Uputstva za recezente

Uloga recenzenata je da doprinose očuvanju visokog kvaliteta našeg časopisa. Recenzije su anonimne u oba smera. Rok za recenziranje je sedam dana od prijema rada. Sadržaj recenzije je poverljiv, te se ne sme otkrivati osobama koje nisu u uredništvu časopisa. Ukoliko recenzent u bilo kom trenutku shvati da postoji bilo koji vid konflikta interesa u vezi sa radom koji treba da recenzira potrebno je da o tome što pre obavesti redakciju. Prilikom recenzije rukopisa, recenzent treba da popuni recenzentski list u prilogu.

Ime, prezime i zvanje autora teksta:

Naziv rada:

Aktuelnost, društveni i naučni značaj razmatrane teme:

U kojoj meri je autor jasno naznačio teorijski, metodološki pristup u radu:

Da li je rad zasnovan na savremenoj i relevantnoj literaturi, posebno u kojoj meri je autor koristio najnovije rezultate objavljene u naučnim časopisima i zbornicima (posebno časopisi i zbornici iz politikologije).

Naučni i društveni doprinos rada. Opšti komentar o kvalitetu rada:

Vaša sugestija autoru za poboljšanje kvaliteta rada, ako je potrebno:

Molimo Vas da odaberete jednu od preporuka za kategorizaciju rada:

1. Originalni naučni rad

2. Pregledni rad

3. Naučna kritika, polemika i osvrti

Molimo Vas da odaberete jednu od preporuka o publikovanju ovog rada:

1. Objaviti bez izmena

2. Objaviti uz male izmene

3. Nakon korekcije, rad poslati na novi krug recenzije

4. Odbiti

Dodatni komentari za urednika koji se tiču etičkih (plagijarizam, prevara, itd.) ili nekih drugih aspekata rada, a koji će uredniku pomoći u donošenju konačne odluke o daljem statusu rada.

Datum ocene rada                                                                        Ime, prezime i naučno zvanje recenzenta:

Obrazac recentzentskog lista možete preuzeti ovde.

Uputstvo za recenzente možete preuzeti OVDE.

Prijavi se za newsletter

ç