Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДЕМОГРАФСКИ ТРЕНДОВИ, ПОЛОЖАЈ И ПРАВА СРБА У СЛОВЕНИЈИ

Сажетак

Рад се бави проучавањем демографског развитка, положаја и права Срба у Словенији који су, пре распада СФРЈ и геополитичких промена, представљали један од шест конститутивних народа, док данас чине тзв. нову националну мањину. Основни извор података су званични пописи становништва имајући у виду да су бројност и етничка компактност основни демографски фактори који детерминишу реализацију права и слобода сваке мањине. Такође, рад представља истраживање социо-демографских карактеристика, националног, културног и језичког идентитета Срба, као и начине његовог очувања. Мада је друштвени и правни положај српске мањине одређен европским стандардима, анализа указује на њихов недефинисан положај  будући да још увек немају признат статус националне мањине, док су у пракси суочени са већом или мањом асимилацијом. У циљу потпунијег остварења  мањинских права и побољшања положаја Срба велики значај има, поред уставних закона и ратификовања међународних докумената и добро осмишљена политика и помоћ матичне државе.

кључне речи:

Референце

  1. Башић, Г. “Положај етничких мањина у државама насталим на простору претходне Југославије”, у: Срби у Словенији (приредио В. Петровић), Светска српска заједница, Београд, 1997.
  2. ECRML, Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Upotreba listine v Sloveniji, 2004, наведено према: Комац, М, Бештер, Р, Медвед Ф, и други, Срби у Белој Крајини – Врлинићи, Радојчићи и Кордићи били су први насељеници 1593. СКЦ, ЈУНИР, Ниш, 2013.
  3. Јањић, Д. “Нове националне мањине и демократска мањинска политика”, у: Националне мањине као фактор стабилности у међународним односима Хрватске и Србије (приредили Д. Бабић и Д. Жупарић-Иљић), Институт за миграције и народности, Загреб, 2010.
  4. Клашња, М. „Издавачка делатност Срба у Словенији“, у: Срби у Словенији, (приредио В. Петровић), Светска српска заједница, Београд, 1997.
  5. Klinar, P. Etnične avtohtone in migrantske manjšine, FSPN, RI, Ljubljana, 1986
  6. Комац, М. “Срби у Словенији” у: Срби у Словенији (приредио В. Петровић), Светска српска заједница, Београд, 1997.
  7. Комац, М. “Положај Срба у Словенији”, у: Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи (приредио: В. Становчић ), САНУ, Београд, 2005.
  8. Комац, М., Бештер, Р., Медвед Ф., и други, Срби у Белој Крајини – Врлинићи, Радојчићи и Кордићи били су први насељеници 1593. СКЦ, ЈУНИР, Ниш, 2013. .
  9. Кривокапић, Б. Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Службени гласник, Београд, 2010.
  10. Огњановић, Д. “Поглед кроз прошлост и виђење будућности Срба у Белој Крајини”, у: Срби у  Словенији, (приредио В. Петровић), Светска српска заједница, Београд, 1997.
  11. Радушки, Н. “Срби од конститутивног народа до националне мањине”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр 2/2012
  12. Радушки, Н. “Међусобна детерминисаност националног и језичког идентитета -демографски аспект”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 3/2012.
  13. Радушки, Н. Националне мањине у Централној Србији – етничке промене и демографски развој, Београд, Институт друштвених наука, 2007.
  14. Спасовски М., Кицошев С., Живковић Д., „Број и територијални размештај Срба и  Црногораца у СФРЈ после Другог светског рата”, у: Етнички састав становништва Србије  и Црне Горе и Срби у СФР Југославији (приредила М. Спасовски),  Географски факултет, Београд, 1993.
  15. Capotorti, F., Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities. Sub-Commission for Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 1979.
периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 316.662+314.8(=163.41)(497.4) 251-265