Tema broja

POLITIČKI PROCESI I POLITIČKE PARTIJE

EVROPSKA UNIJA I POLITIČKI IZAZOVI

KOHERENTNOST, KONVERGENCIJA, KOHEZIJA

Polazeći od pretpostavke da proces pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji podstiče razvojno održivo transformisanje cele Srbije i svih njenih delova preduzeta je relaciona analiza sržnih koncepata praktične mape puta procesa sistemskog . . .

OGLEDI I STUDIJE
PRAVO I POLITIKA

O POJMU I PRAVNOJ PRIRODI NEUSPELOG PODSTREKAVANJA

I u srpskom krivičnom zakonodavstvu, kao i u većini stranih zakonodavstava, pošlo se od stava da pod određenim uslovima zaslužuje kaznu i onaj podstrekač koji je bezuspešno navodio drugog na izvršenje krivičnog dela. Kriminalnopolitički se kažnjivost . . .

NASTANAK KRIVIČNOG DELA UVREDE

Prema dominantnom mišljenju pravne romanistike, javni delikt koji je za zaštitni objekt imao čast, postojao je u rimskom pravu još u Zakonu dvanaest tablica, a kasnije je modifikovan Sulinom zakonodavnom reformom. Cilj rada je da preispita te stavove u . . .

POLITIČKO-SOCIJALNI OSNOVI PRAVA NA EUTANAZIJU

Problem eutanazije predstavlja dodirno područje etike, prava i politike. U ovom tekstu, koji nastoji da pruži doprinos stručnoj javnoj raspravi o uvođenju eutanazije u srpsko zakonodavstvo, najpre je terminološki jasno preciziran sam termin – eutanazija . . .

periodika Srpska politička misao 3/2020 3/2020

Prijavi se za newsletter

ç