Изабери језик:
Тема броја

НЕКИ АСПЕКТИ ЕВРОПСКИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ДЕЛЕГИРАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИМ АГЕНЦИЈАМА ЕУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ТЕОРИЈЕ ПРИНЦИПАЛ–АГЕНТ

Сажетак

Полазећи од теорије принципал-агент (п-а), аутор у раду представља делегирање овлашћења децентрализованим агенцијама Европске уније (ДАЕУ) и успостављање механизама контроле над њима. Према теорији п-а, једна страна, која је одређена као принципал, оснива агента и делегира му овлашћења, а друга страна, која је у улози агента, делује за принципала, у његово име или као његов представник, при чему се принципал суочава са избором овлашћења која би требало делегирати агенту, и избором механизама институционалне контроле над њим. Децентрализоване агенције ЕУ су у улози агента, док су институције институционалног троугла (Европски парламент, Савет и Комисија), између којих постоји институционална равнотежа, и државе чланице, одређене као принципали. Циљ рада је, да у светлу теорије п-а, објасни како постојање више принципала, уз паралелно деловање Суда ЕУ, утиче на делегирање овлашћења ДАЕУ и успостављање механизама контроле над њима, имајући у виду начело институционалне равнотеже и комбинацију надзора и санкција ради контроле деловања ДАЕУ. Рад се састоји из четири дела. У првом поглављу су представљене главне одлике теоријског модела принципал-агент. У другом делу су дефинисане ДАЕУ, и дате су главне одлике њихове организације и начина деловања. У трећем делу, посвећеном делегирању овлашћења ДАЕУ, фокус је на две теме, а то су: 1) представљање принципала и начела институционалне равнотеже ЕУ као контекста делегирања овлашћења ДАЕУ; и 2) ограничења у делегирања овлашћења ДАЕУ. Четврти део рада је посвећен механизмима контроле коју принципали остварују над ДАЕУ.

кључне речи:

Референце

  1. Analytical Fiche Nr° 1, Internet, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_1_sent_to_ep_cons_2010-12-15_en.pdf, 21/01/2017.
  2. Analytical Fiche Nr° 18, Internet, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_18_sent_to_ep_cons_2011-03-16_en.pdf, 21/01/2017.
  3. Chamon Merijn, “EU Agencies between Meroni and Romano or the Devil and the Deep Blue Sea”, Common Market Law Review, Vol. 48, No. 4, 2011, стр. 1055-1075.
  4. Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council European Agencies – The Way Forward, COM (2008) 135 final, Brussels, 11.03.2008.
  5. Decentralised agencies, Internet, https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/decentralised-agencies_en, 23/01/2017.
  6. Dehousse Renaud, “Delegation of Powers in the European Union: The Need for a Multi-Principals Model”, West European Politics, Vol. 31, No. 4, 2008, стр. 789-805.
  7. Egeberg Morten et.al., “Situating EU Agencies in the Political-Administrative Space”, ARENA Working Paper, No. 6/2014, University of Oslo, Oslo, 2014, стр. 1-23.
  8. European Commission, Communication from the Commission: The operating framework for the European Regulatory Agencies, (COM 2002 718) of 11.12.2002.
  9. Font Nuria, “Designing Accountability Regimes at the European Union Level”, in: Accountability and Regulatory Governance (eds. Andrea C. Bianculli, Xavier Fernández-i-Marín, Jacint Jordana), Palgrave Macmillan, London, 2015, стр. 123-142.
  10. Geradin Damien, Petit Nicolas, “The Development of Agencies at EU and National Levels: Conceptual Analysis and Proposals for Reform”, Jean Monnet Working Paper 01/04, стр. 1-62.
  11. Herwig C.H. Hofmann, Alessandro Morini, “Constitutional Aspects of the Pluralisation of the EU Executive through ‘Agencification’”, European Law Review, Vol. 37, No. 4/2012, стр. 419-443.
  12. Joint Statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies, Internet, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf, 21/01/2017.
  13. Kelemen R. Daniel, “The Politics of ‘Eurocratic’ Structure and the New European Agencies”, West European Politics, Vol. 25, No. 4, 2002, стр. 93-118.
  14. Majone Giandomenico, Everson Michelle, “Institutional Reform: Independent Agencies, Oversight, Coordination and Procedural Control”, in: Governance in the European Union (eds. Olivier de Schutter et. al.), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2001, стр. 129-168.
  15. Majone Giandomenico, “Two Logics of Delegation. Agency and Fiduciary Relations in EU Governance”, European Union Politics, Vol. 2, No. 1, 2001, стр. 103-122.
  16. Meškić Zlatan, Samardžić Darko, Pravo Evropske unije I, TDP, GIZ, Sarajevo, 2012.
  17. Mladenović Slađana, “Accountability of European Regulatory Agencies Between the Delegation of Powers and Public Accountability Models”, Serbian Political Thought, Vol. 11, No. 1/2015, Institute for Political Studies, стр. 107-122.
  18. Peters B. Guy, Institucionalna teorija u političkoj znanosti. Novi institucionalizam, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.
  19. Pollack Mark A., “Delegation, Agency and Agenda-Setting in the European Community”, International Organization, Vol. 51, No. 1, 1997, стр. 99-134.
  20. Pollack Mark A., “Learning From the Americans (Again): Theory and Method in the Study of Delegation”, West Europe-an Politics, Vol. 25, No. 1, 2002, стр. 200-219.
  21. Saurer Johannes, “The Accountability of Supranational Administration: The Case of European Union Agencies”, American University International Law Review, Vol. 24, No. 3, стр. 429-488.
  22. Scholten Miroslava, Van Rijsbergen Marloes, “The Limits of Agencification in the European Union”, German Law Journal, Vol, 15, No, 7, 2014, стр. 1223-1255.
  23. Tallberg Jonas, “Delegation to Supranational Institutions: Why, How, and with What Consequences?”, West European Politics, Vol. 25, No. 1, 2002, стр. 23-46.
  24. Thatcher Mark, Stone Sweet Alec, “Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions”, West European Politics, Vol. 25, No. 1, 2002, стр. 1-22.
  25. Yataganas Xénophon A., “Delegation of Regulatory Authority in the European Union. The Relevance of the American Model of Independent Agencies”, Jean Monnet Working Paper 3/01, Internet, www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/01/010301.rtf, 15/08/2016, стр. 1-68.

   

периодика Политичка ревија 2/2017 УДК 341.176(4-672EU) 29-44