Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: (НЕ)ПРАКТИЧНА ПОЛИТИКА И (НЕ)ЛОГИЧНО ПРАВО

Сажетак

Бројна су питања уставног система Босне и Херцеговине о којима постоје супротстављена мишљења. Она су често условљена идеолошко-политичким ставовима аутора, али и различитим теоријским приступима анализираним проблемима. Ријеч је о фундаменталним питањима сваког уставног система, од чијег рјешавања зависе много важније ствари него што су академске расправе – зависи функционисање државе и остваривање темељних уставних принципа.

Аутор овог рада искористио је прилику да на једном мјесту изнесе своје ставове о низу фундаменталних питања, да их још једном образложи, упореди са ставовима других аутора и да укаже на структуралне пропусте у самом Уставу, који омогућавају супротна схватања.

Аутор се бави питањима као што су: минимални и темељни консензуси нужни за функционисање уставног система; природа мандата чланова Предсједништва; однос консоцијативне и либералне демократије у уставном систему; проблем правног (дис)континуитета ентитета.

кључне речи:

Референце

  Ademović, Nedim, Marko, Joseph, Marković, Goran, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, Konrad Adenauer Stiftung, Sarajevo, 2012.

  Балић, Лејла, „Уставни обичај у БиХ – осврт на избор судија Уставног суда БиХ“, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, бр.  LII/2009.

  Касаповић, Мирјана, Босна и Херцеговина подијељено друштво и нестабилна држава, Политичка култура, Загреб, 200.

  Куртћехајић, Суад, Ибрахимагић, Омер, Политички систем Босне и Херцеговине, Сарајево, 2007.

  Lijphart, Arend, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands, University of California Press, 1968.

  Марковић, Горан, „Свемоћни или немоћни високи представник?“, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2024 (рад је прихваћен за објављивање);

  Марковић, Горан, Босанскохерцеговачки федерализам, Службени гласник; University Press, Београд, Сарајево, 2012.

  Марковић, Горан, Уставни лавиринт. Апорије уставног система Босне и Херцеговине, Службени гласник, Београд, 2021.

  Побрић, Нурко, Уставно право, Слово, Мостар, 2000.

  Станковић, Марко, „Успостављање БиХ-федерализма: агрегација или деволуција?“, Свеске за јавно право, бр. 38/2019.

  Steiner, Christian, Ademović, Nedim, Komentar Ustava Bosne i Hercegovine, Konrad Adenauer Stiftung u BiH, Sarajevo, 2010.

  Шарчевић, Един, Устав из нужде, RABIC – ECLD, Сарајево, 2010.

  ПРАВНИ АКТИ

  Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине, Сл. гласник Босне и Херцеговине, бр. 38/02, 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 24/08;

  Уставни суд Босне и Херцеговине, Трећа дјелимична одлука у предмету У-5/98.

АРХИВ ЗА ПРАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 1/2024 1/2024 УДК 323(497.6) 9-37