Izaberi jezik:
Tema broja

SOCIJALNI I POLITIČKI SUKOBI U DRUŠTVU

DRUŠTVENI SUKOBI U SOCIOLOŠKOJ TEORIJI I PRAKSI SRBIJE

Sažetak

Cilj ovoga rada je da ukaže na osnovne impulse sukoba u srpskom društvu i da predloži neke od mera za njegovo uspešno prevazilaženje. Autor najpre polazi od osnovnih teorijskih (socioloških) pretpostavki, kako bi kasnije mogao da ih metodološki prevede na polje radnog definisanja predmeta istraživanja. Konačno, autor ovako definisan predmet istraživanja koristi da primenom multidisciplinarnog pristupa problemu prikaže i praktične rezultate istraživanja. Koristeći kritičku naučnu teoriju, ali i funkcionalistički pristup predmetu istra živanja, autor kombinuje metod posmatranja, statistički metod, metod analize sadržaja, uporedni metod i sl. sociološke metode radi izvođenja nalaza stanja, za koji, na kraju, predlaže i izvestan broj me­ra, kako bi se postojeće stanje prevazišlo.

Ključne reči:

Reference

  1. Antonić, Slobodan: “Društvena osnova i sadašnji pokušaj modernizaci­je”, (приредила: Milić, Anđelka) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa – svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 19-37, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogra­du, Beograd, 2004.
  2. Bolčić, Silvano: “Post-socijalistička tranformacija i nove radne oijentacije –  Srbija 1990-2003. godine”, (приредила: Milić, Anđelka) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa – svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 111-150, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2004.
  3. Cvejić, Slobodan: “Strukturni efekti siromaštva u Srbiji”, (приредила: Tomanović, Smiljka) Društvo u previranju – sociloške studije nekih aspekata društvene transformacije u Srbiji: 21-32, Institut za sociološka istra­živanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2006. http://www.pregled.com/info_pregled.php?tmpl=info_pregled_nastavak_tmpl&id_nastavak=17261&naziv_rubrike=ekonomija, од 29. септембра 2009. године
  4. Lazić Mladen, Cvejić Slobodan: “Promene društvene strukture u Srbiji – slučaj blokirane post-socijalističke transformacije”, (приредила: Milić, Anđelka) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa – sva­kodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 39-70, Institut za socio­loška istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2004.
  5. Milić, Vojin: Prilozi istoriji sociologije, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989.
  6. Lazić Mladen, Cvejić Slobodan: “Postsocijalistička transformacija i frag­mentacija radničke klase slučaj Srbije i Hrvatske”, (приредио: Vujović, Sreten) Društvo rizika – promene, nejednakosti i socijalni problemi u današnjoj Srbiji: 107-134, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2008.
  7. Вукомановић, Дијана: “Концепти једнакости и социјалне правде у програмима релевантних партија у Србији”, Политичка ревија, бр. 2-4/07:797-822, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  8. Мрдаковић-Цветковић, Ружица: “Приказ економског програма странке Г17+”, Политичка ревија, бр. 2-4/07:691-701, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  9. Суботић, Момчило: “Српска држава у програмима политичких странака у Србији до Дејтонског споразума”, Политичка ревија, бр. 4/06:809-828, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  10. Vučinić, Marinko: “Male i velike partije”, http://www.nspm.rs/politickizivot/male-i-velike-partije.html, од 29. априла 2009. године
  11. Суботић, Драган: “Лидерство и друштвени сукоби у политици”, Политичка ревија, бр. 2-4/07:477-510, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  12. Vidojević, Zoran: Društveni sukobi – od klasnih do ra(t)nih, Radnička štampa, Beograd, 1993.
  13. Хантингтон, Семјуел: Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1999.
  14. Станковић, Владан: “Друштвени сукоби између глобализације и верског фундаментализма”, Политичка ревија, бр. 2-4/07: 461-477, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  15. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: Rječnik sociologije i so­cijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  16. Flere, Sergej: “Društveni sukob”, Sociološki leksikon, Savremena admi­nistracija, Beograd, 1982.
  17. Victoroff, David: “Conflit”, La sociologie, Centre d’Étude et de Promo­tion de la Lecture, Paris, 1970.
  18. Пронин В. Сергей, Давыдов А. Андрей, Машезерская Я. Лидия и др: Социальные конфликты в современном обществе, Наука, Москва, 1993.
  19. Milić, Vladimir: Sociologija – nauka društvene krize, Pravni fakultet, Be­ograd, 1997.
  20. Boudon Raymond, Bourricard Francois: Dictionnaire critique de la soci­ologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1982.
  21. Станковић, Владан: “Парсонс – Архитекта новог поретка”, Политичка ревија, бр.1/04:267-275, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  22. Wright, Eric: “Class Boundaries and Contradictory Class Location”, Classes, Power and Conflict (приредили: Giddens Anthony, Held Da­vid): 112-130, McMillan, London, 1982.
  23. Peachey, Paul: “Building peace in civil society”, Cultural Heriegage and Contemporary Change Series I – Cultures and Values – Cultural heritage and contemporary change, 34, CRVP, 2006.
PERIODIKA Politička revija 4/2009 УДК: 316.48(497.11) 25-42
ç