Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA

DEFINISANЈE NACIONALNOG IDENTITETA U DELU MIODRAGA A. VASILЈEVIĆA

Sažetak

Etnomuzikologija u Srbiji se, od svog simboličkog po­četka s Vukom Karadžićem, orijentiše shodno ideji o duhu naroda koji se kroz muziku izražava. Traganje za karakterističnim folklornim muzičkim lestvicama je obavljalo dva povezana posla istovremeno: svedočilo o duhu naroda izraženom u muzici i opredeljivalo nove balkanske nacije kao bliske Evropi, a ne Turcima. Miodrag Vasiljević je, oslobodivši se potrebe da dokazuje evropsku prirodu srpske/jugoslovenske nacije, istražio obilan muzički materijal i jedini zaista definisao nacionalni identitet kroz definisanje specifičnih lestvica našeg muzičkog folklora i zakonitosti njihovog uobličavanja u muziku Ovo pogotovo ima značaja danas, kada su pojmovi naroda i nacije ugroženi od same nauke o narodu, kojoj su donedavno predstavljali radni ambijent.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Младен Марковић, „Како је настао први српски етномузиколог (прилог проучавању … српске етномузикологије)“, Миодраг А. Васиљевић – живот и дело, Зборник радова са округлог стола одржаног октобра 2003. године, уредили проф. др Ненад Љубинковић и проф. др Зорислава М. Васиљевић, Институт за књижевност и уметност и Удружење грађана „Миодраг А. Васиљевић“, Београд 2006.
  2. Ненад Љубинковић, „Миодраг А. Васиљевић – утемељивач српске етномузикологије“, Миодраг А. Васиљевић живот и дело, Зборник радова са округлог стола одржаног октобра 2003. године, уредили проф. др Ненад Љубинковић и проф. др Зорислава М. Васиљевић, Институт за књижевност и уметност и Удружење грађана „Миодраг А. Васиљевић“, Београд 2006.
  3. Сабрана дела Вука Караџића, Књига прва, приредио Владан Недић, Просвета, Београд, 1965.
  4. Ђорђе Живановић, „Вук и пољски музичар Франћишек Мирецки“, Српски књижевни гласник, књ LIV, св.3, Београд, 1939.
  5. Миодраг Васиљевић, „Тоналне основе нашег музичког фолклора“, Југословенски музички фолклор I, Народне мелодије које се певају на Космету, Просвета, Београд, 1950.
  6. Миодраг Васиљевић, „Трохејски метрички облици у музичком фолклору народа Југославије“, Југословенски музички фолклор II, Народне мелодије које се певају у Македонији, Просвета, Београд, 1953.
  7. Oskar Elschek, „Ideas, Principles, Motivations and Results in Eastern Eu­ropean Folk-Music research“, in: Comparative Musicology and Anthro­pology of Music: Essays on the History of Ethnomusicology, Edited by Bruno Nettl and Philip V. Bohlman, The University оf Chicago Press, 1991.
  8. Др. Милоје Милојевић, „Уметничка обрада наших народних мелодија помоћу модерних техничких сретстава“, Музичке студије и чланци, Друга књига, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1933.
  9. Александар Васић, „Проблем националног стила у написима Милоја Милојевића“, Музикологија, бр.7, Београд, 2007.
  10. Зорислава М. Васиљевић, „Живот и рад Миодрага А. Васиљевића“, Народно стваралаштво – Фолклор, Год. XII, св.47-48, Септембар-Децембар 1973, „In memoriam Миодрагу Васиљевићу“
  11. Живко Фирфов, „Поводом десетогодишњице смрти професора Миодрага Васиљевића“, Народно стваралаштво – Фолклор, Год. XII, св.47-48, Септембар-Децембар 1973, „In memoriam Миодрагу Васиљевићу“
  12. Проф. др Зорислава М. Васиљевић, „Реч приређивача: Хронологија догађања на Косову и Метохији до 1967. године“, у: Миодраг А. Васиљевић, Народне мелодије с косова и Метохије, Приредила Зорислава М. Васиљевић, Београдска књига, Београд и Нота, Књажевац, 2003.
  13. Зорислава М. Васиљевић, „Живот и рад Миодрага А. Васиљевића“, у: Миодраг А. Васиљевић, Народне мелодије с косова и Метохије, Приредила Зорислава М. Васиљевић, Београдска књига, Београд и Нота, Књажевац, 2003.
  14. Проф. др Ненад Љубинковић, „Поговор: Поводом књиге Миодрага А. Васиљевића Народне мелодије с Косова и Метохије“, у: Миодраг А. Васиљевић, Народне мелодије с Косова и Метохије, Приредила Зорислава М. Васиљевић, „Београдска књига“, Београд и „Нота“, Књажевац, 2003.
  15. Миодраг А. Васиљевић, Записи народних песама: Србија, Приредила Зорислава М. Васиљевић, „Нота“, Књажевац, 2003.
  16. Младен Марковић, „Миодраг А. Васиљевић: првих сто година“, Нови звук: Интернационални часопис за музику, бр.22, 2003.
  17. Risto Pekka Pennanen, „Lost In Scales: Balkan Folk Music Research And The Ottoman Legacy”, Музикологија, бр.8, Београд, 2008.
  18. „Део дискусије са научног скупа ‘Делатност Миодрага А. Васиљевића’ одржаног 21. Децембра 1985. године у просторијама ‘Легата Славенског’ у организации ФМУ, УФ СРС и СОКОЈ-а“, Миодраг А. Васиљевић – живот и дело
  19. Миодраг А. Васиљевић, „Структура тонских низова у нашој народној музици“, Народне мелодије с Косова и Метохије, Приредила Зорислава М. Васиљевић, Београдска књига, Београд и Нота, Књажевац, 2003.
  20. Мирко Кус-Николајев, „Неолитски мотиви и безвремени карактер сељачке умјетности“, Етнологија, Год. I, Св.4, октобар-децембар 1940.
  21. Jaap Kunst, Cultural relations between the Balkans and Indonesia, Аmsterdam, Royal Tropical Institute, 1954.
  22. Др. Јован Ердељановић, Основе етнологије, Издање Задруге професорског друштва, Београд 1939.
  23. Anna Czekanowska-Kuklinska (Warszawa), „Significance of Miodrag Vasiljević’s works for the interpretation of Slavonic music“, Народно стваралаштво – Фолклор, Год. XII, св.47-48, Септембар-Децембар 1973, „In memoriam Миодрагу Васиљевићу“
  24. Едмунд Лич, Клод Леви-Сгрос, Друго издање, Превела с енглеског Милица Михајловић, Библиотека ХХ век, Књига 9, Просвета, Београд 1982.
  25. Jim Samson, „Borders and bridges: Preliminary thoughts on Balkan mu­sic”, Музикологија, бр.5, 2005.
  26. Јана Баћевић, „Српска антропологија и суочавање са прошлошћу“, Антропологија, бр.3, 2007.
PERIODIKA Politička revija 2/2010 УДК: 78: 398(497.11) 427-444
ç