Изабери језик:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Датум: 07. 05. 2024.

На основу чл. 63. Закона о науци и истраживањима, („Службени гласник РС“, бр. 49/2019) и чл. 36. Статута Института за политичке студије (бр. 2/1 од 03.01.2024. године), а у вези са чл. 99. Закона о Науци и истраживањима и чл. 50 Законa о запосленим у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 i 123/2021.)

Расписује јавни конкурс за пријем у радни однос научног сарадника 

1. Број извршилаца: 2

2. Радни однос се заснива на период од једне године са могућношћу продужења и заснивања сталног радног односа, у зависности од радних резултата.

3. Услови за конкурисање:

  • Да поседује диплому основних студија у области друштвено – хуманистичких наука,
  • да се бави научноистраживачким радом,
  • да је изабран у звање научни сарадник.

4. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу сатановања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву на овај конкурс, потребно је да кандидат достави следећу документацију:

  • Доказ о стручној спреми (диплома основних студија);
  • Уверење о избору у научно звање;
  • Фотокопија личне карте;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Уверење о држављанству;
  • Биографију и библиографију.

5. Сва конкурсна документација се доставља у оригиналу или овереној фотокопији, на адресу Београд, Добрињска 11, 5. спрат, непосредно у просторијама Института или препорученом пошиљком са назнаком: „Пријава за јавни конкурс конкурс за пријем у радни однос за радно место научни сарадник”.

6. Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана од дана објављивања ове одлуке у „Службеном гласнику РС”.

Оглас је доступан: ОВДЕ