Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ИСКУШЕЊА ТРАНЗИЦИЈЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

ДИЛЕМЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА И СТАТУС МАЛОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ

Сажетак

Аутор разматра значај малих и средњих предузећа за настанак и развој предузетништва у Србији по­сле 1990. године, а посебно у периоду актуелне кризе Европске уније и европског монетарног система. Законодавац је препознао значај малих предузећа за развој предузетништва, те су већ 1991. године донети Закон о приватним предузећима и Закон о предузетницима. Овим је отворена могућност приватне инициа­тиве за физичка лица као појединце, ортачка друштва и предузећа са различитим облицима удруживања ка­питала. Држава је у актуелној кризи дужна да створи амбијент, који је повољан за пословање малих предузетника, како у области нормативног регулисања, тако и реалних мера. Такве подстицајне мере тичу се путне мреже у Србији, као једног од услова за тран­спорт робе, посебно извоз производа малих предузетника и свих других привредних субјеката.

 

кључне речи:

Референце

  1. Гиденс, Ентони, Европа у глобалном добу, Београд, Clio, едиција Аго­ра, 2009.
  2. Ђокић, Марко, Јосифовић Ђорђе, Развој мале привреде у СФРЈ, Бе­оград, 1980.
  3. Петровић, Срђан, Мала привреда и привредни систем Југославије, Магистарска теза, Правни факултет у Новом Саду, 1991.
  4. Танасковић, Станислав, Концептуалне форме и организационо-економски проблеми мале привреде у оквиру самоуправног привредног система, Докторска дисертација, Правни факултет у Београду, 1989.
  5. Васиљевић, Мирко, Компанијско и трговачко право, треће измењено и допуњено издање, Београд, Службени гласник, едиција Уџбеници и приручници, 2012.
  6. Голић, Александра, „Машине у преломној тачки“, Економ:еаст, Бе­оград, 12. 04. 2012.
  7. Новаковић Александар, Станимировић Андреј, „Српска „држава благостања“ у вртлогу неуспешне транзиције“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2011.
  8. Репија, Раде, „Бизнис мали, много фали“, Економ:еаст, Београд, 21. 07. 2011.
  9. Оснивање самосталних радњи, обавезе предузетника и вођење пословних књига, Београд, 1998 (10 специјалних прилога „Савремене праксе”).
  10. Закон о облигационим односима, Београд, Службени гласник, 1978. (XXIII издање).
  11. Закон о предузећима, Службени лист СРЈ, 29/96 и 29/97.
  12. Закон о приватним предузетницима, Службени гласник СР Србије, 54/89, 9/90, Службени гласник Републике Србије, 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 339.92(4-672EU):334.71(497.11) 207-223