужба (члан 156. Закона о облигационим односима)“ у Правни живот, 4-5/89, Тематски број Закон о облигационим односима, Удружење правника Југославије, Београд, 1989.

  Правни извори

  1. Европска конвенција о људским правима и основним слободама из 1949. године.
  2. Директива 98/27/ЕЗ Eвропског парламента и савета од 16. фебруара 1998. године.
  3. Немачки Закон о тужбама на нечињење (Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen) од 26. новембра 2001. године.
  4. Закон о стечају („Сл. Гласник РС“ бр. 104/2009, 99/2011 др. закон, 71/2012- одлука УС и 83/2014).
  5. Закон о парничном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлука УС и 55/2014).
  6. Закон о равноправности полова („Сл. Гласник РС“ бр. 104/2009).
  7. Закон о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2009).
  8. Породични закон („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2005, 72/2011- др. закон и 6/2015).
периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 347.921+347.965]:340.5 147-165