Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

ЈАВНОСТ: МЕДИЈСКИ ДИСКУРС, КУЛТУРА И МОЋ

Сажетак

Основно теоријско усмерење овог чланка представља истовремено разматрање феномена јавности као социокултурног про­стора, односно као специфичног пролазног облика друштвеног комуницирања и груписања. Истраживање појма јавности у овом раду тако је организовано да укључи опсервирање одређених аспеката релација јавности и медијске публике, као и релације јавности и културе, односно културних склоности схваћених као „друштвени модели јаства“ Овде смо такође увели и са проблемом јавности повезали и специфично интерпретиране појмове дискурса и идентитета, а у контексту разматрања релација јавности и друштвене моћи. Контроверза у вези с проблемом ових релација састоји се у размимоилажењу полазних усмеравања теоријске пажње на разматрање друштвене моћи јавности с једне стране (Ј. Хабермас о моћи јавног дискурса), или фокусирање на односе моћи унутар јавне комуникације, доминантног дискурса у јавној сфери (М. Фуко о дискурсу моћи). У овом раду смо као посебно важно издвојили теоријско усмерење В. Прајса. Оно је усредсређено на повезивање проучавања индивидуалних и колективних процеса сазнања и одлучивања/формирања мишљења, у оквиру истраживања процеса друштвене комуникације.

кључне речи:

Референце

  1. Бер, В., Увод у социјални конструкционизам, Zepter Book World, Београд, 2001.
  2. Бригс, А., Колби, П., Увод у студије медија, Clio, Београд, 2005.
  3. Васовић, М., „Јавно мњење и здраворазумско мишљење“, Социолошки преглед, 29-1, Београд, 1995.
  4. Даглас, М., Особе које недостају, Самиздат, Београд, 1998.
  5. Влајки, Е., Игре друштвеног комуницирања, Младост, Београд,1984.
  6. Миливојевић, С., „Јавност и идеолошки ефекти медија“, Реч, Београд, 2001.
  7. Миленковић, П., Маринковић, Д. (прир.), Мишел Фуко: 1926-1984-2004: хрестоматија, Нови Сад, Војвођанска социолошка асоцијација, 2004.
  8. Томић, З., Комуникација и јавност, Београд, Чигоја штампа, Београд,
  9. Price, V., „On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis“ in Pu­blic Opinion Research“, Communication Research, 1988; 15; стр..
  10. Фуко, М., Треба бранити друштво, Нови Сад, Светови, 1998.
  11. Фуко, М., Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007.
  12. Flyvbjerg, В., „Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?“ The British Journal of Sociology, 49, No 2, 1998, pp 210-233,
  13. Хабермас, Ј., Јавно мнење, Култура, Београд, 1969.
  14. Чупић, Ч., Социологија, структура-култура-владавина, Чигоја штампа, Београд, 2002;
периодика Српска политичка мисао 4/2008 УДК: 316.744:316.653 165-184