Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ ЈАВНЕ БИРОКРАТИЈЕ

Сажетак

Овај рад се бави мета-анализом феномена јавне биро кратије као релевантное фактора у процесу доношења одлука повезаних са формулисањем појединачних политика, те са потенцијалом за кориговање савременог демократског дефицита. У складу са тим, први део рада ће се бавити различитим смеровима у савременој концептуализацији јавне бирократије, док ће други део рада бити посвећен проблему бирократске владавине и односу бирократије и демократије. Рад се закључује наглашавањем ванредног значаја јавне бирократије за легитимитет савремених демократских система.

 

кључне речи:

Референце

  1. Albrow, М. Bureaucracy, Macmillan, London, 1970.
  2. Allison, G.T. „Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis”, The American Political Science Review, 63(3), 1969, стр. 689-718.
  3. Bendor, J. „The Fields of Bureaucracy and Public Administration: Basic and Applied Research”, Journal of Public Administration Research and Theory, 4(1), 1994, стр. 27-39.
  4. Blais, A. и Dian, S. „Are Bureaucrats Budget Maximizers? The Niskanen Model and Its Critics”, у Heckelman, J. C. (ур.) Readings in Public Choice Economics. The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2004, стр. 126-146.
  5. Bloch, M. Feudal Society, II: Social Classes and Political Organiza­tion, Routledge & Kegan Paul, London, [1962] 2005.
  6. Breton A., и Wintrobel, R. „The Equilibrium Size of a Budget-maximi­zing Bureau: A Note on Niskanen’s Theory of Bureaucracy”, у Heckel­man, J. C. (ур.) Readings in Public Choice Economics. The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2004, стр. 146-162.
  7. Carpenter, D. P. The Forging of Bureaucratic Autonomy: Reputations, Networks, and Policy Innovation in Executive Agencies, 1862-1926, Prin­ceton University Press, Princeton, 2001.
  8. Farazmand, А. „Bureaucracy and the Administrative System of Ancient World-State Persian Empire: Implications for Modern Administration”, у Farazmand, А. (ур.) Bureaucracy and Administration,. CRC Press, Lon­don, 2009, стр. l9-53.
  9. Farazmand, А. „Bureaucracy and Democracy: A Theoretical Analysis”, Public Organization Review, 10(3), 2010, стр. 245-258.
  10. Garston, N. „The Study of Bureaucracy”, у Garston, N. (ур.) Bureauc­racy: Three Paradigms. Kluver Academic Publishers, Boston, 1993, стр. 1-25.
  11. Holcombe, R. G. „A Theory of the Theory of Public Goods”, Review of Austrian Economics, 10(1), 1997, стр. 1-22.
  12. Hughes, E. Public Management and Administration: An Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke, [1994] 2003.
  13. Kamenka, E. Bureaucracy, Blackwell Publishers, Oxford, 1989.
  14. Kallinikos, J. „The Social Foundations of the Bureaucratic Order”, Orga­nization, 11(1), 2004, стр. 13-36.
  15. Mannheim, K. Ideology and Utopia, Routledge, London, [1936] 1954.
  16. Peters, G. „The Problem of Bureaucratic Government”, The Journal of Politics, 43(1), 1981, стр. 56-82.
  17. Peters, G. „Bureaucracy and Democracy”, Public Organization Revi­ew, 10(3), 2010, стр. 209-222.
  18. Putnam, D. „The Political Attitudes of Senior Civil Servants in We­stern Europe: A Preliminary Report”, British Journal of Political Science, 3(3), 1973, стр. 257-290.
  19. Reed, M. „Beyond the Iron Cage? Bureaucracy and Democracy in the Knowledge Economy and Society”, у Gay, P. du (ур.) The Values of Bureaucracy. Oxford University Press, Oxford, 2005, стр. 115-141.
  20. Riggs, F. „Introduction: shifting meanings of the term”, International So­cial Science Journal, 31(4), 1979, стр. 563-585.
  21. Rothstein, B. „Creating Political Legitimacy: Electoral Democracy Ver­sus Quality of Government”, American Behavioral Scientist, 53(3), 2009, стр. 311-330.
  22. Стојановић. Ђ. „Неокорпоративни концепт „ваучерске-демократије”, Српска политичка мисао, 29(3), 2010, стр. 11-40.
  23. Стојановић. Ђ., Ђурић, Ж. и Деспотовић Љ. „Концептуални оквир за анализу државног капацитета”, Српска политичка мисао, 32(2), 2011, стр. 11-40.
  24. Стојановић, Ђ. „Утицај имплементационог процеса и политизације јавне управе на политички капацитет”, Национални интерес, 11(2), 2011, стр. 225-241.
  25. Стојановић, Ђ. „Проблем државног, политичког и административног капацитета: анатомија Србије као слабе државе”, Српска политичка мисао, 34(4), 2011, стр. 11-31.
  26. Styhre, А. The Innovative Bureaucracy: Bureaucracy in an Аge of Flui­dity. Routledge, London, 2007.
  27. Суботић, Д. „Јавно управљање и модернизација јавног сектора Србије”, Политичка ревија, 24(2), 2010, стр. 65-103.
  28. Tullock, G. „The Politics of Bureaucracy”, у Rowley, C. К. (ур.), The selected works of Gordon Tullock: Bureaucracy, Vol. 6. Liberty Fund, Indianapolis, [1965] 2005, стр. 13-235.
  29. Вукчевић, Д. М. „Европски и национални идентитет у процесу европске интеграције – неофункционалистичко виђење”, Српска политичка мисао, 32(2), 2011, стр. 93-110.
  30. Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press, Berkeley, [1922] 1978.
  31. Wittfogel, K. A. Oriental Despotism: Comparative Study of Total Power. Yale University Press, New haven, [1957] 1963.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 35.07 1-29