Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

DEELITIZOVANJE I DEKADENCIJA – Elite, kvazielite i kontraelite nedovršene tranzicije

Sažetak

Izuzetna istorijska dinamika dovela je do niza prome­na u strukturi ovdašnjeg društva koje nemaju premca u višedecenijskom razdoblju. Ekonomske, političke, ideološke i kulturne promene u kratkoj jedinici vremena ispoljile su se kroz seriju potresa koji su izmenili obeležja društvenog bića. Karakteristike prethodne društveno-ekonomske formacije su skoro u potpunosti nestale, srpsko društvo u tranziciji još uvek nije pronašlo prosperitetnu ravnotežu. Ono se, zapravo, nalazi u produženoj krizi koja se iskazuje u svim relevantnim oblastima društvenog života. Jedna od važnih dimenzija kontinuirane krize je nepostojanje socijalno odgovornog i istorijski potvrđenog vođstva. Aktuelno društvo u Srbiji, naime, ispoljava stanje posle pretrpljene socioekonomske i političke katastrofe. To, ujedno, znači da je rasprava o realnim i potencijalnim elitama u Srbiji uslovljena upadljivom činjenicom tekućeg nacionalnog i državnog opadanja. Stvaranje elita, tj. elitizovanje u različitiim društvenim segmentima teče neravnomerno u dekadentnom ambijentu i klijentističkoj atmosferi, u konfuziji sa srodnim pseudo i kvazi elitističkim pretakanjima. Odatle je nužno diferenciranje usiljenih ideoloških i političkih konstrukcija „elita“ vlasti od mogućnosti njihovog autetentičnog generisanja.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић Зоран, Родомрсци, (О једном делу српских политичара и интелектуалаца од 1990. до 2009.), Култура полиса Графомаркетинг, Нови Сад, 2009.
  2. Анђелковић Драгомир, Српски национални мазохизам. Од југословенства до евроатлантизма, Алтера, Београд, 2008.
  3. Антонић Слободан, Елита, грађанство и слаба држава, Службени гласник, Београд, 2006.
  4. Антонић Слободан, Срби и Евросрби, Чигоја штампа, Београд, 2007.
  5. Антонић Слободан, Културни рат у Србији, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
  6. Батаковић Душан и група аутора, Нова историја српског народа, Наш Дом, Београд Лозана, 2000.
  7. Беланчић Милорад, Генеалогија паланке. Основни појмови, Народна књига Откровење, Београд, 2009.
  8. Бенда Жилијен, Издаја интелектуалаца, Социјална мисао, Београд, 1996.
  9. Бодрожић Ђуро, Национална држава, Српска књижевна задруга, Београд, 2008.
  10. Ботомор Томас, Елите и друштво, Седма сила, Бео­град, 1967.
  11. Брдар Милан, Српска транзициона Илијада. Апорије демократског преображаја Србије у геополитичком контексту, Стилос, Нови Сад,  2007.
  12. Видојевић Зоран, Друштвени сукоби – класних дo ратних, Радничка штампа, Београд, 1993.
  13. Видојевић Зоран, Транзиција, рестаурација u неотоалитаризам, ИДН, Београд, 1997.
  14. Воларевић Срђан, Извештај из земље Лотофага, Дру­штво Српска крајина – Жагор, Београд,  2009.
  15. Вуковић Сава (Епископ Шумадијски), Српски јерарси деветог дo двадестог века, Евро – Београд, Унирекс – Подгорица, Каленић – Крагујевац, 1996.
  16. Вукомановић Дијана, Обнова партијског плурализма у Србији крајем 20. века, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  17. Голубовић Загорка, Поуке и дилеме минулог века, „Фи­лип Вишњић“, Београд, 2006.
  18. Димитријевић Владимир, Евроунијаћење, Лио, Горњи Милановац, 2008.
  19. Ђилас Алекса, Српско питање, зборник, Политика, Београд, 1991.
  20. Ђилас Милован, Нова класа, Народна књига, Београд, 1990.
  21. Ђилас Милован, Пад нове класе. Повест о саморазарању комунизма, Новинско издавачка установа Службени лист СРЈ, Београд, 1994.
  22. Ђинђић Зоран, Југославија као недовршена држава, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1988.
  23. Ђукић Славољуб, Политичко гробље, Службени гласник, Београд, 2010.
  24. Ђурић Живојин, Суботић Драган, Српска десница увеку. Преглед конзервативних политичких идеја и покрета, књига друга, Институт за политичке студиje, Београд, 2006.
  25. Живот и дело српских научника, I-VI, уредник Милоје Сарић, САНУ, 1996-2000.
  26. Жубранић Душан, Марксизам и теорије елита, Школска књига, Загреб, 1975.
  27. Јовановић Бојан, Карактерологија Срба, Научна књига, Београд, 1992.
  28. Кнежевић Милош, Творци и тумачи, ДКСГ, Београд, 1994.
  29. Кнежевић Милош, Подељена моћ, Нова српска политичка мисао, Београд, 2007.
  30. Кнежевић Милош, Евроскептицизам. Где је Европа? 111 евроскпетичких фрагмената, Заслон, Београд, 2008.
  31. Калабић Радован, Грофовска времена, Независна издања, Београд, 2009.
  32. Калајић Драгош, Европска идеологија, ИКП „Никола Пашић“, Београд, 2004.
  33. Ковачевић Душан, 20 српских подела (Срби на Србе), НИН, 2008.
  34. Константиновић Радомир, Филозофија паланке, Нолит, Београд, 1980.
  35. Коштуница Војислав, Чавошки Коста Страначки плурализам или монизам. Обнова и затирање послератне опозиције, Привредно-правни приручник, Београд, 1990.
  36. Лазић Младен, Разарање друштва, „Филип Вишњић“, Београд, 1994.
  37. Лаш Кристофер, Побуна елита и издаја демократије, Светови, Нови Сад, 1996.
  38. Ломпар Мило, Моралистички фрагменти, Нолит, Београд, 2009.
  39. Марковић Михајло, Друштвена мисао на граници миленијума, Службени лист СРЈ, Београд, 1999.
  40. Милосављевић Љубинко, Путовође и смерови, Универзитет у Нишу, Ниш, 2009.
  41. Милосављевић Петар, Идеја југословенства и српска мисао, Бесједа Бања Лука, Ars libri Београд, 2007.
  42. Митровић Љубиша, Траназиција у периферии капитализам, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  43. Mihels Robert, Political Parties. A Sociological Study of the Oligarhical Tendencies of Modern Democrasy, Col­lier Books, New York, 1962.
  44. Немањић Милош, Један век српске стваралачке интелигенције (1820-1920), Идеа Инститит за криминолошка и социолошка истраживања Институт за политичке студије, Београд, 2001.
  45. Печујлић Мирослав, Изазови транзиције. Нови свет и постсоцијалистичка друштва, Правни факултет, Београд, 1997.
  46. Подунавац Милан, Принцип грађанства и поредак по­литике, ФПН, Београд, 1998.
  47. Пражић Александар, Национално самоубиство, Пешић и синови, Београд,2009.
  48. Радојичић Мирјана, Историја у кривом огледалу, Ин­ститут за политичке студије, Београд, 2009.
  49. Савић Миле, Политика филозофског дискурса, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
  50. Самарџић Слободан, Градња и разградња државе. Србија у суочењу са Европом од октобра 2000., „Филип Вишњић“, Београд, 2008.
  51. Симић Перо, Искушења српске елите. Документи о раду Српског културног клуба, Службени гласник „Филип Вишњић“, Београд, 2006.
  52. Стојановић Дубравка, Србија и демократија 1903-­1914, Београд, 2003.
  53. Суботић Драган, Српска десница у 20. веку, Књига прва, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  54. Суботић Милан, Срицање слободе. Студије о почецима либералне полтичке мисли у Србији века, Гради­на, ИФДТ, Ниш, 1992.
  55. Тадић Љубомир, Наука о политици, Рад, Београд, 1988.
  56. Трговчевић Љубинка, Научници Србије и стварање југословенске државе 1914-1920, Народна књига Српска књижевна задруга, Београд, 1986.
  57. Чавошки Коста, Титотехнологија власти, Досије, Београд, 1990.
  58. Чавошки Коста, Слоба против Слободе, Досије, Београд, 1991.
  59. Чавошки Коста, Сага о досманлијама, Орфеус, Нови Сад, 2002.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2010 УДК 316.34:316.344.42(497.11 171-222
ç