Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ СУКОБИ У ДРУШТВУ

ДЕМОКРАТИЈА И МЕЂУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Циљ рада је да се јасно одреде неки од проблема који прате демократски развој земље, као нужне потребе за целокупно становништво које је мултинационалног састава. Исти одражава недвосмислену потре­бу, а до које се дошло применом новије оптике истраживања и сагледавања политике и међунационалних односа у Републици Србији. Ако се политика некада дефинисала као мудрост управљања људима и стварима у сврху остваривања највиших вредности, данас се она може дефинисати као борба друштвених група и појединаца, владајућих партија, а све чешће и националних мањина за освајање, очување и повећање моћи, власти и користи које иду уз то. Упркос настојања и потребе да се наша земља развија као демократска земља, а њено становништво максимално ужива у благодетима демократије, мира и могућности развоја свих нација под једнаким условима, све чешће се уочава истицање појединачне националне проблематике. Чињеница је да се, као и у многим другим државама насталим распадом СФРЈ, али и државама насталим нефункционисањем концепта социјалистичког уређења држава, и у Србији демократија учи јер њено ста­новништво нема искуства са савременим демократским облицима мишљења, одлучивања и веровања. Све ово најчешће резултира ремећењем мађунационалних односа и безбедности државе.

кључне речи:

Референце

  1. Брдар Милош: Тоталитет и позитивизам, ИИЦ, Београд, 1981.
  2. Вејновић Душко: политичка култура, Удружење дефендолога РС, Бања Лука, 2003.
  3. Група аутора: личности и политичка власт, Центар за марксизам универзитета у Београду, Београд 1989.
  4. Група аутора: Разарање друштва, Филип Вишњић, Београд, 1994.
  5. Дивјак Слободан: Проблем идентитета, Културно, етничко, национално и индивидуално, Службени гласник, Београд, 2006.
  6. Дубравка Стајић: Социјално правична зарада као темељни услов интеграције света рада у ЕУ, Политичка ревија бр. 4, Институт за политичке студије, Београд 2008.
  7. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1989.
  8. Кнежевић Милош: Безизгледност европског апсолутизма, Политич­ка ревија бр. 4, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  9. Марјановић Јован: Политичке странке и модерна држава, Завод за уџбеника и наставна средства, Београд, 1999.
  10. Матић Милан: Мит и политика, Радничка штампа, Београд, 1982.
  11. Матић Петар: Политичке партије и европски избори, Политичка ревија бр. 4, Институт за политичке студије, Београд, 2008. стр. 1071.
  12. Милошевић Зоран: О правима Руске националне мањине у Прибалтичким државама, Српска политичка мисао бр. 1-2, Институт за по­литичке студије, Београд, 2005.
  13. Мирић Јован: Демокрација у посткомунистичким друштвима, Просвјета, Загреб, 1996.
  14. Обрадовић Жарко: Србија – држава социјалне правде – Уставна начела и пракса, Политичка ревија бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  15. Обреновић Зоран: Србија и нови поредак, Универзитет у Нишу, Ниш, 1993.
  16. Подунавац Милан: Политичка култура и политички односи, Радничка штампа, Београд, 1982.
  17. Радушки Н.: Националне мањине у етничком мозаику Балкана, По­литичка ревија бр. 3, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  18. Суботић Драган: Управљање знањем у политици – је ли могућ know­ledge managament у политици?, Политичка ревија бр. 4, Институт за политичке студије, Београд 2008.
  19. Џон Кин: Медији и демократија, Филип Вишњић, Београд, 1995
периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 321.7+323.1(497.11) 41-56