Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

БАРИЈЕРЕ ЗА УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ВОЈВОДИНЕ

Сажетак

Промене које се дешавају у свим сферама живота у Србији, посебно у пословном окружењу, захтевају и припремање запослених у организацијама за реализацију пожељних промена. Један од најчешћих узрока неуспелих промена налази се у великом броју отпора променама, које запослени исказују већ на самом почетку увођења промена. У раду се анализирају резултати пилот истраживања отпора променама у шест војвођанских организација, различитих делатности у оквиру јавног сектора. Узорак истраживања је пригодан и не дозвољава уопштавање резултата на шири узорак, али је индикативан и указује на суштинске проблеме са којима се суочавају носиоци промена. Резултати могу послужити као подлога за пројектовање концепта управљања променама у јавном секто­ру АП Војводине.

кључне речи:

Референце

  1. Burnes B.: Managing change, Pitman publishing, London, 2000.
  2. Bridges W.: Managing Transitions, Perseus Books, New York, 1991.
  3. Carnall C.: Managing change in organizations, Prentice Hall Europe, Hertfordshire, 1999.
  4. Drucker P.: Managing in a time of Great change, Truman Talley Books, New York, 1995.
  5. Грубић-Нешић Л.: Развој људских ресурса, АБ принт, Нови Сад, 2005.
  6. Котер Џ.: Вођење промене, Желнид. Београд, 1998.
  7. Kotter J.: The Heart of Change, Harvard Business School Press, Boston, 2002.
  8. Kreitner R., Kinicki A.: Organizational Behavior, McGraw-Hill, New York, 2001.
  9. Крстић, Д.: Психолошки речник. Београд: Савремена администрација, 1991.
  10. Maurer R.: Beyond the wall of resistance, Bard books, Inc.Austin, Texas, 1996.
  11. Narayanan V K.: Managing Technology and Innovation for Competitive Adventage, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 2001.
  12. O’Toole J.: Leading change, Jossey Bass Inc, San Francisco,1995.
  13. Schermerhom-Hunt-Osbom: Organizational behavior, John Wiley&Son Inc. 2003.
  14. Solomon M. Bamossy G. Askegaard S.: Consumer behavior, Prentice Hall, Edinburh, 1999.
  15. Senior B.: Organisational change, Prentice Hall, Edinburgh, 2002.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 005+342.97(497.113) 331-344