Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

ДИЛЕМЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДИЈАЛЕКТИЧКЕ ДИХОТОМИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА НА ЛЕВИЦУ И ДЕСНИЦУ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Сажетак

Методолошки се аргументују разлози немогућности опстанка традиционалне дијалектичке дихотомије политичких партија на левицу и десницу у савременом добу и нужности њеног прерастања у класификацију. Наглашава се темпорални и географски карактер појмова партијске левице и деснице, те указује да су и у случају класификације, без обзира на број њених чланова, нарушени принцип доследности, с обзиром да се критеријум деобе мењао током историје, али и критеријуми потпуности, исцрпности, међусобне искључивости група истог нивоа и довољне дискриминацијске способности, који сви представљају методолошке захтеве за правилно спроведене класификације. У XXI веку је потребно извршити поново препознавање политичких идеја и практичног деловања политичких странака и назвати га таквим именом које би истински одражавало њихова суштаствена обележја.

кључне речи:

Референце

  1. Barnes, S.H. (1998), „The mobilization of Political Identity in New Democracies“, in H. Barnes and J. Simon (eds.) The Postcommunist Citizen, Budapest: Era­smus Foundation, IPS of HAS
  2. Бек, У. (2004), Моћ против моћи у доба глобализације. Нова светскополитичка економија, Загреб: Школска књига
  3. Blair, T. (2010), A Journey, London: Hutchinson
  4. Бобио, Н. (1997), Десница и левица: разлози и смисао једне политичке дистинкције, Београд: Народна књига, Подгорица: ЦИД
  5. Бодеман, М. (1987), „Партија зелених и нови национализам у СР Немачкој“, Марксизам у свету, бр. 1-2
  6. Brzezinski, Z. (1997), The Grand Chessboard, преведено на српски Бжежински, З. (2001) Велика шаховска табла (прев. С. Дивјак, Р. Калик), Подгорица: ЦИД, Бања Лука: Романов
  7. Видојевић, З. (2010), Демократија на заласку, Београд: Службени гласник, ИДН
  8. Giddens, A. (1998), The Third Way: The Renewal of Social Democracy, преведе­но на хрватски Гиденс, Е. (1999), Трећи пут: обнова социјалдемократије, прев. М. Паић, Загреб: Политичка култура
  9. Гоати, В. (1984), Савремене политичке партије: компаративна анализа, Београд: Партизанска књига
  10. Declaration of Principles“ (1989), Socialist International, XVIII Congress, Ju­ne, Stockholm, http://www.socialistintemational.org/viewArticle.cfW7ArticleID=31
  11. Енгелс, Ф. (1947), Лудвиг Фојербах и крај немачке класичне филозофије, Београд: Култура
  12. Жоспен, Л. (2000), „Говор на скупу Фондације „Жан Жорес““ Париз, децембар
  13. Ивањи, И. (2007), Мађарска револуција 1956, Београд: Самиздат Б92
  14. Јевтовић, М. (2009), „Леви идеолошки идентитет европског екологизма у искушењу пред проблемом Косова и Метохије“, абстракт, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XXXVIII/2008
  15. Клаус, В. (2005), „Интелектуалци и социјализам: виђено из посткомунистичке земље у претежно постдемократској Европи“, презентовано на науч­ ном скупу The Intellectuals and the Socialism, Исланд, наведено према Данас, август
  16. Коштуница, В, Чавошки, К. (1990), Страначки плурализам или монизам: обнова и затирање послератне опозиције, Београд: Привредно правни приручник
  17. Куљић, Т (2008), „Неолиберализам и левица: европски центар и српска периферија“, у И. Младеновић, М. Тимотијевић (ур.): Изазови и перспективе савремене левице у Србији, Београд: Friedrich Ebert Stiftung
  18. Лењин, В. И. (1975), „Пролетерска револуција и ренегат Кауцки“, у: Дела, књ. 26, Београд: Институт за међународни раднички покрет
  19. Лазић, М. (2008), „Конфузија на левици“, интервју, Политика, јул
  20. Маркс, К. (1950), „Говор у Амстердаму 1872. године“, у: Прва интернациона­ла: материјали за проучавање, зборник документарне грађе, Београд: Рад
  21. Маркс, К. (1977), Економско-филозофскирукописи, Београд: Просвета, БИГЗ
  22. Марковић, Б. (1994), „Западноевропска социјалдемократија данас: програмска опредељења“, у У Шуваковић (ур.): Европска левица данас“, Београд
  23. Марковић, Ж.Д. (2007), Глобална економија: прилог социолошком проучавању глобализације, Ниш: Економски факултет
  24. Милић, В. (1996), Социолошки метод, 3. изд., Београд: ЗУНС
  25. Милосављевић, С, Радосављевић, И. (2000), Основи методологије политичких наука, Београд: Службени гласник
  26. Митровић, Љ. (2009), Транзиција у периферни капитализам, Београд: Инсти­тут за политичке студије
  27. Михаиловић, С. (2007), „Леви и десни екстремизам у Србији“, у З. Лутовац (ур.): Идеологија и политичке странке у Србији, Београд: Friedrich Ebert Stiftung, ФПН, ИДН
  28. Надић, Д. (2005), Партије зелених у Европи, Београд
  29. Орловић, С (2007), „Идеологије и програми у партијским сучељавањима“, у З. Лутовац (ур.): Идеологија и политичке странке у Србији, Београд: Frie­drich Ebert Stiftung, ФПН, ИДН
  30. Павловић, В. (2006), Друштвени покрети и промене, Београд: Службени гласник
  31. Прибићевић, Б. (1979), Социјализам као светски процес, Београд: Партизан­ска књига
  32. Самарџић, С. (1998), „Левица и десница као политички сурогати“, Нова срп­ска политичкамисао, вол. V, нова едиција (1998), бр. 1, Београд
  33. Славујевић, З. (2003), „Разврставање бирачког тела и релевантных странака Србије на оси „левица-десница“, у Ј. Комшић, Д. Пантић, З. Славујевић: Основне линије партијских подела и могући правци политичког прегруписавања у Србији, Београд: Friedrich Ebert Stiftung, ИДН
  34. Смиљковић, Р. (1993), Политичке партије, Београд: Књижевне новине-комерц
  35. Стиглиц, Џ. (2002), Противречности глобализације, Београд: SBM-x
  36. Стојиљковић, З. (2007), „Социјалдемократија и политичке странке у Србији“, у З. Лутовац (ур.): Идеологија и политичке странке у Србији, Београд: Friedrich Ebert Stiftung, ФПН, ИДН
  37. Тадић, Љ. (1996), Наука о политици, Београд: БИГЗ
  38. Touraine, A. (2000), Can We Live Togеther ? Equality and Difference, Cambridge: Polity Press
  39. Fukuyama, F. (1989), „The End of History?“, The National Interest, 16, Summer, преведено на српски Фукујама, Ф. (1990) „Крај историје?“ (прев. В. Лоренцин), Трећи програм, бр. 84
  40. Fukuyama, F. (1992), End of history and the last man, преведено на српски Фукујама, Ф. (2002), Крај историје и последњи човек (прев. Б. Глигорић, С. Дивјак), Подгорица: ЦИД, Бања Лука: Романов
  41. Цветићанин, Н (2008), Епоха с оне стране левице и деснице, Београд: Службени гласник, ИДН
  42. Шешић, Б. (1982), Основи методологије друштвених наука, Београд: Научна књига
  43. Шуваковић, У (1999), „Фазе у остваривању доктрине’новог светског поретка’“, Смисао, бр. 8-9
  44. Шуваковић, У (2004), Политичке партије и глобални друштвени циљеви, Бе­оград: Трећи миленијум
  45. Шуваковић, У (2005), „Инструмента мерења успешности политичких партија“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 118/119
  46. Шуваковић, У (2010), „О безалтернативности путева друштвеног развоја или о новом догматизму с почетка XXI века“, у М. Божић, С. Голубовић (ур.) Балкан у процесу евроинтеграције унутаррегионални односи, Ниш: Филозофски факултет Центар за социолошка истраживања
  47. Шувакович, У (2010), „Политические партии как традиционный механизм репрезентации в современном обществе“, Политические Исследования ПОЛИС но. 2 (116): 158-166
периодика Српска политичка мисао 4/2010 УДК: 329.1/.6 29-52