Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

АМАНДИРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА – УПОТРЕБА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА?

Сажетак

Циљ рада је представљање изворног смисла амандмана, као и модификација сврхе подношења овог процесног инструмента парламентарног права. Амандман је предлог за измену и допуну предлога закона. Представља део ширег корпуса, права на законодавну иницијативу али се увек односи на текст предлога закона који је на дневном реду парламента или се налази у скупштинској процедури. Анализирали смо да ли је подношење амандмана делотворно и легитимно средство вршења законодавне и представничке улоге од стране парламента и његових чланова, у данашњим условима апсолутне доминације егзекутиве и кључне улоге политичких странака. Представили смо због чега их подносе посланици опозиције, а због чега чланови легислативе из редова владајуће већине. Анализирајући праксу из последњих шест месеци у раду Народне скупштине Републике Србије покушали смо дати одговор на питање да ли је још увек одржив став према којем се подношењем амандмана служе првенствено опозициони и независни посланици. Иако би се нова пракса, успостављена од стране владајуће већине у нашем парламенту, могла подвести под појам опструкције, ми је сматрамо инвентивним, легитимним средством политичке борбе која се одвија на легалан начин у складу са важећим Пословником који је донела једна друга владајућа већина.

кључне речи:

Референце

  1. Вучић Оливера, Стојановић Драган, „Уставно судство на пресеку права и политике“, Анали Правног факултета у Београду (Анали ПФБ), бр. 2/2009, стр. 89-109.
  2. Јовановић Слободан, Држава, Књига друга, Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д., Београд, 1936.
  3. Јовановић Слободан, „Предговор“ у књизи: Сидни Лоу, Енглески парламентаризам, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2010.
  4. Кутлешић Владан, Голић Дарко, Увод у право, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2017.
  5. Марковић Ратко, Извршна власт, Савремена администрација, Београд, 1980.
  6. Николић Оливер, Законодавна процедура у Југославији са посебним освртом на швајцарско право, Институт за упоредно право, Београд, 1997.
  7. Пајванчић Маријана, Парламентарно право, Фондација Конрад Аденауер, 2008.
  8. Пејић Ирена, Парламентарно право – Француски, немачки британски, српски и пример Европског парламента, Правни факултет Ниш, Центар за публикације, Ниш, 2006.
  9. Петров Владан, Енглески устав, Правни факултет Универзитета у Београду, Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд, 2007.
  10. Петров Владан, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  11. Стојановић М. Драган, Правни положај посланика на примерима Француске, Аустрије, Немачке и Југославије, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 1999.
  12. Чекеревац Мирјана, „Прихваћени амандмани СВМ и Женске парламентарне мреже“, Политика, 11.12.2015, Internet, http://www.politika.rs/sr/clanak/345206/Politika/Prihvaceni-amandmani-SVM-i-Zenske-parlamentarne-mreze, 05/06/2018.
  13. Baranyi Bertold, ‟Törvénykezdeményezés”, in: Parlamentek Európában (eds. Csongor István Nagy, Imre Papp, Tibor Sepsi), Összehasonlító parlamenti jogi tanulmányok, Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, 2003, стр. 202-207.
  14. Dicey Albert Venn, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Liberty Classics, London, 1982.
  15. Kukorelli István, Alkotmánytan, Osiris Kiadó, Budapest, 1996.
  16. Norton Philip, Legislatures, Oxford and New York, Oxford University Press, 1990.
  17. Petrétei József, A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában, Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
  18. Sajó András, Az önkorlátozó hatalom, Közgazdasági és Jogi Kiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest, 1995.
  19. Smuk Péter, Ellenzéki jogok a parlamenti jogban, докторска дисертација, брањена 2007. године, доступна на: Széchenyi István Egyetem Győr, Internet, http://www.sze.hu/~smuk/DoktoriIskola/Fokozatszerzes/Smuk/Ellenzeki_jogok_Smuk.pdf, 05/06/2018.
  20. ПРОПИСИ
  21. Пословник Народне скупштине Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 20/2012 – пречишћен текст.
  22. Пословник Народне скупштине Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 32/02 – пречишћени текст, 57/03, 12/04, 29/04 и 53/05.
  23. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  24. Magyarország Alaptörvénye, Internet, http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968, 05/06/2018.
  25. ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ
  26. Број поднетих амандмана, Internet, http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/narodna-skupstina-u-brojkama/broj-podnetih-amandmana.1956.html, 05/06/2018.
  27. Буџет за 2016. г. ‒ прихваћено, Internet, http://www.pasztorbalint.rs/sr/amandmani/budzet-za-2016-g-prihvaceno#.WqY3HGrwbDc, 05/06/2018.
  28. Дневни ред Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години, Internet, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2018/28.02.2018.%20I%20sednica%20I%20RZNSRS%20u%202018..pdf, 05/06/2018.
  29. Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години, Internet, http://www.parlament.gov.rs/Peta_sednica_Prvog_redovnog_zasedanja_Narodne_skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_2018._godini.33985.941.html, 05/06/2018.
  30. Преглед активности Народне скупштине, Internet, http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/narodna-skupstina-u-brojkama/pregled-aktivnosti-narodne-skupstine.1742.html, 04/06/2018.
  31. Предлози упућени Народној скупштини Србије, Internet, http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=upucenaakta&j=SRC, 05/06/2018.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 340.134:342.53 305-324