Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

UTICAJ VELIКIH SILA NA NACIONALNE INTERESE REPUBLIКE SRBIJE

Sažetak

Predmet ovoga rada odnosi se na ispitivanje uticaja velikih sila na nacionalne interese Republike Srbije, a radi analize strateškog okruženja koja prethodi definisanju strategije odvraćanja u uslovima vojne neutralnosti. Nacionalni interesi se najbolje razumeju kao fundamentalne i trajne potrebe, želje ili putokazi koji pomažu određivanju ciljeva u politici nacionalne bezbednosti.

Nacionalni interesi i njihova važnost se mogu kategorisati na različite načine i najčešće se razmatraju u praktičnom smislu kao egzistencijalni, vitalni i ostali. Za Republiku Srbiju i većinu srpskog naroda, nacionalni interes očuvanja suverenosti i teritorijalne nezavisnosti koji je ugrožen protivpravnim proglašenjem nezavisnosti AP КiM, predstavlja najveću pretnju slobodi i nezavisnosti kao osnovnim nacionalnim vrednostima. Odbrana AP КiM i njeno očuvanje u ustavno-pravnom poretku Republike Srbije je egzistencijalni nacionalni interes čije ostvarenje zahteva angažovanje svih instrumenata nacionalne moći Republike Srbije. Negativan uticaj na ostvarenje ovog interesa dolazi iz spoljašnjeg i unutrašnjeg okruženja. U skladu sa navedenim, a uvažavajući ograničenja u zahtevima za izradu, u radu se težišno razmatra osnovno pitanje: kako velike sile utiču na egzistencijalni nacionalni interes Republike Srbije?

U teorijsko-metodološkom pristupu korišćena je teorijska analiza pojmova nacionalni interesi i vrednosti, izvršena klasifikacija nacionalnih interesa na osnovu modifikovanih analitičkih pristupa i ispitan odnos uticaja velikih sila na egzistencijalni nacionalni interes Republike Srbije. Rezultati istraživanja ukazuju da, uprkos promenama u geopolitičkom okruženju koje ukazuju na nastanak multipolarnog sveta, delovanje velikih sila ima pretežno negativan uticaj na egzistencijalni nacionalni interes. Takva činjenica zahteva traganje za merama umanjenja strateškog rizika radi ublažavanja i otklanjanja negativnih uticaja dela velikih sila i povezivanja srpskih nacionalnih interesa sa interesima sila koje imaju pozitivan uticaj na interese nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

Ključne reči:

Reference

  Bocan‒Harčenko, Aleksandar. 2020. ,,Spoljna politika Rusije i rusko‒srpski odnosi.ˮ Napredak (2): 7‒16.

  Bžežinski, Zbignjev. 1999. Velika šahovska tabla. Podgorica: CID.

  Vračar, Milinko i Vangel Milkovski. ,,Strategijski pristup Republike Srbije u rešavanju kosovskometohijskog problema.ˮ Nacionalni interes (3): 51‒71.

  Dimitrijević, Ivan, i Milan Lipovac. 2017. ,,Nacionalni interesi Republike Srbije: analiza ekspozea mandatara vlade od 2007. do 2017. godine.ˮ Srpska politička misao (3): 71‒97.

  Mala politička enciklopedija. 1966. Beograd: Savremena administracija.

  Petrović, Dragan, i Dragan Đukanović. 2012. Stubovi spoljne politike Srbije – EU, Rusija, SAD i Kina. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.

  Radinović, Radovan. 2019. ,,Srbija u raljama geopolitike.ˮ Politika nacionalne bezbednosti (1): 53‒73.

  Rezolucija o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Preuzeto 10.05.2023. http://www.parlament.rs/narodna-skupština.115.html.

  Stajić, Ljubomir, i Radoslav Gaćinović. 2007. Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Draskar partner.

  Stojanović, Stanislav, i Branislav Đorđević. 2017. ,,Svetsko društvo rizika i zaštita nacionalnih interesa Republike Srbije.ˮ Međunarodni problem (69): 465‒482.

  Strategiji nacionalne bezbednosti Republike Srbije (94/2019-13)

  Frankel, Joseph. 1970. National Interest. New York: Praeger Publishers.

  General Affairs and External Relations. 2003. 2518th Council meeting, Luxemburg, 16 June 2003. The Thesaloniki Agenda for the Western Balkans: Mowing towards European Integration

  Nuechterlein, Donald E. 1976. “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making.ˮ British Journal of International Studies (3): 246‒266.

  Roskin, Michael. 1994. National Interest: From Abstr om Abstraction to Strategy. US Army War College Quarterly: Parameters.

PERIODIKA SRPSKA POLITIČKA MISAO 3/2023 3/2023 УДК 327(497.11) 187-206
ç