Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДА ЛИ СЕ НЕУТРАЛНОСТ КОСИ СА ЧЛАНСТВОМ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ?

Сажетак

Константно продубљивање и проширивање надлежности Европске уније у последњим деценијама довело је концепт европске интеграције у колизију са неким од класичних обележја суверене државе. Овај тренд је нарочито видљив у спољној политици и безбедности, сферама у којима је држава традиционално доминантан актер. ЕУ је нарочито повећала овлашћења и сарадњу чланица у области спољне политике, међународних односа, те заједничке одбране и безбедности након усвајања Лисабонског споразума 2009. године. Рад настоји да истражи какав утицај ове промене имају на војно неутралне чланице ЕУ. Такође, истражићемо и да ли ЕУ својим политикама утиче на измену доктрине неутралности појединих чланица, али и на промену целокупног концепта неутралности. Коначно, осврнућемо се и на Србију, те испитати спојивост статуса неутралности и статуса кандидата за чланство у Европској унији.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов, Смиља, Крећа, Миленко, Међународно јавно право, Савремена администрација, Београд, 2003.
  2. Безбедна Европа у бољем свету – Европска безбедносна стратегија, ISAC фонд, Београд, 2003.
  3. de Flers, Nicole Alecu, „A ‘Militarisation’ of the EU? The EU as a Global Actor and Neutral Member States“, in Laursen, Finn (eds.), The EU as a Foreign and Security Policy Actor, Republic of Letters Publishing, Dordrecht, 2009.
  4. Dempsey, Judy, „Between the European Union and NATO, Many Walls“, The New York Times, 11. 2010. Доступно на: http://www.nytimes.com/2010/11/25/world/europe/25iht-letter.html?_r=0, приступљено 15. 04. 2015.
  5. Eliasson, Johan, „Traditions, Identity and Security: the Legacy of Neutrality in Finnish and Swedish Security Policies in Light of European Integration“, European Integration online Papers, Vol. 8, Issue 6, Palgrave Macmillan, 2004.
  6. European Parliament, Presentation of the programme of the Finnish presidency (debate), Wednesday, 5 July 2006, Strasbourg: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20060705+ITEM-002+DOC+XML+V0//EN&language=EN, приступљено 15. 04. 2015.
  7. Johnson, Ryan, „Neutral, but not Isolated: Adapting Irish Defense Policy to a Changing Europe“, Perspectives on Business and Economics, vol. 19, Martindale Center, 2001.
  8. Лисабонски уговор доступан на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.ENG#C_2012326EN.01004701, приступљено 15. 04. 2015.
  9. Moeller, Ulrika, Bjereld, Ulf, “From Nordic Neutrals to Post-Neutral Europeans: Similarity and Change in Finland’s and Sweden’s Policy Transformation”, Cooperation and Conflict, vol. 45(4), Sage Publications, 2010.
  10. Петковић, Ранко, Теоријски појмови неутралности, Рад, Београд, 1982.
  11. Повеља Организације Уједињених нација, доступна на: http://www.un.org/en/documents/charter/, приступљено 15. 04. 2015.
  12. Резолуција Народне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, Службени гласник РС, 125/2007.
  13. Telo, Mario, Europe: a Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order, Palgrave Macmillan, 2006.
  14. Уговор о Европској унији, доступно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=EN приступљено 15. 04. 2015.
  15. Urbelis, Vaidotas, Defence Policies of the Baltic States: from the Concept of Neutrality towards NATO membership, NATO-EAPC Individual Fellowship Report 2001-2003, Vilnius, 2003.
  16. Williams, Michael C., Neumann, Iver B., “From Alliance to Security Community: NATO, Russia and the Power of Identity”, Millennium: Journal of International Studies, 29/2, 2000.
периодика Политика националне безбедности 1/2015 УДК 327.55:327.39(4-672EU) 139-152