Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

DECENTRALIZACIJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE U SRBIJI: IZMEĐU ŽELJENOG I MOGUĆEG

Sažetak

U radu se analiziraju postojeći modeli decentralizacije sistema socijalne zaštite u Srbiji. Kroz izlaganje iskustava zemalja Evropske unije i ukazivanje na nedostatke aktuelnog sistema socijalne zaštite u Srbiji, traga se za najoptimalnijim rešenjima. Rad se zaključuje preporukama za unapređenje funkcionisanja sistema socijalne zaštite, baziranim na uspostavljanju mešovitog centralističko-decentralističkog pristupa, koji uvažava privredne, regionalne, normativne i kulturološke osobenosti Srbije.

Ključne reči:

Reference

  1. Breton A., An Introduction to Decentralization, Failure Department of Economics, University of Toronto and International Centre for Economic Research, (Turin, Italy), 2002.
  2. Bird R.M., Vaillacourt F., Fiscal Decentralization in Developing Countries, Cambidge University Press, 1998.
  3. Бркић М., “Reform of the Social Protection System in Serbia”, in: Bornarova S. (ed.) Contemporary Developments in Social Protection and Social Work Pro­fessionalisation, Deinstitutionalization and Reforms, Faculty of Phi­losophy, 2008, стр. 145-162.
  4. Бркић М., «Менаџмент промена у социјалној заштити», у: Гавриловић А. (ур), Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2010, стр. 135-169.
  5. Bode I., “Germany: Social Services”, in: Fultz E., Tracy M. (ed.) Good Practices in Social Service Delivery in South Eastern Europe, ILO, Budapest, 2004, стр. 69-75.
  6. Богићевић Б., Крстић Г., Мијатовић Б., Милановић Б., Сиромаштво и рефор­ма финасијске помоћи сиромашнима, Центар за либерално демократске студије, Београд, 2004.
  7. Esping-Andersen М., Social foundations of postindustrial economics, Oxford University Press, 1999.
  8. Vylitova М., «Czech Republic: Social Services”, in: Fultz E., Tracy M. (ed.) Good Practices in Social Service Delivery in South Eastern Europe, ILO, Budapest, 2004, стр. 85-95.
  9. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/11.
  10. Матковић Г., «Дневни боравак као право и услуга у систему социјалне зашти­те», Демографски преглед, бр. 34, Београд, 2009, стр. 14-24.
  11. Матковић Г, Децентрализација социјалне заштите у Србији, Центар за либе­рално демократске студије, Београд, 2006.
  12. Милосављевић М., Бркић М., Социјални рад у заједници, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2010.
  13. Министарство рада и социјалне политике, Годишњи извештај, 2009.
  14. Министарство рада и социјалне политике, Социјални профил општина у Србији база података, Београд, 2011.
  15. Moodie M., «England: Social Services». in: Fultz Е., Tracy M. (ed.) Good Practi­ces in Social Service Delivery in South Eastern Europe, ILO, Budapest, 2004, стр. 75-85.
  16. Shah A., Thompson T., Implementing Decentralized Local Governance: A Treac­herous Road with Potholes, Detours and Road Closures World Bank, 2004, Policy Research Working Paper, 3353.
  17. Стојановић Ђ., Ђурић Ж., Деспотовић Љ., «Концептуални оквир за анализу државног капацитета», Српска политичка мисао, вол. 32, бр. 2, 2011, стр. 11-40.
  18. Стојановић Ђ., „Утицај имплементационог процеса и политизације јавне управе на политички капацитет“, Национални интерес, вол.11, бр. 2, 2011, стр. 225-241.
  19. Стојановић Ђ., „Проблем државног, политичког и административног капаци­тета: анатомија Србије као слабе државе“, Српска политичка мисао, вол. 34, бр. 4, 2011, стр. 11-31.
  20. Суботић Д., «Јавно управљање и модернизација јавног сектора Србије», Политичка ревија, вол. 24, бр. 2, 2010, стр. 65-103.
  21. Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2011, Службени гласник РС, бр.16/11.
  22. World Bank, The State in a Changing World: World Development Report 1997, Oxford University Press, стр.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2012 УДК: 304+364](497.11) 273-289
ç