Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ДИЛЕМА МЛАДИХ ОСТАТИ ИЛИ ОТИЋИ

Сажетак

Аутори у раду анализирају различита обележја младих (студенске популације) која утичу на размишљања и делања у правцу емиграције. Управо једна таква њихова оријентација упућује на закључак да је реч о њиховој недовољној интеграцији у друштву. Намера аутора је да на основу исказаних обележја докажу или оповргну такву констатацију. Рад је обогаћен обиљем корисних информација, али са тенденцијом да се исказана сазнања морају искористити и послужити као основа за конкретне акције ка решавању проблема са којима се млади суочавају, а све у циљу да дати подаци не остану само хрпа процената.

кључне речи:

Референце

  1. Anketa o radnoj snazi 2013. godine, Republički zavod za statistiku, Beograd, 2014.
  2. Баришић, Слободан, Истраживање о младима, чланак на основу истраживања ,,Статус и улога омладине на прелазу векова. Потонути или пливати у таласима транзиције. Од жртвоване генерације крајем осамдесетих и у деведесетим, до генерације која учи да плива почетком новог века“, Центар за проучавање алтернатива, Београд, 2003.
  3. Bobić, Mirjana, Demografija i sociologija – veza ili sinteza, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  4. Bogue, J. Donald, Principles of Demography. New York: John Wiley and Sons, 1969.
  5. Годишњи финансијски извештај о напретку, у спровођењу Националне стратегије за младе, Министарство омладине и спорта – Сектор за омладину, Београд, октобар 2011.
  6. Grečić, Vladimir, Kutlača, Đuro, Matejić, Vlastimir, Mikić, Obrad, Migracije visokostručnih kadrova i naučnika iz SR Jugoslavije, Institut za međunarodnu politiku i privredu i Ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, Beograd, 1996.
  7. Guild, Elspeth, Discretion, Competence and Migration in European Union, European Journal for Migration and law, 1999.
  8. Jarić, Isidora, Živadinović, Ivana, „Otići ili ostati: identiteti mladih i orijentacija ka iseljenju“ u: Mladi – naša sadašnjost: istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji, Čigoja štampa i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, 2012.
  9. Marićević, Lazar, Marinković, Aleksandar, Marićević, Aleksandar, Garancija omladini za zapošljavanje – moguća ili nemoguća misija u Srbiji, Centar za razvoj Srbije, Beograd, 2013.
  10. Месечни статистички билтен за јун, Национална служба за запошљавање, Београд, 2013.
  11. Mobilnost, način provođenja slobodnog vremena i najučestaliji oblici neformalnog obrazovanja mladih, Ministarstvo omladine i sporta, Beograd, 2009.
  12. Pavlov, Tanja, Migracioni potencijal Srbije, Beograd, Grupa 484, 2009.
  13. Пејић, Владимир, Young people in Serbia – attitudes, moral values and   perspectives,  South-East Europe Review/, Mлади у Србији – ставови, моралне вредности  и перспективе, Преглед Југоисточне Европе, 2003.
  14. Todorov, Мarija Imagining the Balkans, Oxford University Press, New York, 1997.
  15. Cho, Yoonyoung, Newhouse, David, „How Did the Great Recession Affect Different Types of Workers? Evidence from 17 Middle-Income Countries” World Development41, 2012, pp. 31–50.
  16. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1471040/Rekorderi+po+odlivu+mozgova.html (последња посета: 13.12. 2015).
  17. http://rbcentar.org/wp-content/uploads/2014/05/RBC_Kragujevac_dokument_prakticnih_politika_zaposljavanje_mladih_final.pdf (Zapošljavanje mladih – dijalogom do novih rešenja – poslednja poseta 26.12. 2015, 14:46).
  18. http://unstats.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=597
  19. http://blsweb1.psb.bls.gov/opub/mlr/2009/07/art1full.pdf
  20. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Youth_unemployment
  21. http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm
периодика Политичка ревија 2/2016 УДК 316.65-057.875(497.11):325.2 65-83