Uputstva za autore

U časopisu Nacionalni interes objavljuju se radovi koji predstavljaju rezultat najnovijih teorijskih i empirijskih naučnih istraživanja u oblasti političkih nauka. Autori bi prilikom pisanja radova trebalo da se pozivaju pretežno na rezultate naučnih istraživanja koji su objavljeni u naučnim časopisima, prvenstveno u časopisima politikološke tematike.

Radovi se objavljuju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu ili engleskom, ruskom i francuskom jeziku.

Časopis se objavljuje tri puta godišnje. Rokovi za slanje radova su: 1. mart, 1. jul i 1. novembar.

Isti autor ne može da objavi rad u dva uzastopna broja časopisa, bez obzira da li je reč o samostalnom ili koautorskom radu.

Autori su u obavezi da prilikom slanja radova dostave potpisanu i skeniranu izjavu da rad nije prethodno objavljen, odnosno da nije reč o autoplagijatu ili plagijatu. Obrazac izjave može se preuzeti sa internet stranice časopisa: http://www.ips.ac.rs/rs/magazines/nacionalni-interes/authors_directions/.

Radove za izdanja časopisa na srpskom jeziku slati na imejl-adresu: ni@ips.ac.rs.

Naučni članak može imati najviše 40.000 karaktera sa razmacima, uključujući fusnote. Prilikom brojanja karaktera izostaviti spisak referenci. Izuzetno, monografska studija može biti većeg obima u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživanja.

Osvrt može imati najviše 15.000 karaktera sa razmacima.

Prikaz knjige može imati najviše 10.000 karaktera sa razmacima.

Prilikom provere broja karaktera koristiti opciju Review/Word Count/Character (with spaces) uz aktiviranu opciju Include textboxes, footnotes and endnotes.

NAČIN CITIRANJA

Časopis Nacionalni interes koristi delimično modifikovani Čikago stil citiranja (17. izdanje priručnika Chicago Manual of Style), što podrazumeva navođenje bibliografske parenteze (zagrade) po sistemu autor–datum u tekstu, kao i spisak referenci sa punim bibliografskim podacima nakon teksta rada.

Podatke u bibliografskoj parentezi i spisku referenci navesti na jeziku i pismu na kome je referenca objavljena.

U nastavku se nalaze pravila i primeri navođenja bibliografskih podataka u spisku referenci i u tekstu. Za svaku vrstu reference prvo je dato pravilo navođenja, a zatim primer navođenja u spisku referenci i bibliografskoj parentezi.

Bibliografska parenteza se po pravilu navodi na kraju rečenice, pre interpunkcijskog znaka, i sadrži prezime autora, godinu objavljivanja i odgovarajući broj strana, prema sledećem primeru: (Subotić 2010, 1517).

Monografija

Jedan autor

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Subotić, Momčilo. 2010. Politička misao srbistike. Beograd: Institut za političke studije.

(Subotić 2010)

Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W. W. Norton & Company.

(Mearsheimer 2001)

Dva ili tri autora

Prezime, ime, i ime prezime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Stojanović, Đorđe, i Živojin Đurić. 2012. Anatomija savremene države. Beograd: Institut za političke studije.

(Stojanović i Đurić 2012)

Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.

(Pollitt, Birchall, and Putman 1998)

Četiri i više autora

Prezime, ime, ime i prezime, ime i prezime, i ime prezime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Milisavljević, Bojan, Saša Varinac, Aleksandra Litričin, Andrijana Jovanović, i Branimir Blagojević. 2017. Komentar Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama: prema stanju zakonodavstva od 7. januara 2017. godine. Beograd: Službeni glasnik; Pravni fakultet.

(Milisavljević i dr. 2017)

Urednik/priređivač/prevodilac umesto autora

Nakon navođenja imena, staviti zarez, pa nakon toga odgovarajuću skraćenicu na jeziku i pismu reference, npr. „ur.”, „prev.” „prir.”, „ed.”, „eds.”

Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostigoy, eds. 2017. The Oxford Handbook of Populism. New York: Oxford University Press.

(Kaltwasser et al. 2017)

Poglavlje u zborniku

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov poglavlja.” U Naslov, ur. ime prezime, broj strana na kojima se nalazi poglavlje. Mesto izdanja: izdavač.

Stepić, Milomir. 2015. „Pozicija Srbije pred početak Velikog rata sa stanovišta Prvog i Drugog zakona geopolitike.” U Srbija i geopolitičke prilike u Evropi 1914. godine, ur. Milomir Stepić i Ljubodrag P. Ristić, 55–78. Lajkovac: Gradska biblioteka; Beograd: Institut za političke studije.

(Stepić 2015)

Lošonc, Alpar. 2019. “Discursive dependence of politics with the confrontation between republicanism and neoliberalism.” In Discourse and Politics, eds. Dejana M. Vukasović and Petar Matić, 2346. Belgrade: Institute for Political Studies.

(Lošonc 2019)

Članak u naučnom časopisu

Članak u redovnom broju

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov članka.” Naslov časopisa volumen (broj): broj strana na kojima se nalazi članak. DOI broj.

Đurić, Živojin, i Miša Stojadinović. 2018. „Država i neoliberalni modeli urušavanja nacionalnih političkih institucija. Srpska politička misao 62 (4): 41–57. doi: 10.22182/spm.6242018.2.

(Đurić i Stojadinović 2018, 46–48)

Ellwood, David W. 2018. “Will Brexit Make or Break Great Britain?” Serbian Political Thought 18 (2): 5–14. doi: 10.22182/spt.18212018.1.

(Ellwood 2018, 11)

Članak u posebnom broju

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov članka.” U „Naslov posebnog broja”, ur. ime prezime urednika, napomena o posebnom izdanju, Naslov časopisa: broj strana na kojima se nalazi članak. DOI broj.

Stojanović, Đorđe. 2016. „Postmodernizam u društvenim naukama: stanje paradigme.” U „Postmodernizacija srpske nauke: politika postmoderne / politika posle postmoderne”, ur. Đorđe Stojanović i Miško Šuvaković, posebno izdanje, Srpska politička misao: 5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.

(Stojanović 2016, 27)

Enciklopedije i rečnici

Naveden je autor/urednik

Prezime, ime, ime i prezime, ur. Godina izdanja. Naslov. Tom. Mesto izdanja: izdavač.

Jerkov, Aleksandar, ur. 2010. Velika opšta ilustrovana enciklopedija Larrouse: dopunjeno srpsko izdanje. Tom V (S–Ž). Beograd: Mono i Manjana.

(Jerkov 2010)

Nije naveden autor/urednik

Naslov. Godina izdanja. Mesto izdanja: izdavač.

Websterʼs Dictionary of English Usage. 1989. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster Inc.

(Websterʼs Dictionary of English Usage 1989)

Doktorska disertacija

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov doktorske disertacije.” Doktorska disertacija. Naziv univerziteta: naziv fakulteta.

Bursać, Dejan. 2019. „Uticaj ideologije političkih partija na javnu potrošnju u bivšim socijalističkim državama.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.

(Bursać 2019, 145–147)

Wallace, Desmond D. 2019. “The diffusion of representation.” PhD diss. University of Iowa.

(Wallace 2019, 27, 81–83)

Članak u dnevnim novinama ili periodičnim časopisima

Naveden je autor

Prezime, ime. Godina izdanja. „Naslov članka.” Naziv novine ili časopisa godište: broj strane na kojoj se nalazi članak.

Avakumović, Marijana. 2019. „Platni razredi – 2021. godine.” Politika, 8. decembar: 9.

(Avakumović 2019)

Nije naveden autor

Naziv novine ili časopisa. Godina izdanja. „Naslov članka.” Godište: broj strane na kojoj se nalazi članak.

New York Times. 2002. “In Texas, Ad Heats Up Race for Governor.” July 30, 2002.

(New York Times 2002)

Referenca sa korporativnim autorom

Naziv autora [akronim, po potrebi]. Godina izdanja. Naslov izdanja. Mesto izdanja: izdavač.

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije [MEIRS]. 2018. Vodič za korišćenje EU fondova u Srbiji. Beograd: Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije.

(Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije [MEIRS] 2018) – prvo navođenje

(MEIRS 2018) – svako sledeće navođenje

International Organization for Standardization [ISO]. 2019. Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. Geneva: International Organization for Standardization.

(International Organization for Standardization [ISO] 2019) prvo navođenje

(ISO 2019) – svako sledeće navođenje

Reprint izdanja

Prezime, ime. [Godina prvog izdanja] Godina reprint izdanja. Naslov. Mesto prvog izdanja: izdavač prvog izdanja. Napomena „Reprint“ na jeziku i pismu reference, mesto izdanja reprint izdanja: izdavač. Napomena odakle su citati u tekstu preuzeti.

Mihaldžić, Stevan. [1937] 1992. Baranja: od najstarijih vremena do danas, treće izdanje. Novi Sad: Fototipsko izdanje. Reprint, Beograd: Biblioteka grada Beograda. Citati se odnose na fototipsko izdanje.

(Mihaldžić [1937] 1992)

Posebni slučajevi navođenja referenci

Navođenje drugog i svakog sledećeg izdanja

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov, napomena o izdanju. Mesto izdanja: izdavač.

Gaćinović, Radoslav. 2018. Mlada Bosna, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Evro Book.

Više referenci istog autora

1) Isti autor, različite godine – Ređati prema godini izdanja, počevši od najranije.

Stepić, Milomir. 2012. „Srbija kao regionalna država: reintegracioni geopolitički pristup.” Nacionalni interes 14 (2): 9–39. doi: 10.22182/ni.1422012.1.

Stepić, Milomir. 2015. „Pozicija Srbije pred početak Velikog rata sa stanovišta Prvog i Drugog zakona geopolitike.” U Srbija i geopolitičke prilike u Evropi 1914. godine, ur. Milomir Stepić i Ljubodrag P. Ristić, 55–78. Lajkovac: Gradska biblioteka; Beograd: Institut za političke studije.

2) Isti autor, ista godina – Ređati prema azbučnom ili abecednom redosledu početnog slova naziva reference. Pored godine objavljivanja staviti početna slova azbuke ili abecede koja se koriste i u bibliografskoj parentezi.

Gaćinović, Radoslav. 2018a. „Vojna neutralnost i budućnost Srbije.” Politika nacionalne bezbednosti 14 (1): 23–38. doi: 10.22182/pnb.1412018.2.

Gaćinović, Radoslav. 2018b. Mlada Bosna, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Evro Book.

(Gaćinović 2018a, 25), (Gaćinović 2018b)

3) Isti autor kao samostalni autor i kao koautor – Prvo navesti reference u kojima je samostalni autor, a zatim one u kojima je koautor.

Stojanović, Đorđe. 2016. „Postmodernizam u društvenim naukama: stanje paradigme.” U „Postmodernizacija srpske nauke: politika postmoderne / politika posle postmoderne”, ur. Đorđe Stojanović i Miško Šuvaković, posebno izdanje, Srpska politička misao: 5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.

Stojanović, Đorđe, i Živojin Đurić. 2012. Anatomija savremene države. Beograd: Institut za političke studije.

4) Isti autor kao prvi koautor u više različitih referenci – Ređati prema azbučnom ili abecednom redosledu prezimena drugog koautora.

Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.

Pollitt Christopher, Colin Talbot, Janice Caulfield, and Amanda Smullen. 2005. Agencies: How Governments do Things Through Semi-Autonomous Organizations. New York: Palgrave Macmillan.

Posebni slučajevi navođenja bibliografske parenteze

Izuzeci od navođenja bibliografske parenteze na kraju rečenice

1) Navođenje prezimena autora u okviru rečenice – Godinu izdanja staviti u zagradu nakon navođenja prezimena, a broj strane na kraju rečenice u zagradu. Za referencu na latinici ili stranom jeziku u zagradi navesti i prezime autora.

Prema mišljenju Subotića (2010), …” (30).

Boksler (Bochsler 2018) u svojoj knjizi tvrdi…”

2) Navođenje prezimena autora u okviru rečenice pre citata iz reference – Nakon navođenja prezimena, u bibliografskoj parentezi navesti godinu i broj strane, a zatim navesti citat.

Kao što Subotić (2010, 45) navodi: „ … ”

Miršajmer (Mearsheimer 2001, 57) izričito tvrdi: „ … ”

3) Navođenje iste reference više puta u jednom pasusu – Ako se navodi ista strana ili opseg strana, uneti bibliografsku parentezu prilikom poslednjeg navođenja ili na kraju pasusa pre interpunkcijskog znaka. Ako se navode različite strane, referencu navesti prilikom prvog pozivanja na određenu stranu, a zatim do kraja pasusa u zagradu stavljati samo različite brojeve strana.

Ne koristiti „isto”, „ibid”, ili „op. cit.” za višestruko navođenje reference.

Navođenje izraza „videti”, „uporediti” i sl.

Izraze uneti u bibliografsku parentezu.

(videti Knežević 2014, 153)

(Stepić 2015; uporediti Knežević 2014)

Sekundarna referenca

U bibliografskoj parentezi prvo navesti prezime autora, godinu i broj strane primarne reference, zatim „citirano u:” i prezime autora, godinu i broj strane sekundarne reference. U spisku referenci navesti samo sekundarnu referencu.

Tom prilikom neoliberalizam se od strane najvećeg broja njegovih protagonista najčešće određuje kao politika slobodnog tržišta koja ohrabruje privatne firme i poboljšava izbor potrošačima, razarajući pri tom ʼnesposobnu, birokratsku i parazitsku vladu koja nikada ne može uraditi ništa dobro, bez obzira na njene dobre namereʼ” (Chomsky 1999, 7 citirano u: Đurić i Stojadinović 2018, 47).

Đurić, Živojin, i Miša Stojadinović. 2018. „Država i neoliberalni modeli urušavanja nacionalnih političkih institucija. Srpska politička misao 62 (4): 41–57. doi:10.22182/spm.6242018.2.

Ista bibliografska parenteza, više referenci

1) Različiti autori – Reference odvojiti tačkom i zarezom.

(Stepić 2015, 61; Knežević 2014, 158)

2) Isti autor, različite godine – Navesti prezime autora, a zatim godine izdanja različitih referenci po redosledu od najranije do najnovije i odvojiti ih zarezom, odnosno tačkom i zarezom kada se navodi broj strana.

(Stepić 2012, 2015) ili (Stepić 2012, 30; 2015, 69)

3) Različiti autori, isto prezime – Inicijal imena. Prezime autora. Godina izdanja.

(D. Subotić 2010, 97), (M. Subotić 2010, 302)

Subotić, Dragan. 2010. „Novi javni menadžment u političkom sistemu Srbije.” Politička revija 23 (1): 91–114. doi: 10.22182/pr.2312010.5.

Subotić, Momčilo. 2010. „Vojvodina u političkom sistemu Srbije.” Politička revija 23 (1): 289–310. doi: 10.22182/pr.2312010.15.

Pravni akti

U bibliografskoj parentezi navesti član, stav i tačku ili paragraf korišćenjem skraćenica „čl.”, „st.”, „tač.”, „Art.” „para.” i sl.

Ustavi i zakoni

Naziv akta [akronim, po potrebi], „Naziv službenog glasila” i broj, ili internet adresa i datum poslednjeg pristupa.

Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 98/06.

(Ustav Republike Srbije 2006, čl. 33)

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja [ZOSOV], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 27/2018 – dr. zakon.

(ZOSOV 2019, čl. 17, st. 4)

Zakon o nasljeđivanju [ZN], „Narodne novine“, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, i 33/15 i 14/19.

(ZN 2019, čl. 3)

An Act to make provision for and in connection with offences relating to offensive weapons [Offensive Weapons Act], 16th May 2019, www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/17/pdfs/ukpga_20190017_en.pdf, last accessed 20 December 2019.

(Offensive Weapons Act 2019)

Odluke državnih organa i institucija

Naziv organa [akronim ili skraćeni naziv], Naziv akta i broj predmeta, datum donošenja akta, ili internet adresa i datum poslednjeg pristupa.

Zaštitnik građana Republike Srbije [Zaštitnik građana], Mišljenje br. 15–3314/12, 22. oktobar 2012, https://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/083_misljenje%20ZG%20DZ.pdf, poslednji pristup 20. decembra 2019.

(Zaštitnik građana, 15–3314/12)

U.S. Department of the Treasury [USDT], Treasury Directive No. 13–02, July 20, 1988, https://www.treasury.gov/about/role-of-treasury/orders-directives/Pages/td13-02.aspx, last accessed 20 December 2019.

(USDT, 13–02)

Zakonodavni akti Evropske unije

Naziv akta, podaci iz službenog glasila u formatu navedenom na sajtu EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers, OJ L 55, 28.2.2011, p. 13–18.

(Regulation 182/2011, Art. 3)

Međunarodni ugovori

Osnivački ugovori Evropske unije

Naziv ugovora ili konsolidovane verzije [akronim], podaci o korišćenoj verziji ugovora iz službenog glasila u formatu navedenom na sajtu EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

Treaty on European Union [TEU], OJ C 191, 29.7.1992, p. 1–112.

(TEU 1992, Art. J.1)

Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU], OJ C 115, 9.5.2008, p. 13–45.

(TEU 2008, Art. 11)

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.

(TFEU 2016, Art. 144)

Ostali međunarodni ugovori

Naziv ugovora [akronim ili skraćeni naziv], datum zaključivanja, registracija u Ujedinjenim nacijama – UNTS broj, registracioni broj sa sajta United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org.

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization [Marrakesh Agreement], 15 April 1994, UNTS 1867, I-31874.

(Marrakesh Agreement 1994)

Convention on Cluster Munitions [CCM], 30 May 2008, UNTS 2688, I-47713.

(CCM 2008)

Treaty of Peace between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan [Israel Jordan Peace Treaty], 26 October 1994, UNTS 2042, I-35325.

(Israel Jordan Peace Treaty 1994)

Odluke međunarodnih organizacija

Naziv međunarodne organizacije i nadležnog organa [akronim], broj odluke, Naziv odluke, datum usvajanja.

United Nations Security Council [UNSC], S/RES/1244 (1999), Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999.

(UNSC, S/RES/1244)

Parliamentary Assembly of the Council of Europe [PACE], Doc. 14326, Observation of the presidential election in Serbia (2 April 2017), 29 May 2017.

(PACE, Doc. 14326, para. 12)

Sudska praksa

Sudska praksa u Republici Srbiji

Vrsta akta i naziv suda [akronim suda], broj predmeta sa datumom donošenja, naziv i broj službenog glasnika ili druge publikacije u kome je presuda objavljena – ako je dostupno.

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije [USRS], IUa-2/2009 od 13. juna 2012. godine, „Službeni glasnik RS”, br. 68/2012.

(Odluka USRS, IUa-2/2009)

Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu [ASNS], Ržr–1/16 od 27. aprila 2016. godine.

(Rešenje ASNS, Ržr–1/16)

Sudska praksa Međunarodnog suda pravde

Naziv suda [akronim suda], Naziv slučaja, vrsta odluke sa datumom donošenja, naziv i broj glasila u kome je presuda objavljena, broj strane.

International Court of Justice [ICJ], Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the Former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644.

(ICJ Judgment, 2011)

International Court of Justice [ICJ], Accordance with the International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010, I.C.J. Reports, p. 403.

(ICJ Advisory Opinion, 2010)

Sudska praksa Suda pravde Evropske unije

Naziv slučaja, broj slučaja, vrsta slučaja sa datumom donošenja, Evropska identifikaciona oznaka sudske prakse (ECLI).

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 January 2014, ECLI:EU:C:2014:18.

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, C-270/12) ili

(CJEU, C-270/12)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 12 September 2013, ECLI:EU:C:2013:562.

(Opinion of AG Jääskinen, C-270/12)

Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava

Naziv slučaja, broj predstavke, vrsta slučaja sa datumom donošenja, Evropska identifikaciona oznaka sudske prakse (ECLI).

Pronina v. Ukraine, No. 63566/00, Judgment of the Court (Second Section) on Merits and Just Satisfaction of 18 July 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0718JUD006356600.

(Pronina v. Ukraine, 63566/00, par. 20) ili

(ECHR, 63566/00, par. 20)

Sudska praksa drugih međunarodnih sudova i tribunala

Naziv suda [akronim suda], Naziv slučaja, broj slučaja, vrsta slučaja sa datumom donošenja.

International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [ICTY], Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-A-AR77, Appeal Judgement on Allegations of Contempt Against Prior Counsel, Milan Vujin, Judgment of 27 February 2001.

(Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A-AR77) ili

(ICTY, IT-94-1-A-AR77)

Arhivski izvori

Naziv ustanove [akronim ili skraćeni naziv], naziv ili broj fonda [akronim ili skraćeni naziv], kutija, fascikla (ukoliko postoji), signatura, „Naziv dokumenta” (ako nema naziva, dati kratak opis odgovaranjem na pitanja: ko? kome? šta?), mesto i datum dokumenta ili n.d. ako nije naveden datum.

Arhiv Srbije AS, MID, K-T, f. 2, r93/1894, „Izveštaj Ministarstva inostranih dela o postavljanju konzula”, Beograd, 19. april 1888.

(AS, MID, K-T, f. 2)

(AS, MID, f. 2) – ako je poznata samo fascikla, a ne i kutija

Dalhousie University Archives DUA, Philip Girard fonds PG, B-11, f. 3, MS-2-757.2006-024, “List of written judgements by Laskin,” n.d.

(DUA, PG, B-11, f. 3)

Izvori sa interneta

Prezime, ime ili naziv korporativnog autora [akronim]. Godina objavljivanja ili n.d. – ako ne može da se utvrdi godina objavljivanja. „Naslov sekcije ili strane unutar sajta.” Naziv sajta. Datum kreiranja, modifikovanja ili poslednjeg pristupa stranici, ako ne može da se utvrdi na osnovu izvora. Internet adresa.

Bilefsky, Dan, and Ian Austen. 2019. “Trudeau Re-election Reveals Intensified Divisions in Canada.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/10/22/world/canada/trudeau-re-elected.html.

(Bilefsky and Austen 2019)

Institut za političke studije [IPS]. n.d. „Predavanje dr Fridriha Romiga.” Institut za političke studije. Poslednji pristup 10. oktobar 2018. http://www.ips.ac.rs/rs/news/predavanje-dr-fridriha-romiga/.

(Institut za političke studije [IPS], n.d.) – prvo navođenje

(IPS, n.d.) – svako sledeće navođenje

Tanjug. 2019. „Evropska svemirska agencija povećava fondove.” 28. novembar 2019. http://www.tanjug.rs/full-view1.aspx?izb=522182.

(Tanjug 2019)

FORMATIRANJE TEKSTA

Opšte smernice o obradi teksta

Tekst rada obraditi u programu Word, na sledeći način:

 • veličina stranice: A4;

 • margine: Normal 2,54 cm;

 • tekst pisati kurentom (običnim slovima), osim ako nije drugačije predviđeno;

 • prored između redova u tekstu: 1,5;

 • prored između redova u fusnotama: 1;

 • veličina slova u naslovu: 14 pt;

 • veličina slova u podnaslovima: 12 pt;

 • veličina slova u tekstu: 12 pt;

 • veličina slova u fusnotama: 10 pt;

 • veličina slova za tabele, grafikone i slike: 10 pt;

 • uvlačenje prvog reda pasusa: 1,27 cm (opcija: Paragraph/Special/First line);

 • poravnanje teksta: Justify;

 • boja teksta: Automatic;

 • numeracija strana: arapski brojevi u donjem desnom uglu;

 • ne prelamati reči ručno unošenjem crtica za nastavak reči u narednom redu;

 • sačuvati rad u formatu .doc.

Primena pravopisnih pravila

Radove uskladiti sa Pravopisom srpskog jezika u izdanju Matice srpske iz 2010. godine ili iz kasnijih izdanja.

Posebnu pažnju obratiti na sledeće:

 • Prilikom prvog navođenja transkribovanih stranih imena i izraza u obloj zagradi pored navesti i njihove oblike na izvornom jeziku u kurzivu (italic), npr: Frankfurter algemajne cajtung (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Džon Rols (John Rawls), Aleksej Tupoljev (Alekseй Tupolev).

 • Pojedine opštepoznate strane izraze pisati samo na izvornom jeziku u kurzivu, npr. de iure, de facto, a priori, a posteriori, sui generis itd.

 • Rečenicu ne počinjati akronimom, skraćenicom ili brojem.

 • Tekst u fusnotama uvek završavati tačkom.

 • Za navođenje izraza ili citiranja na srpskom jeziku koristiti navodnike koji su svojstveni srpskom jeziku prema važećem pravopisu („ ”), a za navođenje ili citiranje na engleskom ili drugom stranom jeziku koristiti navodnike koji su svojstveni tom jeziku (“ ”, « »).

 • Uglastom zagradom [] označavati: 1) sopstveni tekst koji se umeće u tuđi tekst; ili 2) tekst koji se umeće u tekst koji je već omeđen oblom zagradom.

 • Crtu pisati sa razmakom pre i posle ili bez razmaka, nikako sa razmakom samo pre ili samo posle. Između brojeva, uključujući brojeve strana, koristiti primaknutu crtu (‒), a ne crticu (-).

 • Za naglašavanje pojedinih reči ne koristiti podebljana slova (bold), niti podvučena slova (underline) već isključivo kurziv (italic) ili navodnike i polunavodnike (ʼ ʼ na srpskom jeziku ili ʼ na engleskom jeziku).

Formatiranje naučnog članka

Naučni članak formatirati na sledeći način:

Ime i prezime prvog autora*

* Fusnota: Imejl-adresa autora: Preporučuje se navođenje institucionalne imejl-adrese autora.

Ustanova zaposlenja

Ime i prezime drugog autora

Ustanova zaposlenja

NASLOV RADA**

** Fusnota: po potrebi, navesti jedan od sledećih (ili sličnih) podataka: 1) naziv i broj projekta u okviru koga je članak napisan; 2) da je rad prethodno izložen na naučnom skupu u vidu usmenog saopštenja pod istim ili sličnim nazivom; ili 3) da je istraživanje koje je predstavljeno u radu sprovedeno za potrebe izrade doktorske disertacije autora.

Sažetak

Sažetak, obima od 100 do 250 reči, sadrži predmet, cilj, korišćeni teorijsko-metodološki pristup, rezultate i zaključke rada.

Ključne reči: Ispod teksta sažetka navesti od pet do deset ključnih reči. Ključne reči pisati kurentom i jednu od druge odvojiti zarezom.

U tekstu je moguće koristiti najviše tri nivoa podnaslova. Podnaslove navesti bez numeracije, na sledeći način:

PODNASLOV PRVOG NIVOA

Podnaslov drugog nivoa

Podnaslov trećeg nivoa

Tabele, grafikone i slike unositi na sledeći način:

 • iznad tabele/grafikona/slike centrirano napisati: Tabela/Grafikon/Slika, redni broj i naziv;

 • ispod tabele/grafikona/slike navesti izvor na sledeći način: 1) ukoliko su tabela/grafikon/slika preuzeti, napisati Izvor: i navesti referencu na isti način kao što se navodi u bibliografskoj parentezi; 2) ukoliko nisu preuzeti, napisati Izvor: Obrada autora.

Reference navoditi u tekstu prema Načinu citiranja.

Fusnote koristiti isključivo za davanje napomena ili širih objašnjenja.

REFERENCE

Spisak referenci navesti nakon teksta rada, a pre rezimea, na sledeći način:

 • prvo navesti reference na ćirilici po azbučnom redu;

 • zatim navesti reference na latinici i stranim jezicima po abecednom redu;

 • prvu liniju svake reference poravnati na levoj margini, a ostale uvući za 1,27 cm, koristeći opciju Paragraph/Special/Hanging;

 • sve reference navoditi zajedno, bez izdvojenih delova za pravne akte ili arhivsku građu;

 • reference ne numerisati;

 • navoditi isključivo one reference koje su korišćene u tekstu.

Nakon spiska referenci navesti ime i prezime autora, naslov rada i rezime na engleskom jeziku na sledeći način:

First Author*

* In the footnote: E-mail address: The institutional e-mail address is strongly recommended.

Affiliation

Second Author

Affiliation

TITLE

Resume

Rezime, obima do 1/10 dužine članka, sadrži rezultate i zaključke rada koji su obrazloženi opširnije nego u sažetku.

Keywords: Ključne reči pisati kurentom i jednu od druge odvojiti zarezom.

Ukoliko je rad napisan na stranom jeziku, nakon spiska referenci, ime i prezime autora, naslov, rezime i ključne reči navesti na srpskom jeziku.

Formatiranje osvrta

Osvrt formatirati na isti način kao naučni članak, bez navođenja sažetka, ključnih reči i rezimea.

Formatiranje prikaza

Prikaz knjige formatirati na sledeći način:

Tekst podeliti u dve kolone.

Ime i prezime autora*

* Fusnota: Imejl-adresa autora: Preporučuje se navođenje institucionalne imejl-adrese autora.

Ustanova zaposlenja

NASLOV PRIKAZA

Ispod naslova postaviti sliku prednje korice;

Ispod slike prednje korice navesti podatke o knjizi prema sledećem pravilu:

Ime i prezime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač, broj strana.

Tekst prikaza obraditi u skladu sa opštim smernicama o obradi teksta.

Autori  su  u  obavezi  da  prilikom  slanja  radova  dostave  i izjavu da taj rad nije ranije objavljivan, tj da rad nije autoplagijat  ili plagijat. Izjava može da se preuzme OVDE.

Ovde možete preuzeti šablon po kome možete urediti rad.(šablon je moguće koristiti i snimiti samo u docx formatu).

Tekstove slati u elektronskom obliku na adresu [email protected]

Uputstvo za autore možete preuzeti OVDE.

Prijavi se za newsletter

ç