Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА У СРБИЈИ – ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

Сажетак

Децентрализација у последњих 15 година спада у једну од заступљених тема у научној анализи. Значај теме је добрим делом настао као последица дебата у политичким и економским расправама о расподели надлежности између одређених нивоа власти. Различите форме децентрализације су предмет обраде. Ужа усмереност анализе у тексту је разматрање фискалне децентрализације. Циљ је сагледавање различитих теоријских и емпиријских питања везаних за фискалну децентрализацију. Емпиријска анализа је ослоњена на однос између различитих нивоа власти у Србији. Анализирана су важећа институционална решења. Дескрипцијом и анализом фискалне децентрализације у Србији а имајући у виду све специфичности и уважавајући закључке из савремене литературе на тему од интереса, наводе се уочени недостаци фискалне децентрализације у Србији. Предлажу се решења ослоњена на фундаментална теоријска гледишта уз уважавање постојећег стања, времена, прилика, и различитих околности у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Билтен јавних финансија, Република Србија, Министарство финансија, Београд.
  2. Кецман Милан, „Концепт финансирања локалне самоуправе у Републици Србији“, Индустрија, бр. 38.3, 2010, стр. 156-160.
  3. Тмушић Марко, Кецман Милан „Реформа пореског система у Србији“, Српска политичка мисао, бр. 3, 2015, стр. 231-251.
  4. Закон о финансирању локалне самоуправе – ЗФЛС, Службени гласник РС, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн., 125/2014 – усклађени дин.изн., 95/2015, – усклађени дин.изн.
  5. Bird Richard, „Threading the fiscal labyrinth: some issues in fiscal decentralization“, National tax journal, 1993, Vol. 46, No. 2, стр. 207-227.
  6. Burki Shahid Javed, Perry Guillermo, Dillinger William (eds.), Beyond the center: Decentralizing the state, World Bank Publications, 1999.
  7. Inman Robert, Rubinfeld Daniel, „Designing tax policy in federalist economies: an overview“, Journal of Public Economics60.3, 1996, стр. 307-334.
  8. Inman Robert, Rubinfeld Daniel, „Rethinking federalism“ The Journal of Economic Perspectives, 11, No. 4, 1997, стр. 43-64.
  9. Musgrave Richard, The Theory of Public Finance, New York: McGraw-Hill, 1959.
  10. Oates E. Wallace, „Fiscal Decentralization“, Harcourt Brace Jovanowich, New York, 1972.
  11. Oates E.Wallace, „Toward a second-generation theory of fiscal federalism“, International tax and public finance, Vol. 12, No. 4, 2005, стр. 349-373.
  12. Oates E. Wallace „On the evolution of fiscal federalism: theory and institutions“, National Tax Journal, Vol. 61, No. 2, 2008, стр. 313-334.
  13. Olson Mancur „The principle of „fiscal equivalence“: the division of responsibilities among different levels of government“, The American economic review59.2, 1969, стр. 479-487.
  14. Qian Yingyi, Barry Weingast, „Federalism as a commitment to perserving market incentives“, The Journal of Economic Perspectives, 11, No. 4, 1997, стр. 83-92.
  15. Rondinelli Dennis, „Decentralization, territorial power and the state: a critical response“, Development and Change, Vol. 21, No. 3, 1990, стр. 491-500.
  16. Schneider Aaron, „Decentralization: conceptualization and measurement“, Studies in Comparative International Development, Vol. 38, No. 3, 2003, стр. 32-56.
  17. Tanzi Vito, „Fiscal federalism and decentralization: a review of some efficiency and macroeconomic aspects”, Annual World Bank Conference on Development Economics, 1995, стр. 295–316.
  18. Tiebout Charles, „A pure theory of local expenditures“, The journal of political economy, Vol. 64, No. 5, 1956, стр. 416-424.
  19. Weingast Barry, „Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives“, Journal of Urban Economics, Vol. 65, No. 3, 2009, стр. 279-293.
  20. Cohen John, Peterson Stephen, Administrative decentralization: A new framework for improved governance, accountability, and performance,Vol. 582, Harvard Institute for International Development, Harvard University, 1997.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 336.12:352/353(497.11) 435-450