Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Sažetak

Direktive Evropskog parlamenta i Saveta 2014/23/EU o dodeli ugovora o koncesiji i 2014/24/EU o javnoj nabavci definišu jasna i nedvosmislena pravila za dodelu ugovora o koncesijama na nivou Evropske unije. Uz to, razumevanje instituta javne nabavke, kao instrumenta kojim se osigurava najefikasnije korišćenje javnih sredstava dovodi do unapređenja i povećanja delotvornosti javne potrošnje. Bez obzira na različite pristupe prema javno-privatnom partnerstvu koje pojedine države članice odaberu, pošto na nivou Evropske unije ne postoji posebna pravna regulativa koja bi direktno regulisala realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva u njima, direktive i smernice Evropske unije usmeravaju, preporučuju i podstiču razvoj zakonodavstava država članica u svrhu boljeg uređenja područja javno-privatnog partnerstva. Dodatno, pravna tekovina Evropske unije relevantna za područje javno-privatnog partnerstva obuhvata bitna poglavlja evropskog prava: pravo preduzetništva i slobodu pružanja usluga, slobodu kretanja kapitala, javne nabavke, pravo privrednih društava, pravo intelektualne svojine, pravo konkurencije, finansijske usluge, finansijski nadzor. Primarni cilj ovog rada je da se kroz analizu direktiva ali i srpskih propisa objasni u kojoj meri su isti harmonizovani sa komunitarnim pravom Evropske unije u navedenim oblastima.

Ključne reči:

Reference

  • Дамњановић Душан, Павловић-Крижанић Татјана, Петери Габор, Партнерство јавног и приватног сектора, Добра и лоша искуства у земљама у транзицији, Центар за јавну и локалну управу – ПАЛГО центар, Београд, 2010.
  • Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, „Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 15/2016, 104/2016.
  • Закон о јавним набавкама, „Службени глсник Републике Србије“, број 142/2012, 14/2015, 68/2015.
  • Јавно-приватно партнерство и концесије, Истраживање библиотеке Народне скупштине, Београд, З-26/10, 2011.
  • Јовановић Андријана, „Усклађеност правног оквира Републике Србије са прописима Европске уније у области јавно-приватног партнерства“, Савремени међународно-правни поредак и европске интеграције Србије, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2014.
  • Качер Хрвоје, Кружић Дејан, Перковић Анте, „Јавно – приватно партнерство“, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, 3/2008. Документ је доступан на Интернет презентацији:  http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/200889/zb200803_603.pdf
  • Миленковић Дејан, Управно уговори – теорија, законодавство и пракса, Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике Факултета политичких наука Универзитета у Београду и Чигоја штампа, Београд, 2014.
  • Шпилер Марко, Јовановић Андријана, „Ефекти јавно-приватног партнерства као модела финансирања у Републици Србији“, Институције и економија – шта (не) можемо урадити боље, Универзитет Источно Сарајево и Економски факултет Пале, Андрићград, 2017.
  • Sandvin Tveit Johans, Bjørgo Frode, Hutchinson Strand Gunn, Johansen Olav Perr, Public – private partnership: A critical discussion, Journal of Comparative Social Work 2011/2, University of Nordland, Department of Social Sciences, N-8049 Bodø, Norway.
  • Commission interpretative communication on concessions under community law, Official Journal of the European Communities, C 121/2; 29. 4. 2000.
  • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
  • Green paper on Public private partnerships and community law on public contracts and concessions, Commision of the European communities, Brussels,30. 4.2004;COM(2004) 327 final.http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&from=EN
  • Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, European commission, March 2003. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
  • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=EN
  • http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_hr.htm
PERIODIKA Administracija i javne politike 2/2019 2/2019 УДК 340.137(4-672EU):[658.71+334.723 29-46
ç