Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ДЕМОКРАТИЗАЦИJA СВОЈИНСКИХ ОДНОСА КАО ПРЕТПОСТАВКА РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сажетак

Основни циљ рада je да укаже на неопходност демократизације својинских односа као једног од предуслова развоја истинске локалне самоуправе. Онај ко обезбеђује средства обично одређује и њихову намену и распоређује их по сопственим критеријумима. Средства која грађани и радне фирме улажу у задовољавање заједничких потреба, треба да се претварају у акције, деонице или задружне уделе, са свим правима непосредног управљања и располагања тим средствима. У истинској локалној самоуправи нико није пасивни извршилац. Свако је позван да покреће иницијативе, расправља о покренутим питањима и предлозима, успостављају се директни односи без ичијег посредовања и тиме се превазилазе традиционални односи друштвене хијерархије и субординације.

кључне речи:

Референце

  1. Милан Влатковић, Изазови локалне самоуправе у Србији, Локална самоупра­ва Србије, Београд, 2006.
  2. Глобализација, зборник, Clio, Београд. 2003.
  3. Локална самоуправа и државна управа, Пословни биро, Београд, Драган Марковић, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  4. Драган Марковић, ,,Планетарне тенденције демократизације”, Српска поли­тичка мисао, 4/2009.
  5. Драган Марковић, „Начин и облици финансирања локалне самоуправе“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4 /2009.
  6. Драган Суботић, Локална самоуправа, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  7. Драган Суботић, Реинжењеринг локалне самоуправе, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Матић Петар, Александра Мировић, ,Локална самоуправа у контексту модер­низације Политичка ревија, 3/2011.
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 347.23:321.7]:352 99-108