Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I POLITIČKI PROCESI I MODELI

ANTIKORUPTIVNI KAPACITETI REPUBLIKE SRBIJE U SVETLU MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA

Sažetak

Ovaj rad opisuje anatomiju antikoruptivne paradigme u Republici Srbiji, koja je skopčana sa procesom međunarodnih integracija, pre svega sa procesom pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Rad je podeljen u dve tematske celine. U prvomdelu rada autor analizira postojeće normativne antikoruptivne kapacitete Republike Srbije, pre svega fokusirajući se na analizu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji (2013-2018) i na analizu seta antikoruptivnih zakona. Drugi deo rada je posvećeninstitucionalnoj analizi antikoruptivnih mehanizama koju karakteriše postojanje velikog broja međusobno neusaglašenih antikorupcijskih tela.

Ključne reči:

Reference

  1. Anderson, James, Gray, Cheryl W. , Anticorruption in Transition, World Bank Publications, Herndon, 2006.
  2. Krastev, Ivan, Three Essays on the Politics of Anti – Corruption, CEU Press, Budapest, 2004.,
  3. Sajo, Andras, Stephan Kotkin, Political Corruption in Transition: A Skeptic’s Handbook CEU Press, Budapest, 2002.
  4. Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, Службени гласник РС, бр. 57/2013.
  5. Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције, Сл. лист СЦГ – међународни уговори, бр. 12/2005.
  6. Закон о изменама и допунама закона о финансирању политичких активности, Службени гласник РС, бр. 123/2014.
  7. Закон о јавним набавкама, Службени гласник РС, бр. 124/2012.
  8. http://www.acas.rs/images/stories/Agencija_-_Izvestaj_o_sprovodjenju_Strategije_2012_-_28-03-2013.pdf (15/1/2015).
  9. http://www.drzavnauprava.gov.rs/tekst/7715/drugi-nacrt-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php-доступно (3/2/2015).
  10. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)034-e, (23/1/2015).http://www.slglasnik.info/sr/84-08-08-2014/24650-odluka-o-osnivanju-koordinacionog-tela-za-primenu-akcionog-plana-za-sprovodenje-nacionalne-strategije-za-borbu-protiv-korupcije-u-republici-srbiji-za-period-od-2013-do-2018-godine.html (30/1/2015).
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2015 УДК 343.352:340.137(497.11:4-672EU) 109-119
ç