Izaberi jezik:

Učešće dr Aleksandre Kolaković na dve međunarodne naučne konferencije – u Bitolju (Severna Makedonija) i Beogradu

Dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik Instituta za političke studije, održala je predavanje po pozivu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i učestvovala na dve međunarodne naučne konferencije – u Bitolju (Severna Makedonija) i Beogradu.

Predavanje Intelektualci u Velikom ratu: Francusko-srpska saradnja 1914–1918, održano je 22. aprila 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Konferencija Centenaire du Traite de Versailles La question des frontières dans les traités de paix, échange de vue entre historiens et juristes (Stogodišnjica Versajskog ugovora Pitanje granica na mirovnoj konferenciji, razmena mišljenja između istoričara i pravnika) je održana u Bitolju 16. maja 2019. godine u organizaciji Ambasade Republike Francuske i Francuskog instituta u Skoplju, u saradnji sa Univerzitetom Sv. Kliment Ohridski iz Bitolja, a dr Kolaković je učestvovala sa radom: Le Traité de Versailles et la formation de la Yougoslavie - problèmes, frontières et conséquences (Versajski ugovor i formiranje Jugoslavije – problemi, granice i posledice). Konferencija je bila prilika za razmenu mišljenja istoričara i pravnika iz Francuske, Nemačke, Albanije, Severne Makedonije i Srbije, na temu posledica Versajskog mirovnog ugovora.

Konferencija Tragom zvuka i depeše. Muzika i diplomatija u zemljama Jugoistočne Evrope (19–21. vek) / The Tunes of Diplomatic and Music Notes. Music and Diplomacy in Southeast Europe (19th–21st century) održana je u organizaciji Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti 16. i 17. maja 2019. godine. Dr Kolaković je pred kolegama iz Austrije, Rumunije, Češke, Slovenije, Sevrne Makedonije, Mađarske i Srbije, izložila rad na temu: Music and Cultural diplomacy: promoting new Yugoslavia in France after 1945 (Muzika i kulturna diplomatija: predstavljanje nove Jugoslavije u Francuskoj nakon 1945).

Galerija

ç