Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

DA LI JE SRBIJI STRAN DVODOMNI PARLAMENTARIZAM – SOCIOLOŠKO-POLITIKOLOŠKA ANALIZA

Sažetak

Rad nudi sociološko-politikološku analizu parlamentarnih oblika koji su bili prisutni u novijoj istoriji Srbije (i Jugoslavije), pri čemu se pažnja fokusira na epizode „dvodomnosti“ u našoj parlamentarnoj istoriji, odnosno na analizu pojave dvodomnog parlamenta u našem institucionalnom životu. Pažljivo se analiziraju epizode „dvodomnosti“ u našoj novijoj institucionalnoj istoriji i izvlači se konačan zaključak o (ne)prijemčivosti ovog institucionalnog oblika na konkretnoj društvenoj podlozi srpskoga/jugoslovenskoga društva.

Ključne reči:

Reference

  1. Јовановић, Слободан: Влада Милана Обреновића – Књига прва, Просвета, Београд, 2005
  2. Јовановић, Слободан: Политичке и правне расправе – Књига друга, Просвета, Београд, 2005
  3. Јовановић, Слободан: Влада Александра Обреновића – Књига трећа, Просвета, Београд, 2005
  4. Николић, Коста: Србија у Титовој Југославији 1941-1980, Завод за уџбенике, Београд, 2011
  5. Пејић, Ирена: Парламентарно право, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2006
  6. ПротићСт, Милан: Успон и пад српске идеје, Чигоја штампа, Београд, 1995
  7. Рајић, Сузана: Александар Обреновић владар на прелазу векова – сукобљени светови, Српска књижевна задруга, Београд, 2011
  8. Јевтић, Драгош, „Устав из 1901.године“, у зборнику: Устави Кнежевине и Краљевине Србије (приредио Миодраг Јовичић), САНУ, Београд, 1988.
  9. Кутлешић, Владан, „Федерализам у Другој Југославији“, у зборнику: Два века српске уставности (приредили Александар Фира и Ратко Марковић), Правни факултет у Београду, Београд, 2010.
  10. Цветићанин, Невен, „Circulus Vitiosus српске историје, кретање међу екстремима и немогућност успостављања одрживе друштвене синтезе“ у зборнику: Домети транзиције од социјализма ка капитализму (приредио Срећко Михајловић), Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2011.
  11. Цветићанин, Невен, „Процес конституисања политичке и друштвене елите у српском друштву – проблем дисконтинуитета и „флуктуирајућег легитимитета“, Национални Интерес, Институт политичких наука, Београд 3/2010.
  12. Устав Федеративне Народне Републике Југославије (1946) Службени лист ФНРЈ, година II, број 10 -1. фебруар 1946.
  13. Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1963) Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, година XIX, број 14.
  14. Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1974), Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, година XXX, број 9.
  15. Устав Савезне Републике Југославије (1992), Службени лист Савезне Републике Југославије, година I, број 1/92.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2014 УДК 342.53(497.11)(091):316.334 197-214
ç