Изабери језик:
Тема броја

ТРАНЗИЦИЈА И РЕФОРМЕ

ДИМЕНЗИЈЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Србија има читав сет проблема. Они се огледају у великим проблемима са корупцијом, у нерешеним политичким тешкоћама, у лошој економској ситуацији. Низ фактора озбиљно прети да угрози стање у економској сфери. То су страх од: инфлације, дефицита платног биланса, ве­ликих спољних и унутрашњих дугова, политике девизног курса, изузетно ниског нивоа инвестиција, растућег буџетског дефицита, немогућности раста извоза и сервисирања дуга, незапослености, сиромаштва, социјалне неједнакости и сл. Највећи проблеми са којима се Србија суочава јесу висок ниво корупције, неефикасна државна бирократија, политичка култура елите. Стога се мора одлучно и истрајно радити на обуздавању инфлације, смањењу јавне потрошње, чвршћој фискалној, оштријој монетарној и строжијој политици дохотка, озбиљној структурној реформи реалног, то јест привредног сектора, али и државног сек­тора.

кључне речи:

Референце

  1. Beck. U. (2004), Moć protiv moći u doba globalizacije, Nova svjetskopolitička ekonomija, Školska knjiga, Zagreb.
  2. Beck. U. and Grande. E. (2006), Kozmopolitska Europa, Društvo i politika u dru­goj moderni, Školska knjiga, Zagreb.
  3. Грк. С. (2009), Србија у зони рецесионог сумрака, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд.
  4. Грк. С. (2009), Србија у вртлогу економске кризе, Криза и глобализација, Ин­ститут друштвених наука, Београд.
  5. Грк. С. (2008), Ограничења и могућности развојне политике Србије, Анали Економског факултета у Суботици, бр. 19, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица.
  6. Grk. S. (2008), Serbia: the presence and the future in the aura of economic deter­minants, Plenary Lectures, in Proceedings: Dependability and quality mana­gement ICDQM-2008, 11th International conference, Belgrade, Serbia, 18-19 June 2008.
  7. IMF, (2009), Internatiopnal Financial Statistics, March 2009.
  8. Влада Републике Србије (2008), Национална стратегија одрживог развоја, Београд.
  9. Влада Републике Србије (2008), Економска криза и њен утицај на привреду Србије Оквирни програм мера, Београд.
  10. Влада Републике Србије (2009), План за економску стабилност програм ме­ра за смањење јавне потрошње, Београд.
периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 338.124.4(497.11) 87-110