Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ СУКОБИ У ДРУШТВУ

АРОНОВА КОНЦЕПЦИЈА СУКОБА И РАТОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

Сажетак

Аронова концепција сукоба и ратова између држава у први план истиче њихову историјско-социолошку условљеност. Кроз Аронову анализу наведених појава могуће је извести веома битне закључке да у међународним односима доминирају дипломатија и стратегија, сукоб и сарадња, али само као крајње тачке у том односу. Између њих постоји читав спектар осталих односа – медијација, добре услуге, арбитража и др. Посебна пажња ће бити усмерена на анализу саме дијалектике односа између рата и мира за време ескалације политике „хладног рата“ између две супер силе САД и СССР. То је период шездесетих година прошлог века. Односи између два блока су се заснивали на тзв. „стратегији одвраћања“ и између њих се успоставила тзв. биполарна равнотежа снага. Оваква врста равнотеже је доминирала у међународним односима све до рушења Берлинског зида, 1989. године.

кључне речи:

Референце

  1. Аћимовић, Љубивоје, О истраживању мира, Међународни пробле­ми 4/1971.
  2. Аћимовић, Љубивоје, Наука о међународним односима – теорије и истраживачки правци, Београд: Научна књига, 1987.
  3. Aron, R., August H., Diversity of Worlds, New York: Reynal and Co., 1957.
  4. Aron, Raymond, De la guerre, Paris: Calman Lévy,
  5. Aron, Raymond, Le grand débat, Paris: Calman Lévy, 1957.
  6. Aron, Raymond: La guerre en chaine, Paris: Gallimard, 1951.
  7. Aron, Raymond, Introduction â la philosophie de l’histoire, Paris: Galli­mard, 1948.
  8. Aron, Raymond, Les tensions et les guerres du point de vue de la sociologie historique (Evaluation des études sur les tensions internationales), Paris: Unesco, 1957.
  9. Aron, Raymond, La sociologie des relations internationales: dans «Re­vue francaise de sociologie», sep. 1963.
  10. Aron, Raymond, Démocratie et totalitarisme, Paris: Gallimard, 1965.
  11. Aron, Raymond, Les étapes de la pensée sociologique: Montesqui­eu. Compte. Marx. Tocquille. Durcheim. Weber. Paris: Gallimard, 1967.
  12. Aron, Raymond, Les Etudes politiques, Paris: Gallimard, 1972.
  13. Aron, Raymond, Pensée de la guerre, Clauzewitz, Paris: Gallimard, 1976-1980. Tome 1-2.Tome 1.: L’âge européen, Tome 2: L’âge planéaire.
  14. Aron, Raymond, Political action in the shadow of the atomic apocalypse, The Ethic of Power, 1962.
  15. Deutsch, Karl, The Analysis of International Relations, Prentice-Hall, En­glewood Cliffs, N.J., 1968.
  16. Димитријевић, В., Стојановић, Р, Основи теорије међународних односа, Београд: Службени лист СФРЈ, 1977.
  17. Димитријевић, В., Стојановић, Р, Међународни односи, Београд: Савремена администрација, 1979.
  18. Dougherty Ј., and Pfaltzgrat R., Contending theories in International Re­lations, Harper and Row Publishers, New York: 1981.
  19. Duroselle, J.B., L’étude des relations internationales у: «Revue francaise des sciences politiques», 4/1952.
  20. Иблер, Владимир, Међународни односи, Загреб: Напријед, 1971.
  21. Јанковић, Бранимир, Међународни односи у развоју политичке мисли, Београд: ВШПН, 1963.
  22. Morgenthau, Hans, Politics Among Nations, New York, Alfred Knopf, 1948.
  23. Симеуновић, Драган, Политичко насиље, Радничка штампа, Бео­град: 1990.
  24. Симеуновић, Драган, Државни удар или револуција, Студио плус, Београд: 1991.
  25. Симеуновић, Драган, Le nouvel ordre mondial et l’Etat-nation, Editions Dialogue, Guernes: 1996.
  26. Симић, Драган, Наука о безбедности – савремени приступи безбедности, Београд: ФПН, 2002.
  27. Schwarzenberger, George, Power Politics, London: Stevens, 1964.
периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 355.01:327 101-124