Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

ДЕЦЕНТРИРАЊЕ СВЕТА ПОСЛЕ КОЛОНИЈАЛИЗМА: СТРАТЕГИЈЕ СУПРОТСТАВЉАЊА ОД КРАХА ЦИВИЛИЗАТОРСКЕ МИСИЈЕ ДО УСПОНА НОВОГ ОРИЈЕНТАЛИЗМА

Сажетак

Аутор анализира допринос постколонијалних студија супротстављању западној хегемонији, децентрирању света који су колонизовале евроцентричне идеје и субјективизацији незападних заједница. Нагласак је на посткол олонијализму као жестоко оспораваној платформи, својеврсној „теоријској локацији“ отпора, и начинима на које је доприносио демистификацији и оспоравању западних привилегија у неоколонијалном свету. Значајна пажња је посвећена вези са постструктурализмом и ам­бивалентном односу према марксизму, укључујући начиине на које су марксисти покушавали да дискредитују и „сахране“ постколонијалну критику као непријатељску и саучесника доминације. Указано је зашто би постколонијалне увиде требало посматрати као комплементарне марксистичким, до којих се обично долазило уз занемаривање културалних чинилаца. Као илустрација величи­не изазова, у раду је дат кратак преглед начина на које данас бивају легитимисане оријенталистичке бинарности, а западне интервенције уоквирене као спасилачке мисије. Аутор истиче да је колонијализам неопходно посматрати и као „колонијализам ума“, те да је борба против неоколонијализма увек и „унутрашња“, захтева конфронтацију са аутоколонијалним актерима. Пажња је посвећена спорењима и недоумицама везаним за есенцијализам, сенку која се надвија над постколонијалне увиде и могућност да буду искоришћени у различитим политикама субјективизације и отпора. Затим су, у контексту светске економске кризе и глобалног „рата против терора“, преиспитани изазови већ етаблираној и институционализованој постколонијалној критици. У завршном делу рада, истакнут је допринос постколонијалних студија разумевању последица лиминалног положаја Балкана и указано на њихов значај у покушајима супротстављања неоколонијалим интервенцијама у Србији и остатку региона.

кључне речи:

Референце

  1. Ahmad, Aijaz: In Theory: Classes, Nations, Literatures, Verso, London, 1994.
  2. Ahmed, Leila: Women and Gender in Islam: Historical roots of a modern de­bate, Yale University Press, New Haven, 1992.
  3. Almond, Ian: The New Orientalists: Postmodern Representations of Islam from Foucault to Baudrillard, B. Tauris, London, 2007.
  4. Amin-Khan, Tariq, „New Orientalism, Securitisation and the Western Media’s Incendiary Racism“, Third World Quarterly, 33, No. 9, 2012.
  5. Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths i Helen Tiffin: Post-colonial studies: The Key Concepts: Second edition, Routledge, London, 2007.
  6. Bhabha, Homi: The Location of Culture, Routledge, London, 1994.
  7. Bhabha, Homi, „In a Spirit of Calm Violence“, u zborniku: After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements (priredio: Gyan Prakash), Princeton University Press, Princeton, 1995.
  8. Boehmer, Elleke: Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors: Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 2005.
  9. Carey-Webb, Allen, „Heart of Darkness, Tarzan, and the ‘Third World’: Can­ons and Encounters in World Literature“, College Literature, 19/20, No. 3/1, 1992-93.
  10. Chabal, Patrick, The End of Conceit: Western Rationality after Postcolonial­ism, Zed Books, London, 2012.
  11. Chakrbarty, Dipesh: Provincializing Europe: Postcolonial Thought and His­torical Difference, Princeton University Press, Princeton, 2008.
  12. Comaroff, Jean & John Comaroff, „Introduction“, u zborniku: Modernity and its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa (priredili: Jean Comaroff & John Comaroff), The University of Chicago Press, Chicago, 1993.
  13. Chibber, Vivek: Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Verso, Lon­don,
  14. Dabashi, Hamid: The Arab Spring: The End of Postcolonialism, Zed Books, London, 2012.
  15. Eagleton, Terry: After Theory, Allen Lane, London, 2003.
  16. Fanon, Frantz: Black Skin, White Masks, Pluto Press, London, 2008[1952]. Forsdick, Charles & David Murphy, „Introduction: the case for Francophone Postcolonial Studies“, u zborniku: Francophone Postcolonial Studies: A criti­cal introduction (priredili: Charles Forsdick & David Murphy), Routledge, London, 2003.
  17. Fukuyama, Francis: The End of History and the Last Man, Penguin Books, London. 1993.
  18. Gandhi, Leela: Postcolonial Theory: A Critical Introduction, Allen & Unwin, Crows Nest, 1998.
  19. Griffiths, Gareth, „The myth of authenticity: Representation, discourse and so­cial practice“, u zborniku: De-Scribing Empire: Post-Colonialism and Textuality (priredili: Alan Lawson & Chris Tiffin), Routledge, London, 1994.
  20. Howe, Stephen, „Edward Said and Marxism Anxieties of Influence“, Cultural Critique, 67, 2007.
  21. Huggan, Graham: The Postcolonial Exotic: Marketing the margins, Rout­ledge, London, 2001.
  22. Huntington, Samuel: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon and Schuster, New York, 1996.
  23. Karsh, Efraim: Islamic Imperialism: A History, Yale University Press, New Haven, 2006.
  24. Kennedy, Valerie: Edward Said: A Critical Introduction, Polity Press, Cam­bridge, 2000.
  25. Lal, Vinay, „The politics of culture and knowledge after postcolonialism: Nine theses (and a prologue)“, Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, 26, No. 2, 2012.
  26. Massad, Joseph: Desiring Arabs, University of Chicago Press, Chicago, 2007. Mbembe, Achille: On the Postcolony, University of California Press, Berke­ley, 2001.
  27. McLeod, John, „Introduction“, u zborniku: The Routledge Companion to Post­colonial Studies (priredio: John McLeod), 2007.
  28. Mohan, Rajeswari, „Dodging the Crossfire: Questions for Postcolonial Peda­gogy“, College Literature, Vol. 19/20, 3/1, 1992-93.
  29. Morton, Stephen, „Poststructuralist formulations“, u zborniku: The Routledge Companion to Postcolonial Studies (priredio: John McLeod), 2007.
  30. Murphy, David, „Africa: North and sub-Saharan“, u zborniku: The Routledge Companion to Postcolonial Studies (priredio: John McLeod), 2007.
  31. Nandy, Ashis: The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonial­ism, Oxford University Press, New Delhi, 1983.
  32. Pandit, Lalita, „Introduction: Local, Global, Postcolonial“, College Literature, Vol. 19/20, 3/1, 1992-93.
  33. Procter, James, „Culturalist formulations“, u zborniku: The Routledge Com­panion to Postcolonial Studies (priredio: John McLeod), 2007.
  34. Rahman, Momin: Homosexualities, Muslim Cultures and Modernity, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2014.
  35. Said, Edward: Orientalism, Vintage Books, New York, 1979[1978].
  36. Santos, Emanuelle i Patricia Scohor, „Brazil is not traveling enough“: on post­colonial theory and analogous counter-currents, Portuguese Cultural Studies, 4/2012.
  37. Scott, Helen, „Reading the Text in its Worldly Situation: Marxism, Imperi­alism, and Contemporary Caribbean Women’s Literature“, Postcolonial Text, 2, No. 1, 2006.
  38. Schor, Patricia, „Introduction“, Portuguese Cultural Studies, 4/2012.
  39. Shankar, S., „The Thumb of Ekalavya: Postcolonial Studies and the ‘Third World’ Scholar in a Neocolonial World“, World Literature Today, 68 No. 3, 1994.
  40. Shohat, Ella: „Notes on the ‘Post-Colonial’“, Social Text, 31/32, 1992.
  41. Slemon, Stephen, „The scramble for Post-colonialism“, u zborniku: De-Scrib­ing Empire: Post-Colonialism and Textuality (priredili: Alan Lawson & Chris Tiffin), Routledge, London, 1994.
  42. Spivak, Gayatri Chakravorty, „Criticism, Feminism and the Institution“, The­sis Eleven, 10, No. 11, 1984-85.
  43. Spivak, Gayatri Chakravorty: The Postcolonial Critic: interviews, strategies, dialogues (priredila: Sarah Harasym), , London, 1990.
  44. Spivak, Gayatri Chakravorty, „Scattered speculations on the subaltern and the popular“, Postcolonial Studies, Vol. 8, No. 4, 2005.
  45. Teti, Andrea, „Orientalism as a form of Confession“, Foucault Studies, 17/2014.
  46. Tiffin, Helen, „Post-Colonialism, Post-Modernism and the Rehabilitation of Post-Colonial History“, The Journal of Commonwealth Literature, 23, No. 1, 1988.
  47. Zakaria, Fareed: From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role, Princeton University Press, Princeton, 1999.
  48. Young, Robert: Postcolonialism: an historical introduction, Blackwell, Ox­ford, 2001.
периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 327::911.3(100)]:325.8 119-140