Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI

DEFINISANJE NASILJA

Sažetak

Autor ovog rada smatra da je svako nasilje usmereno na izazivanje straha, primenažu sile ili pretnju silom, i političko nasilje se kao jedna od pojavnih oblika ukupnog društvenog nasilja, može najopštije odrediti kao direktna ili indirektna primena sile nad svešću, telom, životom, voljom ili materijalnim dobrima stvarnog ili potencijalnog, odnosno pretpostavljenog političkog protivnika. Kao dinamička društvena kategorija po­litičko nasilje nije ništa drugo do vrsta političkog čina, od­nosno aktivnosti. Dok je društveno nasilje moguće označiti kao spoj racionalnog i iracionalnog u neodređenoj srazmeri, poli­tičko nasilje je teleološka (svrhovitost celishodnost) delatnost, odnosno aktivnost u kojoj svest, racionalni moment, treba da pretežu nad iracionalnim. Budući da je političko ono je uvek svesno i ne može nikad imati atribut potpuno slepog delovanja. Političko nasilje uključuje mnoge radnje koje narušavaju osnovna prava čoveka, posebno prava na život, slobodu. To se pre svega pored ostalog misli na rat, agresiju, unutrašnje sukobe prvenstveno oružane pobune i građanske ratove, zatim političke nemire, pretnje silom, razne vrste mučenja iz političkih razloga, nasilne političke nerede, ustanke, gerilska dejstva i terorizam.

Ključne reči:

Reference

  1. Жан Жак Русо, Друштвени уговор, Школска књига, Загреб, 1978.
  2. Љ. Тадић, Наука о политици, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1996,
  3. Драган Симеуновић, Теорија политике, Удружење ”Наука и друштво,” Бео­град, 2002,
  4. Жарко Пуховски, Сила као комуникацијска основа, Погледи, 1/84,
  5. Милорад Беланчић, Насиље, Медијска књижара Круг, Београд, 2004,
  6. Gurr, R.: The Revolution Social Change Nexus: Some Old Theories and New Hupotheses, Comparative Politics, 1973,
  7. Шепаровић, З.: “Насиље и жртве”, “Погледи” 1/84,
  8. Др Драган Симеуновић, “Политичко насиље”, Радничка штампа Београд, 1989.
  9. Радослав Гаћиновић, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002,
  10. Војин Димитријевић “Страховлада”, “Рад”, Београд, 1985.
  11. Тадић, Љ., Наука о политици, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1996,
  12. Хана Арент, О насиљу, НСПМ и Alexandria Press, Београд, 2002,
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2008 УДК: 323.285+316.647.3 147-164
ç